Nieuwsbrief 4 februari 2015

                                            header_nieuwsbrief                                                                                 

4 februari 2015

 

In deze nieuwsbrief: Overblijfproblemen, MR verkiezing; Meten en Wegen; studiedagen

 

OVERBLIJFPROBLEMEN

Op dit moment blijven vrijwel alle kinderen over. Dat wordt opgevangen door vrijwilligers die daar een vergoeding voor krijgen Daarnaast doen de leerkrachten dat ook voor een vrijwilligersvergoeding.

Staatssecretaris van financiën Wiebes heeft duidelijk gemaakt dat hij de regels rond de vrijwilligersbijdragen gaat aanhalen en scholen en personen verantwoordelijk gaat stellen voor zaken die niet in de haak zijn. Daarom heb ik in overleg met de Ouderraad en de MR besloten om de overblijf anders te gaan organiseren. Daarbij staan twee dingen centraal.

 1. De nieuwe regeling moet conform de wettelijke regels zijn.
 2. De leerkrachten hebben recht op hun pauze en mogen geen andere werkzaamheden uitvoeren.

Dat leidt dan tot de volgende regeling.

Vanaf 1 maart a.s. zal Triodus 4 pedagogisch medewerkers leveren die toezicht zullen houden bij de overblijf. Daarnaast zal de school nog twee vrijwilligers hebben die ook toezicht houden. De leerkrachten zullen nog een half uur van hun pauzetijd inzetten om de overblijf te ondersteunen. Zoals het er nu uitziet, kunnen we dit budgettair neutraal doen. Geen extra kosten dus. Dat komt ook door de welwillende houding van Triodus.

Na de zomervakantie is het mijn bedoeling om in iedere groep in de school een pedagogisch medewerker aan te stellen die verantwoordelijk is voor haar of zijn groep gedurende de pauze. Daarmee is de leerkracht tussen de middag vrij en dat is ook zoals het hoort. Dan zullen er geen vrijwilligers meer zijn maar uitsluitend professionals.

Het spreekt vanzelf dat dit effect zal hebben op de hoogte van de bijdrage die ouders moeten betalen voor de overblijf. Hoeveel die bijdrage zal worden is nu nog niet bekend maar de verhoging zal substantieel zijn. Het blijft natuurlijk mogelijk om uw kind tussen de middag op te halen en thuis of elders op te vangen.

 

Ik realiseer mij dat deze verandering voor een deel van de ouders een voelbare kostenverhoging is. De wet is echter heel duidelijk en daarnaast willen we de overblijf ook goed regelen opdat uw kind op een veilige en prettige manier kan pauzeren.

 

 

MR VERKIEZING

Afgelopen periode is de MR druk bezig geweest met de verkiezing van een oudergeleding. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat we echte verkiezingen zouden krijgen. Door het terugtrekken van een kandidaat waren er uiteindelijk nog drie kandidaten over. Dat is precies het aantal dat nodig is voor onze MR. Gevolg is dus dat er geen verkiezing meer nodig was en dat de drie ouders die zich aangemeld hadden ook direct gekozen zijn in de MR. Ik heet Kenza Boussif, Petra Hietbrink en Mariëlle van der Keur daarom van harte welkom in de MR van onze school. Namens het team hoop ik op een fijne samenwerking.

 

METEN EN WEGEN

Dit schooljaar doet onze school weer mee aan het project ‘Meten en Wegen’ van het Haagse actieprogramma ‘Gezond Gewicht’.Het doel van het project is ‘vroegsignalering’. Hiermee wordt bedoeld dat we het gaan van een gezond gewicht naar een ongezond gewicht voor willen zijn.

Het project houdt in dat alle leerlingen van onze school, verspreid over het schooljaar, worden discreet gemeten en gewogen tijdens de gymles (in hun gymkleding).

Alle ouders worden op de hoogte gesteld van het meetresultaat d.m.v. een brief.

Wanneer uw kind een ongezond gewicht heeft, dat wil zeggen of te licht of te zwaar, dan neemt de gymleerkracht contact met u op.

Mocht u daar behoefte aan hebben dan wordt u doorverwezen naar de jeugdgezondheidszorg (dit is de schooldokter).

Als u hebt besloten naar de jeugdgezondheidszorg te gaan dan wordt er samen met u en uw kind gekeken naar een passende oplossing/ begeleiding.

De doorverwijzing en begeleiding zijn kosteloos.

Wanneer u niet wilt dat uw kind, tijdens de gymles in zijn/ haar gymkleding, wordt gemeten en gewogen, dan dient u een briefje in te leveren bij de groepsleerkracht.

 

STUDIEDAG

 

Vrijdag 20 februari hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.

Voor hen begint de Voorjaarvakantie dus op donderdag 19 februari. Maandag 2 maart gaan we weer uitgerust en vrolijk van start.

De volgende studiedag is dan weer 25 maart.

