Nieuwsbrief 7 juli 2016

In deze nieuwsbrief: medezeggenschapsraad, oudervereniging& zomerfeest, jubileum juf Marijke, belangrijke data

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Op onze school werken we aan graag aan verbetering en professionalisering. Een van de keuzes die de school wil maken is het invoeren van blokschrift. Het team staat achter de voordelen van deze methode. We vinden het echter ook belangrijk dat u als ouders goed geïnformeerd en gehoord wordt. In de MR is de mogelijke invoering besproken en van daar uit is het verzoek gekomen om eerst een duidelijker beeld te hebben. De MR heeft geadviseerd dat het een goed onderwerp is voor de MR/OR avond en op die manier meer context en toelichting te geven en te krijgen. We agenderen het tevens weer voor de volgende vergadering. De MR adviseert om aan het begin van het nieuwe schooljaar bijvoorbeeld door een enquête, voorafgegaan door een toelichting/motivatie, bij de ouders te informeren hoe men hier tegen aan kijkt. Op de MR/OR avond zelf kunnen er dan nog vragen worden beantwoord en kan de school hiermee een verantwoorde beslissing nemen. Indien u wilt kunt u uw input ook geven via mr@obsbenoordenhout.nl en we rekenen uiteraard op uw medewerking aan de enquête. Fijne vakantie!  Mariëlle van der Keur, Voorzitter MR

JUBILEUM JUF MARIJKE

juf Marijke viert maandag 22 augustus (en dus niet dinsdag 23 augustus) haar jubileum. We gaan er een feestelijke dag van maken. Van 13.00 – 15.00 uur is er een springkussen op het schoolplein en krijgen alle leerlingen een ijsje. Ouders zijn  haar natuurlijk van harte welkom om haar te feliciteren vanaf half 3 op het schoolplein.

ZOMERFEEST/ OUDERVERENIGING

Het zomerfeest was ondanks het mindere weer een groot succes! Wat een geweldige opkomst van kinderen en ouders. Het bedrukken van de t shirts was erg leuk. Geweldig om te zien hoeveel taarten en andere hapjes er gemaakt zijn. Dank hiervoor.

Speciaal even een bedankje voor de ouders van de oudervereniging. Dankzij hun organisatie is het zomerfeest echt vlekkeloos verlopen. Ook voor degenen die extra hebben gesponsord: heel erg bedankt! De netto opbrengst van het zomerfeest is 1000 euro, hiervoor zullen we een rekentrap aanschaffen.

BELANGRIJKE DATA

 • Vrijdag 8 juli: alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
 • Maandag 22 augustus: start nieuwe schooljaar
 • Maandag 22 augustus: Jubileum Juf Marijke
 • Woensdag 31 augustus: 10-minuten kennismakingsgesprekken

Notulen MR vergadering 28 juni 2016

MR vergadering 28-06-2016 19 uur teamkamer obs benoordenhout

 1. Opening

Aanwezig: Petra, Saskia, Warisha, Annelies, Mariska, Mirjam, Kenza, Mariëlle

 1. Vaststellen notulen 17 mei 2016
 • Notulen beschikbaar stellen: zijn op de website worden geplaatst  (t/m maart)
 • Actiepunt staat nog: Saskia bekijkt smw website
 • Inloggegevens = ok
 • MR-mappen besteld
 • Aan de website wordt gewerkt door Michiel
 • Kanjertraining actiepunt voor website: warisha levert dit aan
 • Luizenmateriaal is  besteld
 1. Ingekomen post
 • Magazines verdeeld
 • Mail van moeder vraag: overblijf in het bos uitdagender/aantrekkelijker maken?
  Materiaal mee en is het mogelijk om wel de speeltuin in te gaan en een spel samen spelen is een idee

Petra reageert op deze mail.

Actiepunt: Annelies stuurt Petra tso-protocol
vraag 2: roken van middelbare scholieren voor ons schoolplein is niet prettig, hoe lossen we dit op? Er wordt gekeken naar en gesproken over een nieuwe plek. Annelies is hierover in gesprek met Maerlant hierover.
Actiepunt: In nieuwsbrief benoemen dat in het kader van de gezonde school niet roken door ouders om het schoolplein/in zicht van kinderen

