Nieuwsbrief 24 mei 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, groepsindeling schooljaar 2016-2017, schoolfotograaf, culturele avond, hoofdluis, belangrijke data

PERSONEELSINFORMATIE

In verband met bezuinigingen hebben we, in goed overleg met de MR, er voor gekozen de uren voor conciërgetaken te verminderen. Dit betekent dat Johan nog maar 2 dagen per week bij ons op school werkt. Voorlopig is dit op maandag en vrijdag. We zorgen binnen het team dat we met elkaar zo goed mogelijk zijn taken op de overige dagen overnemen. Graag uw begrip als we hierdoor soms wat moeilijker telefonisch bereikbaar zijn. Absenten kunt u ook altijd via de mail rechtstreeks aan de leerkrachten doorgeven.

Juf Hilje neemt per 1 juni a.s. afscheid van onze school. Een verlies voor ons en onze leerlingen, maar een aanwinst voor de woonzorggroep die zij gaat begeleiden. We wensen haar alvast veel succes in haar nieuwe baan! Voor groep 1-2B betekent dit dat tot de zomervakantie Mariska Schrage, naast juf Marjolein, in deze groep zal lesgeven op donderdag en vrijdag. Na de zomervakantie komt een ervaren en excellente collega van een andere school van De Haagse Scholen ons team versterken.

GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2016-2017

Voor het komend schooljaar is de groepsindeling bekend.  Hierbij het overzicht:

Groep Leerkracht Dagen
1/2A Jacqueline de Vrij Maandag t/m vrijdag
1/2B Marjolein Spithoven Maandag-dinsdag-woensdag
1/2B Nieuwe collega Donderdag-vrijdag
1/2C Pauline Eleveld Maandag t/m vrijdag
3 Michèle van der Laan Maandag t/m vrijdag
4 Malou von Baumhauer Maandag t/m vrijdag
5 Salena Warmenhoven Maandag t/m vrijdag
6 Mirjam Nelck Maandag-dinsdag-woensdag
6 Warisha Matai Donderdag-vrijdag
7 Warisha Matai Maandag
7 Marijke Enninga Dinsdag t/m vrijdag
8 Marlijn van Dijk Maandag-donderdag-vrijdag
8 Idelette Jol Dinsdag-woensdag

SCHOOLFOTOGRAAF

Maandag 30 en dinsdag 31 mei komt de schoolfotograaf.  Op deze dagen worden de individuele foto’s, groepsfoto’s en broertjes en zusjes foto’s gemaakt.

CULTURELE AVOND

Zoals inmiddels bekend, is deze feestelijke avond op 9 juni a.s. vanaf 18.30 uur in de aula van het Maerlant. In alle groepen wordt al druk geoefend om u zo een geweldige avond te bezorgen. De leerlingen van groepen 1-2 mogen (als ouders dat willen) op 10 juni een uurtje later op school komen. De leerkrachten zijn er natuurlijk gewoon, dus je bent ook om half 9 welkom!

HOOFDLUIS

Alle groepen zijn gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig zijn de meeste groepen nu luizenvrij, fijn! In de groepen waar hoofdluis is geconstateerd, wordt deze week een hercontrole gehouden en zal de leerkracht u, indien nodig, informeren.

BELANGRIJKE DATA

 • Donderdag 26 mei: groepen 1 t/m 7 schoolreis tot 16.00 uur
 • Vrijdag 27 mei: Studiedag: alle leerlingen VRIJ!
 • Maandag 30 en dinsdag 31 mei: schoolfotograaf
 • Maandag 6 juni: start CITO toetsen groepen 2 t/m 7
 • Maandag 6 juni t/m 10 juni: werkweek groep 8
 • Donderdag 9 juni: 18.30 uur Culturele avond in de aula van het Maerlant voor alle leerlingen en ouders.

Notulen MR vergadering 17 mei 2016

MR vergadering d.d. 17 mei 2016-05-23

Aanwezig: MR leden: Kenza, Marielle (voorzitter), Petra, Mirjam, Warisha

   Directie: Annelies

Ouders: Mariska Schrage (vanaf 20.00 uur)

 1. Opening
  Geen ouders aanwezig.  Geen grote agenda
 2. N.a.v. notulen 22 maart 2016
  Notulen waren nog niet goedgekeurd door Marielle en daardoor nog niet beschikbaar op de website.

