Nieuwsbrief 31 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, schrijfonderwijs, muziekonderwijs, hoofdluis, CPC loop, belangrijke data

INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND

Op 7 november start de internationale projectweek. Tijdens deze week zullen we in alle groepen activiteiten hebben in het teken van de internationale week. Op donderdag 10 oktober is de culturele avond in het Maerlant. Alle leerlingen zullen dan een optreden met een internationaal tintje uitvoeren.

SCHRIJFONDERWIJS

Dit schooljaar kijken wij vanuit ons schoolplan en jaarplan naar het schrijfonderwijs. In het moderne schrijfonderwijs zijn 2 stromingen, het hellend schrift en het blokschrift. Vanuit verschillende nationale en internationale praktijkonderzoeken en theoretische studies blijkt dat voor beide methodes voors en tegens zijn aan te voeren. Kortom er is geen eenduidig beeld van wat “het beste” zou zijn.

Kijkend naar de ontwikkelingen van onze school de afgelopen jaren (gedifferentieerd onderwijs, coöperatief leren en interactieve lessen) zijn wij van mening dat het blokschrift hier goed bij aansluit. Omdat we het belangrijk vinden ouders hierbij te betrekken zullen we binnenkort een draagvlakpeiling onder ouders houden. Zodat we daarna, in overleg met de medezeggenschapsraad, tot een gefundeerd besluit kunnen komen. Om een significant resultaat te kunnen meten is het van groot belang dat iedereen meedoet aan de draagvlakpeiling.

MUZIEK ONDERWIJS

judith-van-houteWe hebben voor de school een nieuwe muziek docente gevonden. Zij studeert aan het conservatorium voor docent Muziek. Haar naam is Judith van Houte. We zijn erg blij met haar komst. Zij zal op dinsdagmiddag muzieklessen verzorgen. Steeds wisselend groep 3,4 en 5 en 6,7 en 8. Ook heeft zij een rol tijdens de culturele avond.

HOOFDLUIS

Afgelopen week hebben we weer hoofdluis controle gehouden. Fijn dat de hele school nu luisvrij is!

Dank aan alle hulpouders bij het controleren.

CPC-LOOP 2017

Op zondag 22 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. OBS Benoordenhout neemt ook dit jaar deel. Inschrijven: groep 1 t/m 4: Ernst & Bobbie kinderloop (1 km) en groep 5 t/m 8: Jeugdloop (2,5 km). Ook kan een kind uit groep 3/4 (naar eigen inzicht van de ouders) voor de Jeugdloop worden ingeschreven 

Tarieven

1 km Ernst & Bobbieloop: €3 per kind: coachnummer voor de ouder €2 (max. 1 begeleider per kind)

2,5 km Jeugdloop: €4 per kind: coachnummer voor de ouder €2  (max. 1 begeleider per kind)

 

Scholendorp

Bij 50 leerling-deelnemers krijgt de school een kraam toegewezen in het scholendorp op het Malieveld. Deze kraam is een handig en gezellig verzamelpunt om met elkaar af te spreken. Er is iets te eten en te drinken en je kunt er bijvoorbeeld je jas kwijt. De kraam zal permanent door ouders zijn bemand.

 

Inschrijven : Zo spoedig mogelijk per e-mail: mlmnoesen@gmail.com ovv:

 • voornaam + achternaam kind
 • groep kind
 • naam van begeleider

Hoewel nog ver weg, vragen wij degenen die mee willen lopen zich zo snel mogelijk aan te melden, zodat school alvast de aanmelding bij CPC in gang kan zetten. Zodra het definitief aantal deelnemers bekend is, volgen betaalgegevens voor de ouders. Voor programma en meer informatie zie: http://www.nncpcloopdenhaag.nl

 

Sportieve groet,

De Oudervereniging

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 7 november: start: internationale week
 • donderdag 10 november: culturele avond
 • dinsdag 22 november 19.00 uur: MR vergadering
 • woensdag 23 november: 10-minutengesprekken

Nieuwsbrief 15 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek,  Ouderavond 11 oktober, luizencontrole, verzuimprotocol, belangrijke data

KINDERBOEKENWEEK

kinderboekenweek-1kinderboekenweek-2De Kinderboekenweek in het thema voor altijd jong was een groot succes. Na de opening door de zeer oude opa’s en oma’s is er de afgelopen week in alle groepen voorgelezen door enthousiaste opa’s en oma’s, vaders of moeders.

Woensdag hebben alle kinderen weer kunnen genieten van het optreden van theatergroep Hussen.

