Notulen MR vergadering 22 november 2016

MR-vergadering 22-11-2016

1) Opening

Aanwezig:

namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha
namens oudergeleding:
Kenza, Mariëlle, Petra
ouder gast: Mariska Schrage, Nicoletta Morelli, Matthijs Assink, 
Martine Noesen

2) Notulen vergadering d.d. 04-10-2016
– Concept notulen binnen 10 dagen goed te keuren en daarna plaatsen op de
 website.

– Telefoongebruik: notulen worden aangepast.

Actiepunten lijst:

► Petra heeft gereageerd op een niet beantwoorde mail van een ouder aan de MR.

► Jaarverslag 14-15: niet formeel opgesteld, wel mondeling verslag van gedaan.

► Petra regelt format voor jaarverslag 15-16, dit wordt daarna per mail verzonden en

     na vaststelling kan het geplaatst worden op de website.

► Idelette nieuw MR-lid.

► Blokschrift peiling is opgenomen in nieuwsbrief.

► Kenza vertrekt eind schooljaar. Verkiezingen in maart 2017, in januari voorbereiden.

3) Ingekomen post

– Mariëlle neemt tijdenschriften mee.

– Idelette heeft zich aangemeld voor start bijeenkomst.

– Ingekomen mail van Beatrix Futak-Cambell: zij vraagt of bijvoorbeeld meegedaan kan

  worden aan de Lego Challenge en bijvoorbeeld het Museonaanbod i.v.m. meer techniek.

  ► Op korte termijn: vanuit de Kidsclub wordt dit binnenkort aangeboden, v.w.b. de   

lange termijn: wij zijn aan het oriënteren hoe we dit structureel binnen de school

willen aanpakken.

4) Mededelingen directie
– Fietsactie: 28-11-2016 dit wordt georganiseerd door Nationale Nederlanden.

Eénaanmeldleeftijd mag wettelijk niet meer. Kinderen die volgend jaar 1 worden (betreft schooljaar 2019-2020), daar mogen de ouders wanneer het kind 3 jaar wordt zich op meerdere scholen aanmelden.

5) Mededelingen voorzitter

– Geen

6) Terugblik OR/MR-jaarvergadering
  Format OR/MR-vergadering is geslaagd.
   Positief: interactieve workshops. Bedoeling is ouderbetrokkenheid te vergroten.

7) Jaarverslag ’15-’16 

Zie hierboven.

8) Deelname ‘ouders aan zet’

Petra meldt ons aan.

9) Leerlingenraad
Kinderen meer eigenaarschap geven over eigen leerproces. 

MR vindt dit een leuk idee.
Petra maakt opzet voor plan van aanpak en mailt dit rond, hierna kan het team ermee aan de slag. Komt terug op volgende vergadering.

10) Draagvlak peiling schrijfmethode
Ouders zullen eerst geïnformeerd worden over visie en ideeën vanuit de school. Op basis van deze informatie kunnen ze reageren via een draagvlakpeiling.
Saskia en Annelies maken hier een opzet voor, dit zal worden besproken in de volgende vergadering. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld online stemmen.

11) Overblijf
Dit wordt een vast agendapunt.

Afspraken met Triodus staan op papier. Betere communicatie tussen school en TSO.

Dieetwensen bespreken met TSO-leidster.

12) Rondvraag
  – Op 7 december a.s. gaan Petra en Kenza naar een ouderbijeenkomst over vergroten

  ouderbetrokkenheid.

– In krantenartikel: potje voor conciërge beschikbaar. Kenza zal hierachter aangaan.

– Jacqueline is sportcoördinator en er is een subsidie.

– Petra is naar de Haagse ouderraad geweest en stuurt verslag door.

– Kenza vindt dit een levendige vergadering.

13) Afsluiting: 20.57 uur

Nieuwsbrief 11 november 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, rookbeleid, 10 minutengesprekken, CPC-loop, belangrijke data

INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND

 culturele avond OBS Benoordenhout Afgelopen week hebben op school veel leuke activiteiten gehad in het kader van de internationale week. We hebben veel geleerd over verschillende landen en culturen. Donderdag was er een fantastische avond in het Maerlant met optredens van alle leerlingen en leerkrachten van de school. Geweldig om te zien wat een enorme talenten we in de school hebben en hoe iedereen zichtbaar heeft genoten van het optreden en de optredens! Ook erg leuk om te zien hoe kinderen en ouders hebben gezorgd voor allerlei lekkere hapjes uit verschillende landen en culturen.

10-MINUTEN GESPREKKEN

Op 23 november aanstaande staan de volgende 10-minutengesprekken voor dit schooljaar gepland. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht verschillende aspecten van het leerlinggedrag bespreken. Deze aspecten hebben betrekking op het gedrag wat zowel binnen als buiten de klas is geobserveerd. De observaties worden door de leerkracht gedaan aan de hand van de principes vanuit de Kanjertraining.

CPC Loop OBS BenoordenhoutCPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan.

Inschrijven : Zo spoedig mogelijk

per e-mail: mlmnoesen@gmail.com ovv:

  • voornaam + achternaam kind
  • groep kind
  • naam van begeleider

 

ROOKBELEID EN ROOKVRIJE GENERATIE

Een gezonde leeromgeving is voor kinderen erg belangrijk, daarom is het roken in de school verboden en is het gehele schoolterrein een rookvrije zone. Uit de gedragscode van stichting de Haagse Scholen, waar OBS Benoordenhout onderdeel van is, blijkt dat het beleid ten aanzien van roken tevens gericht is op het hebben van een voorbeeldfunctie. Vanuit dat oogpunt zou het wenselijk zijn als er rondom het schoolplein, in het zicht van de leerlingen, ook niet meer gerookt zou worden.

Rookvrije OBS BenoordenhoutOBS Benoordenhout is zich ervan bewust dat roken een eigen keuze is en dat het gebied rondom het schoolplein een openbare plek is. OBS Benoordenhout vindt echter dat bij een voorbeeld stellen ook roken in het zicht van de school niet moet worden toegestaan en dat het bij de taak van een school past om hier uitvoering aan te geven. Dit zal echter niet met een verbod worden gedaan, maar door het belang van het rookvrij opgroeien van de kinderen te benadrukken.  Om de weg naar een rookvrije generatie te bereiken zal OBS Benoordenhout actief aandacht gaan besteden aan het rookvrij maken van het gebied rondom het schoolplein.

Hiertoe hebben we de volgende actiepunten:

  • Op 1 november is op het Maerlant het ‘nieuwe’ rookbeleid ingegaan, waarbij de leerlingen niet meer voor de school maar op het fietspad 50 meter verder mogen roken. Dat betekent dat de leerlingen buiten het zicht van onze school staan. De komende maand moet dat natuurlijk nog wel inslijpen maar de leerlingen reageren opvallend begripvol.
  • De gemeente zal worden gevraagd om assistentie in het rookvrij maken van de omgeving (plaatsen van stoeptegels met niet-roken tekens)
  • Hierbij vragen wij u als ouders ook actief mee te werken aan de uitvoering van bovenstaand beleid. Samen staan we sterk!

Meer weten? http://www.rookvrijegeneratie.nl/rookvrije-generatie

BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 12 november: intocht Sinterklaas

dinsdag 22 november 19.00 uur: MR vergadering

woensdag 23 november: 10-minutengesprekken

woensdag 23 november: groep 8: pre-adviesgesprekken