N.a.v. punt in voorlopige notulen betreffende kanjertraining. Er is wat onduidelijkheid als het

gaat om communicatie naar ouders. Notulen worden aangepast. Saskia zal de website en schoolgids informatie nalezen betreffende  de rol van SMW op school en zorgen dat deze informatie correct is. Ouders worden in het nieuwe schooljaar op de volgende manier betrokken bij de Kanjertraining: 26 augustus kennismakingsronde in de klassen voor groep 3 t/m 8, 6 september ouderavond Kanjertraining, Klassenpost 1x per 2 weken.
Marielle stuurt inloggegevens MR email naar Kenza en Petra.

Datum OR-MR avond: is ook akkoord met OR en staat nu definitief op 11 oktober vast.

Mappen MR: Petra zal dit nog doen.

 1. Ingekomen post

Mail: MR bijeenkomst 9 juni MR start den haag. Deze is ook als opfriscursus geschikt. Dan is ook de culturele avond. Dus we kunnen niet deelnemen.
Verslag landelijke geschillencommissie. Ter info. Er is een exemplaar op school. Kenza neemt de andere door.
MR magazine april: Kenza leest dit.

 1. Mededelingen vanuit directie

Jaarkalender is af. Cursusdata in het kader van verbetertraject zijn vastgelegd.
Themaweken worden gekoppeld aan kijkochtenden voor ouders.
Vanuit verbeterplan gaan we werken met gezamenlijke lesvoorbereidingen, vervolg traject Ben en HCO.

 1. Mededelingen vanuit voorzitter

Data komend schooljaar, 30/8, 4/10,22/11,10/1, 21/2, 11/4,30/5,27/6
Schoolgids op agenda voor 28 juni

 1. Verbeterplan

Stand van zaken verbeterplan: We werken met een cyclisch model, het verbeterplan gaat over in kwaliteitsplan. Stuurteam wordt kwaliteitsteam. Voorbereiding mr/or avond van belang om dat de resultaten vanuit verbeterplan te presenteren. Er is ook een meer gedifferentieerd aanbod in alle groepen. Ouders zien veel verbetering.

 1. Terugkoppeling begroting

Annelies geeft volgende vergadering de terugkoppeling.

 1. Relatie SMW en Kanjertraining

Punt relatie SMW en Kanjertraining is al besproken bij het bespreken van de notulen.

 1. Website/ communicatie

Er staat regelmatig onjuiste informatie op de website of informatie ontbreekt. Annelies vraagt na bij De Haagse Scholen of daar iemand kan ondersteunen. Marielle biedt aan om Michiel te vragen. We spreken af dat de website standaard op de agenda van de MR komt.

 1. Rondvraag
 • Kenza stelt voor: 2 weken voor vergadering mailt zij de actiepunten.
 • Annelies koppelt vanuit OR opmerking terug dat MR notulen wel beknopt zijn. We gaan dit jaar door zoals afgesproken.
 • Petra vraagt of Ipads betaald moeten worden bij schade door leerling. Annelies koppelt terug dat er met leerlingen afspraken zijn gemaakt over omgaan met Ipdas en materialen in algemeen. School is hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk.
 • Luizencontrole: nog niet alle groepen zijn gecontroleerd.  Leerlingen reageren heel rustig en ontspannen tijdens de controle, dit is fijn. Annelies zorgt dat er voldoende materiaal op school aanwezig is.
 • Schoolreisje. Er waren wat vragen van ouders over een moeder die meegaat en die niet vloeiend Nederlands spreekt. Bij dit soort twijfels is het van belang deze ouders door te verwijzen naar de betreffende leerkracht, die kan direct een terugkoppeling geven en beschikt over de juiste informatie. Dit is ook gebeurd.
 • Overblijf: Er wordt in groep 5 tv gekeken, o.a. naar Spangas. Dit is niet de afspraak. Annelies koppelt dit terug naar Triodus.
 1. Afsluiting

Marielle dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.35 uur.