Nieuwsbrief 19 februari 2015

OBSnieuwsbriefheader

                                                                                                                            19 februari 2015

 

In deze nieuwsbrief: Toestresultaten; studiedag

 

TOETSEN EN RESULTATEN

De afgelopen weken zijn we in alle klassen druk bezig geweest met het afnemen van de Cito-toetsen. Wellicht is het interessant om via de Nieuwsbrief inzicht te krijgen in de systematiek hoe wij in de school omgaan met deze toetsen.

 

In de eerste plaats moet alles voorbereid worden. Dat betekent dat de goede boekjes gedrukt moeten worden; dat we zorgen dat we de nieuwe versies aangeschaft hebben en dat we alle toetsen goed plannen. In veel gevallen worden toetsen klassikaal gedaan maar er zijn ook toetsen die individueel afgenomen worden of in kleine groepjes.

Nadat alle toetsen afgenomen zijn worden de resultaten ingevoerd in de computer. Daar heeft de school een speciaal softwareprogramma voor. Als alles goed ingevoerd is, produceert het programma een aantal overzichten. In de eerste plaats natuurlijk het individuele overzicht van ieder kind. We krijgen dat in cijfers maar ook in diagrammen. Dat overzicht krijgt u trouwens ook mee bij het rapport.

Daarnaast krijgen wij een groepsoverzicht en een schooloverzicht. Met deze overzichten gaan wij (directie en IB) in gesprek met de leerkrachten. Tijdens die gesprekken kijken we welke kinderen extra hulp nodig hebben en hoe die hulp er dan uit moet zien. Met de schoolstaten kunnen we zien welk vakgebied extra aandacht nodig heeft. Kortom de Cito-toetsen zijn belangrijk voor de kinderen en ouders maar ook voor de leerkrachten en de directie.

 

Als we nu in algemene zin kijken naar de resultaten dan kunnen we concluderen dat alle kinderen van de drie groepen 2 fantastisch gescoord hebben. Gemiddeld hebben de groepen voor taal en rekenen dik boven het landelijk gemiddelde gescoord. Dat is geweldig om te zien omdat we het afgelopen half jaar enorm geïnvesteerd hebben op materieel gebied maar ook in de manier van werken van de leerkrachten. Dat is duidelijk niet voor niets geweest!

De kinderen van de groepen 1 worden alleen aan het eind van het schooljaar getoetst.

 

Voor de groepen 3 t/m 8 kunnen we vaststellen dat de nieuwe rekenmethode goed is geïmplementeerd. De resultaten zijn over het algemeen beter dan afgelopen zomer. Gemiddeld scoren we boven het landelijk gemiddelde.

Voor begrijpend lezen en luisteren zien we een wat wisselend beeld. Van heel hoog naar net onder gemiddeld. Dat laatste heeft veel te maken met de enorme meertaligheid van sommige groepen.

Spelling gaat gemiddeld heel goed en lezen gaat ook heel goed.

In de groepen 3 en 4 hebben we de woordenschattoets gedaan en daar blijkt duidelijk dat veel kinderen een niet Nederlandstalige achtergrond hebben. De (Nederlandse) woordenschat loopt daar echt achter. Voor ons als school is dat aanleiding geweest om direct een woordenschatprogramma aan te schaffen. Daarmee kunnen de kinderen o.a. op de computer aan hun woordenschat gaan werken. Ook hebben we afgesproken dat de leerkrachten in die groepen meer aandacht aan woordenschat gaan besteden in de andere lessen. Hetzelfde gaan we doen in de huidige groep 6.

 

Tot zover een korte samenvatting van de laatste toetsronde. Ik hoop dat dit wat meer inzicht gegeven heeft in de manier waarop we omgaan met de Cito-toetsen.

 

Zoals u waarschijnlijk wel begrepen zult hebben, wordt er vanaf dit jaar geen Cito-eindtoets meer afgenomen. De scholen voor voortgezet onderwijs moeten het nu doen met het advies van de school dat gebaseerd is op het Citoleerlingvolgsysteem en de inzichten van de leerkrachten en directie. Wel wordt in april een centrale eindtoets afgenomen in groep 8. Deze toets is vooral voor de school en voor de rijksinspectie erg belangrijk.

 

STUDIEDAG

Morgen hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn dus vrij.

Maandag 2 maart gaan we weer uitgerust en vrolijk van start.

De volgende studiedag is dan weer 25 maart.

 

OVERBLIJF

Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief over de veranderingen in de Overblijf kan ik u mededelen dat ik eind maart of begin april een informatiebijeenkomst zal organiseren. Ik zal u dan uitleggen hoe de Overblijf er volgend schooljaar uit gaat zien en ook zal ik u uitgebreid vertellen waarom het anders moet. Zodra de datum bekend is, hoort u het.

 

OUDERBIJDRAGE

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

OVERBLIJFBIJDRAGE

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

 

 

 

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van

€ 85,00 per kind per jaar te storten op IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

FIJNE VAKANTIE!

Voor degenen die gaan skiën of anderszins; goede reis, veel plezier en kom weer gezond terug. Maar voor de anderen natuurlijk ook een fijne vakantie!