 

 

Ookinderboekenweek-4k de afsluiting vandaag was geweldig. Leuk om te zien dat er zoveel opa’s en opa’s op bezoek zijn geweest!

 

 

 

 

OUDERAVOND 11 OKTOBER

ouderavond-2ouderavond-1 Op dinsdag 11 oktober was de jaarlijkse OR/MR avond. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. De opkomst was enorm, leuk dat jullie er allemaal waren! Dank ook aan Freek Keppels en Mark Drabbe voor de enthousiaste terugkoppeling en jaaroverzicht van de oudervereniging. Ook dank aan Mariëlle van der Keur voor de toelichting taken MR en het jaaroverzicht. 

Last but not least…

Dank aan alle leerkrachten voor de geweldige interactieve workshops. Aan de reacties te merken is zo’n avond voor herhaling vatbaar.

LUIZENCONTROLE

Na de herfstvakantie zullen in alle groepen weer hoofdluiscontroles gehouden worden. Wij vragen u in ieder geval de kinderen in het laatste weekend van de vakantie te controleren en indien nodig te behandelen. (Geef dit dan ook door aan de groepsleerkracht).

VERZUIMPROTOCOL

Tijdens de MR vergadering van 4 oktober jl. hebben we het verzuimprotocol besproken. Dit protocol is ook goedgekeurd door de MR. In de bijlage kunt u dit protocol ook nalezen.

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 17 oktober t/ m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie
 • maandag 24 oktober: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 25 oktober: afname NIO groep 8
 • maandag 7 t/m vrijdag 11 november: projectweek/ internationale week
 • donderdag 10 november: culturele avond

Nieuwsbrief 28 September 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek, MR, Ouderavond 11 oktober, herinnering betaling overblijf, belangrijke data

KINDERBOEKENWEEK

Bij deze nieuwsbrief ook nog de nieuwsbrief van de Kinderboekenweek. Heeft u nog kinderboeken over dan kunt u deze ook altijd aan de school doneren (afgeven bij juf Michele). Een aantal kinderen van groep 6 gaat dinsdag de etalage bij boekhandel Couvée (in de van Hoytemastraat) in de sfeer van de Kinderboekenweek inrichten. Neemt u een kijkje om te zien hoe mooi het is geworden?!

MR VERGADERING 4 oktober

Op dinsdag 4 oktober is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: methodisch schrift in groep 3 t/m 8 en het verzuimprotocol. Ook zullen we de inhoudelijke jaarplanning van de MR voor schooljaar 2016-2017 vaststellen. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

OUDERAVOND 11 OKTOBER

Op dinsdag 11 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Vanaf maandag a.s. kunt u zich inschrijven voor de workshops. De inschrijflijsten hangen in de hal, direct rechts. Ook kunt u via de email (directie@obsbenoordenhout.nl ) de voorkeur van maximaal 2 workshops aangeven.

 • Zo leren kleuters: Deze interactieve workshop gaat over het leren van kleuters. De leerkrachten laten u zien hoe er in de dagelijkse lespraktijk wordt aangesloten bij de ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u zelf ervaren hoe spelend leren werkt.    
 • Met sprongen vooruit: Deze interactieve workshop gaat over oefeningen en spellen om zowel interactief klassikaal les te kunnen geven als aan een individu op een specifiek rekendomein. Voor de leerlingen worden de spellen en oefeningen als leuk en betekenisvol ervaren waardoor het plezier in rekenen zienderogen toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid enorm versterkt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhoog gaan.
 • Uitdagend leren: Deze interactieve workshop gaat over hoe we leerlingen die meer aankunnen, uitdagen tot leren. Dit zijn zowel leerlingen die met pluswerk in de klas werken als de leerlingen die naar de Plusklas gaan. In deze workshop komt u meer te weten over de growth mindset en kunt u zelf ervaren hoe het is om aan een uitdagende opdracht te werken.
 • Kanjertraining: Deze interactieve workshop gaat over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). In deze workshop kunt u zelf ervaren hoe het is om een vertrouwensoefening te doen. Ook heeft u de gelegenheid om voor 15 euro het Kanjerboek voor ouders te kopen.
 • Lekker fit: Deze interactieve workshop gaat over de invloed van bewegen en voeding op het leren van kinderen. U komt meer te weten over een gezond tienuurtje, de gezonde lunchtrommel. Hoeveel eten heeft mijn kind eigenlijk nodig? Ook kunt u praktische voorbeelden zien van gezonde traktaties.