 

OUDERBIJDRAGE

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

OVERBLIJFBIJDRAGE

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van

€ 85,00 per kind per jaar te storten op IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

 

 

 

 

 

OBS Benoordenhout in het jeugdjournaal

obs_benoordenhout_jeugdjournaalOp 4 februari jl. kwam OBS Benoordenhout in het jeugdjournaal in een item over aandacht voor het omzeilen van het advies van basisscholen door middelbare scholen.

Sinds dit schooljaar baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen op het schooladvies. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets.

Sophie, Hanne, Jente en Gijs van groep 8 werden geïnterviewd en schoolouder Petra Hietbrink doet het woord namens de Landelijke Ouderraad.

Bekijk hier de uitzending: Jeugdjournaal 4 februari 2015

 

Nieuwsbrief 20 januari 2015

header_nieuwsbriefIn deze nieuwsbrief: studiedagen, op tijd komen, juf Mirjam, administratie, kerstkaarten en heeft u uw bijdragen al voldaan?

STUDIEDAG LERAREN
In de eerste week na de vakantie hebben we onze eerste studiedag van 2015 op school gehad. Deze dag had twee belangrijke onderwerpen. In de eerste plaats hebben we uitgebreid gesproken over het z.g. DIM model en het tweede grote onderwerp was werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Lees meer…

OP TIJD KOMEN
Zo af en toe moeten we weer even wakker geschud worden. De laatste tijd komen er weer te veel  kinderen te laat. Met name in de kleuterbouw is dat erg storend. Ouders komen met kind en tassen na half negen de klas binnen terwijl de juf om half negen moet beginnen met de les. Wij willen niet dat de lessen verstoord worden. We spreken daarom af dat, als het half negen is geweest, de ouders de kinderen die te laat zijn bij de klas afzetten en niet meer naar binnen komen. Het kind neemt zelf zijn spullen mee. Lees meer…

JUF MIRJAM
Juf Mirjam heeft een zoon. Zijn naam is Gijs. Gijs is veel te vroeg geboren en zal dus voorlopig nog in het ziekenhuis moeten blijven. Naar omstandigheden maken moeder en kind het goed.

ADMINISTRATIE
De administratie dient altijd op de hoogte te zijn van uw juiste adres- en telefoongegevens en uw e-mailadres. Indien er iets verandert, is het erg belangrijk dat wij dat direct weten. Wilt u deze veranderingen dan melden bij de administratie van de school door een mail te sturen naar administratie@obsbenoordenhout.nl met een kopie aan de desbetreffende leerkracht.

KERSTKAARTEN
Kerstkaarten die niet betaald zijn moeten echt zo snel mogelijk terug naar school. Wij moeten ze anders zelf betalen.

HEEFT U DE OUDER- EN OVERBLIJFBIJDRAGE AL BETAALD?
Helaas hebben nog niet alle ouders/verzorgers de ouder- en overblijfbijdrage betaald. Hiervan worden extraatjes voor uw kind geregeld, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Wij verzoeken u dringend de bijdragen alsnog over te maken. Lees meer over de ouderbijdrage en de overblijfbijdrage.

 

Op tijd komen

Zo af en toe moeten we weer even wakker geschud worden. De laatste tijd komen er weer te veel  kinderen te laat. Met name in de kleuterbouw is dat erg storend. Ouders komen met kind en tassen na half negen de klas binnen terwijl de juf om half negen moet beginnen met de les.

Wij willen niet dat de lessen verstoord worden. We spreken daarom af dat, als het half negen is geweest, de ouders de kinderen die te laat zijn bij de klas afzetten en niet meer naar binnen komen. Het kind neemt zelf zijn spullen mee.

Veel beter is het natuurlijk om op tijd te zijn. Dan kan je nog even gezellig met je kind mee de klas in. Om 08.30 uur moeten de ouders echter wel echt de klas uit, want dan gaat de les beginnen.

Volgende week krijgen we wederom controle van de leerplichtambtenaar.

Studiedag leraren

In de eerste week na de vakantie hebben de leraren de eerste studiedag van 2015 op school gehad.

Deze dag had twee belangrijke onderwerpen. In de eerste plaats hebben we uitgebreid gesproken over het z.g. DIM model. Het tweede grote onderwerp was werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Wat is nou eigenlijk het DIM model? DIM staat voor Directe Instructie Model.
DIM gebruiken we bij alle lessen waarbij instructie noodzakelijk is en waarbij het om kunnen gaan met verschillen relevant is. Het omgaan met verschillen moet dan gezien worden in het kader van de ontwikkeling van het kind. Met andere woorden; de leerkracht moet in de les rekening houden met de snelle leerling en het kind dat wat meer moeite heeft met de stof. Daarbij gaat het specifiek om de instructie en natuurlijk de verwerking van de lesstof. In het DIM model staan een aantal aspecten centraal. Ik behandel er vandaag twee die veel met elkaar te maken hebben en die de komende weken centraal staan in onze lessen.