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 4 februari 2015

                                            header_nieuwsbrief                                                                                 

4 februari 2015

 

In deze nieuwsbrief: Overblijfproblemen, MR verkiezing; Meten en Wegen; studiedagen

 

OVERBLIJFPROBLEMEN

Op dit moment blijven vrijwel alle kinderen over. Dat wordt opgevangen door vrijwilligers die daar een vergoeding voor krijgen Daarnaast doen de leerkrachten dat ook voor een vrijwilligersvergoeding.

Staatssecretaris van financiën Wiebes heeft duidelijk gemaakt dat hij de regels rond de vrijwilligersbijdragen gaat aanhalen en scholen en personen verantwoordelijk gaat stellen voor zaken die niet in de haak zijn. Daarom heb ik in overleg met de Ouderraad en de MR besloten om de overblijf anders te gaan organiseren. Daarbij staan twee dingen centraal.

  1. De nieuwe regeling moet conform de wettelijke regels zijn.
  2. De leerkrachten hebben recht op hun pauze en mogen geen andere werkzaamheden uitvoeren.

Dat leidt dan tot de volgende regeling.

Vanaf 1 maart a.s. zal Triodus 4 pedagogisch medewerkers leveren die toezicht zullen houden bij de overblijf. Daarnaast zal de school nog twee vrijwilligers hebben die ook toezicht houden. De leerkrachten zullen nog een half uur van hun pauzetijd inzetten om de overblijf te ondersteunen. Zoals het er nu uitziet, kunnen we dit budgettair neutraal doen. Geen extra kosten dus. Dat komt ook door de welwillende houding van Triodus.

Na de zomervakantie is het mijn bedoeling om in iedere groep in de school een pedagogisch medewerker aan te stellen die verantwoordelijk is voor haar of zijn groep gedurende de pauze. Daarmee is de leerkracht tussen de middag vrij en dat is ook zoals het hoort. Dan zullen er geen vrijwilligers meer zijn maar uitsluitend professionals.

Het spreekt vanzelf dat dit effect zal hebben op de hoogte van de bijdrage die ouders moeten betalen voor de overblijf. Hoeveel die bijdrage zal worden is nu nog niet bekend maar de verhoging zal substantieel zijn. Het blijft natuurlijk mogelijk om uw kind tussen de middag op te halen en thuis of elders op te vangen.

 

Ik realiseer mij dat deze verandering voor een deel van de ouders een voelbare kostenverhoging is. De wet is echter heel duidelijk en daarnaast willen we de overblijf ook goed regelen opdat uw kind op een veilige en prettige manier kan pauzeren.

 

 

MR VERKIEZING

Afgelopen periode is de MR druk bezig geweest met de verkiezing van een oudergeleding. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat we echte verkiezingen zouden krijgen. Door het terugtrekken van een kandidaat waren er uiteindelijk nog drie kandidaten over. Dat is precies het aantal dat nodig is voor onze MR. Gevolg is dus dat er geen verkiezing meer nodig was en dat de drie ouders die zich aangemeld hadden ook direct gekozen zijn in de MR. Ik heet Kenza Boussif, Petra Hietbrink en Mariëlle van der Keur daarom van harte welkom in de MR van onze school. Namens het team hoop ik op een fijne samenwerking.

 

METEN EN WEGEN

Dit schooljaar doet onze school weer mee aan het project ‘Meten en Wegen’ van het Haagse actieprogramma ‘Gezond Gewicht’.Het doel van het project is ‘vroegsignalering’. Hiermee wordt bedoeld dat we het gaan van een gezond gewicht naar een ongezond gewicht voor willen zijn.

Het project houdt in dat alle leerlingen van onze school, verspreid over het schooljaar, worden discreet gemeten en gewogen tijdens de gymles (in hun gymkleding).

Alle ouders worden op de hoogte gesteld van het meetresultaat d.m.v. een brief.

Wanneer uw kind een ongezond gewicht heeft, dat wil zeggen of te licht of te zwaar, dan neemt de gymleerkracht contact met u op.

Mocht u daar behoefte aan hebben dan wordt u doorverwezen naar de jeugdgezondheidszorg (dit is de schooldokter).

Als u hebt besloten naar de jeugdgezondheidszorg te gaan dan wordt er samen met u en uw kind gekeken naar een passende oplossing/ begeleiding.

De doorverwijzing en begeleiding zijn kosteloos.

Wanneer u niet wilt dat uw kind, tijdens de gymles in zijn/ haar gymkleding, wordt gemeten en gewogen, dan dient u een briefje in te leveren bij de groepsleerkracht.

 

STUDIEDAG

 

Vrijdag 20 februari hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.

Voor hen begint de Voorjaarvakantie dus op donderdag 19 februari. Maandag 2 maart gaan we weer uitgerust en vrolijk van start.

De volgende studiedag is dan weer 25 maart.

 

OUDERBIJDRAGE

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

OVERBLIJFBIJDRAGE

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van

€ 85,00 per kind per jaar te storten op IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).