BETALING OVERBLIJF

Hierbij een herinnering voor wie de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen

€ 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 4 oktober: 19.00 uur MR vergadering
 • woensdag 5 oktober: 8.30 uur opening Kinderboekenweek, 12.00 uur kleedjesboekenmarkt
 • dinsdag 11 oktober: 19.00 uur ouderavond OR/MR en workshops
 • vrijdag 14 oktober: 8.30 uur Kijkochtend Opa’s en Oma’s afsluiting Kinderboekenweek
 • maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie
 • maandag 24 oktober: studiedag: alle leerlingen vrij.

Notulen MR vergadering 4 oktober 2016

Vastgesteld notulen MR-vergadering 04-10-2016 

1)  Opening
Aanwezig:
namens team OBS:       Annelies, Saskia, Warisha
namens oudergeleding: Kenza, Mariëlle, Petra,

ouder gast:                     Daphne Chin A Paw

2)  Ingekomen post

– Mail van ouders en onderwijs over ‘ouders aan zet’.
Vraag: wat is dit?

Antwoord: MR’en kunnen zich aanmelden en dit initiatief is bedoeld om te netwerken, te informeren en om vragen te stellen. Aanmelden is gratis. Initiatief is nog in opbouwende fase.
Mariëlle vraagt zich af wat we hier aan precies aan hebben omdat er al veel informatiepunten zijn voor MR’en. Petra over aanmelding: baat het niet dan schaadt het niet en deelname is passief tot je zelf iets actief wilt gaan doen.

  Actiepunt: op volgende vergadering definitief beslissen of we hier aan gaan deelnemen.

– Jaarverslag DHS en ingekomen tijdschriften worden verdeeld onder de leden.

3)  Mededelingen vanuit directie
– Mirjam stopt met MR. Er gaat een mail in het team rond waarin wordt gemeld dat er een vacature MR-teamlid is en er wordt gevraagd wie zich aanmelden wil voor deze openstaande vacature.

– Annelies heeft kennis gemaakt met Hester Visser, nieuw bovenschools directeur.


4)  Mededelingen voorzitter (actiepuntenlijst)

– Notulen vorige keer: akkoord. Kunnen geplaatst worden op de website.
– Actielijst afgelopen keer en status actiepunten:
  Stukje over kanjertraining is aangeleverd en staat op de website

  Saskia heeft verslag SMW geschreven en als Annelies deze goedkeurt, kan het op

  de website

  Petra zal nog reageren op een mail van een ouder over de overblijf
  TSO protocol is toegestuurd

  Jaarkalender is uit

  Jaarbegroting is toegelicht

  Jaarverslag 2014-2015 wordt nog naar gezocht en het verslag van 2015-2016

  wordt gemaakt door Mariëlle

  Kenza vertrekt in maart 2017,op tijd verkiezingen houden voor een nieuw MR

  ouderlid

5)  Verzuimprotocol
Kleine aanpassing door Annelies en dan akkoord.

6)  Methodisch schrift

Stand van zaken: methodisch hellend schrift wordt aangeboden. Onder ouders heerst het gevoel dat op dit moment in groep 3 sneller dan voorheen geschakeld (als dat nodig is) wordt naar blokschrift.

Vraag Daphne: waarom wil de school over op blokschrift?

Antwoord: blokschrift is vaak duidelijker leesbaar. Bovendien schrijven we minder dan vroeger.

In de MR/OR jaarvergadering van 11 oktober 2016 wordt naar ouders toe gecommuniceerd waarom school kiest voor blokschrift. In de week erna komt een nieuwsbericht waarin peiling onder ouders over dit onderwerp wordt aangekondigd.

Typecursus aanbieden in de hoge groepen is misschien een idee? Dit omdat we minder schrijven dan vroeger en meer typen.

7) Telefoongebruik
Het telefoongebruik door leerlingen tijdens de lunchpauze (TSO) buiten in het bos is door een aantal ouders als ongewenst ervaren. Hoewel gebruik van digitale middelen steeds meer onderdeel wordt van communicatie meent de MR dat de doelstelling met betrekking tot Sociale Vaardigheden (samen spelen, aandacht hebben voor het individu/medeleerling, sociaal contact onderling) tijdens TS hiermee onvoldoende kan worden bereikt.

Tevens ziet de MR een verhoging van risico’s op ongelukken omdat leerlingen onvoldoende aandacht hebben waar ze bijvoorbeeld lopen.

Aangezien de school en TSO ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid dragen adviseert de MR dan ook het gebruik van telefoons te ontmoedigen”.

8)  Jaarplanning MR

Mariëlle doet in de OR/MR vergadering van 11 oktober 2016 verslag van vorig jaar.

9)  Rondvraag

Kenza: website: fotos updaten en aandacht voor teksten op de website.

10)  Afsluiting