 1. Het allerbelangrijkste is dat bij het begin van iedere les met de leerlingen besproken wordt wat het doel van de les is.
  Met andere woorden; wat moet je aan het eind van de les weten of kunnen? Wat heb je precies geleerd? Daarbij is het belangrijk dat het doel zo concreet mogelijk wordt geformuleerd. Doelstellingen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan lessen, ze inkaderen en meetbaar maken.Wat maakt een doelstelling nou nuttig en effectief? Daarvoor kun je een aantal criteria definiëren. Daarbij moet je denken aan Haalbaarheid. Je moet natuurlijk wel reëel blijven. Complexe zaken kun je niet in één les leren. Daar heb je meer lessen voor nodig. Dan moet je de doelstelling splitsen in deeldoelstellingen.
  Een effectieve doelstelling is Activiteitsturend. De activiteit die je in die les kiest moet voortkomen vanuit de doelstelling.
  Een goed geformuleerde doelstelling beschrijft de Meest belangrijke stap in de weg naar verdere ontwikkeling.
  Tenslotte moet een doelstelling goed Meetbaar zijn.
  De leerkracht moet zich daarom bij iedere les met betrekking tot de doelstelling de HAMM-vraag stellen.
 2. De evaluatie van de les.
  De leerkracht zal aan het eind van haar/zijn les altijd moeten weten of de les geslaagd is. Is het doel gehaald? Dat zal gecontroleerd moeten worden. Dat kan op verschillende manieren, maar meest belangrijke is dat het ook echt gebeurt. Uiteindelijk is het resultaat van de les weer het uitgangspunt voor de volgende les.

Bovenstaande hebben we in het lerarenteam uitgebreid besproken. Daarnaast hebben we afspraken met elkaar gemaakt over het observeren van lessen bij elkaar. Op dit moment zijn twee leerkrachten extra geschoold in het bovengenoemde model. Daarnaast zijn ze geschoold in het observeren en het nabespreken van lessen bij collega leerkrachten (coach de coach). Door het observeren en nabespreken van de lessen proberen we meer effect uit de nascholingsactiviteiten te halen en van alle leerkrachten betere leerkrachten te maken.

Het tweede onderwerp van de studiedag ging over de manier waarop wij als docenten in de school om kunnen gaan met kinderen die een conflict hebben. Daarvoor hebben een strategie besproken die er niet op gericht is om diepgaand uit te zoeken wie de schuldige is, maar veel meer gericht is op het gevoel van de kinderen. Wat doet het met je en hoe kunnen we het oplossen? Wat heb je daarvoor nodig?

Verder hebben we criteria geformuleerd waar een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling aan moet voldoen. De bedoeling is dat we dit schooljaar een keus maken ten aanzien van deze methode en dat we die volgend schooljaar gaan implementeren. Meest belangrijke criteria zijn: preventief, cyclisch en breed gericht op maatschappelijke onderwerpen. Een methode die naast de omgang in het dagelijks verkeer ook allerlei maatschappelijk beladen onderwerpen bespreekbaar maakt. Eind januari zullen we gericht gaan kijken op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling.

Total Kids Defence voor de kleuters

Wij zijn verheugd om u mee te delen dat we voor al onze kleuters 10 lessen Total Kids Defence aanbieden.

Total Kids Defence oftewel TKD Tigers is een speciaal programma dat is ontwikkeld voor de leeftijdscategorie van 3-6 jaar. Het programma is in 2002 bedacht door Engelse sport- en Taekwon-Do leraren.

De bedoeling was om het zelfvertrouwen van de jongsten uit de groep te ontwikkelen. Met het ontwikkelen van de cursus is er nauw samengewerkt met professionals uit de kinderpsychologie, kinderbescherming, kinderfitness en kinderdiëtisten. Op deze manier is TKD Tigers een verantwoorde, leuke, leerzame cursus geworden.

TKD Tigers plaatst kinderen elke keer in een creatieve, denkbeeldige (maar veilige) wereld waar zij d.m.v. van avontuur, spelletjes en rollen spellen direct in contact worden gebracht met de hedendaagse gevaren. Op deze manier leren de kinderen het belang van moraal en zelfstandig denken via de vijf tenets van Taekwon-Do (hoffelijkheid, integriteit, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing). Tevens wordt het wederzijds respect, wat deze martial art voortbrengt, meegegeven.

Om kinderen zoveel mogelijk te motiveren kunnen zij diverse badges halen. De volledige cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:
– Omgaan met vreemden (o.a. kinderlokkers) en pestkoppen
– Omgaan met brand, water en verkeer
– Gezondheid en beweging
– Goede geheimen/slechte geheimen
– Samenwerken en leiderschap
– Milieu en de omgeving

Op school zal een van deze onderwerpen uitgelicht worden. De lessen worden iedere woensdagochtend gegeven en starten op woensdag 14 januari 2015. Na het voltooien van de 10 lessen ontvangen alle kleuters een TDK Tigers oorkonde.

Meer informatie over TKD Tigers vindt u hier.