 1. Mededelingen vanuit directie
 2. Jaarkalender

Marielle vraagt Michiel of hij evt met Petra hiermee aan de slag kan

 1. Terugkoppeling begroting

Annelies licht toe

 1. Wegbrengen van de kleuters
 • Stukje in de nieuwsbrief naar ouders: niet  te lang in de klas blijven en we beginnen om half9.
 • Volgend schooljaar voor 1/2c de ingang van Jonas gebruiken, zodat de jonge kleuters niet door een drukke gang hoeven
 • Poster maken voor ouders en ophangen: de school begint om half9.
 1. Mededelingen vanuit voorzitter
 • Jaarverslag MR doorgeven aan GMR aan Annelies. Petra zoekt jaarverslag afgelopen schooljaar op en Marielle schrijft deze voor het huidige schooljaar.
 • Actie: maart 2017: verkiezing nieuw MR-lid oudergeleding
 1. Verbeterplan

Nu meer  het kwaliteitsborgingsplan. Jacqueline, Saskia, Marlijn en Annelies zitten een keer per maand als kwaliteitsteam samen om het plan te borgen.

 1. Schoolplan

Alle punten uit het schoolplan zijn vertaald naar jaarplan. Deze zijn ook weer vertaald naar studiedagen en vergaderingen. Deze komen aan bod in een bepaalde periode van het jaar.

 1. Website

Al toegelicht

 1. Nieuwe schrijfmethode schooljaar 16-17

Waarom is gekozen voor blokschrift: als leerlingen leren lezen lezen ze blokschrift en dit sluit aan bij de blokletters (eerder toegezonden artikel)

Voor zowel hellend- als blokschrift zijn er voors en tegens. Maar we moeten als school een keuze maken en kiezen op dit moment op basis van de voors.

De oudergeleding wil deze keus goed kunnen verantwoorden en wil daarom nog even tijd om hierover na te denken. Aanstaande maandag 4-7-16 a.s. geeft MR-oudergeleding hier uitsluitsel over. (MR heeft instemmingsrecht)

 1. Rondvraag

Petra: maximale klassengrootte wat is dat? Het maximale streven in een klas is 30. En de school is hierop ingericht.
Voor de eenaanmeldleeftijd 32 (ivm evt verhuizingen/afmeldingen).

 1. Afsluiting

Nieuwsbrief 13 juni 2016

In deze nieuwsbrief: medezeggenschapsraad, culturele avond, zomerfeest, bereikbaarheid, aanmelden nieuwe leerlingen, belangrijke data

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Contact met de Medezeggenschapsraad?

Goed contact met de school is belangrijk. Een van de manieren waarop dit kan is dat u als ouder de MR kunt benaderen. De MR bestaat bij ons op school uit 3 teamleden (Mirjam, Warisha en Saskia) en 3 ouders (Marielle van der Keur, Kenza Boussif en Petra Hietbrink). De oudergeleding is een goede vertegenwoordiging van de ouders en wil dus ook graag van u horen wanneer er zaken zijn waarover u als ouder vragen heeft. Daarvoor is het van belang te weten waarover u de MR kunt benaderen. In de OR/MR avond op  11 oktober 2016 wordt de rol en de taken van de MR toegelicht maar in het kort komt het hierop neer: De medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om schoolse zaken. Op sommige gebieden zal hen ook om instemming gevraagd worden bij beslissingen die de school wil nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uiteenlopende zaken zoals veiligheid ( het pestprotocol), de organisatie van de tussenschoolse opvang, het schoolplan en jaarplan.

 

De kleine dingen van de dag komen dus niet allemaal aan de orde in de MR. Dit hangt ook samen met beleidskwesties waar de MR over meepraat, maar gesteld kan worden dat het  werk van de MR altijd met onderwijs te maken heeft.

Op de website kunt u ook zien wanneer de MR vergaderingen zijn, deze zijn openbaar, alle ouders van school kunnen hierbij dus aansluiten. Wilt u zich wel even voorafgaand aanmelden zodat wij met uw komst rekening kunnen houden?

De eerstvolgende MR vergadering is op 28 juni om 19.00 uur. Voor elke vergadering wordt een agenda gemaakt met onderwerpen die in ieder geval besproken zullen worden. U kunt uw vragen stellen via mr@obsbenoordenhout.nl maar spreekt u ook zeker de leden van de MR persoonlijk aan wanneer u een vraag heeft die relevant is om op de agenda te zetten. Dat voorkomt ruis en onduidelijkheid en zorgt ervoor dat de MR weet wat de ouders bezighoudt.

Marielle van der Keur (voorzitter)

CULTURELE AVOND

Wat een enorm succes! We hebben genoten van geweldige optredens, wat een toptalenten hebben wij op school! Ook de opkomst van ouders, opa’s oma’s en andere belangstellenden was overdonderend. Leuk om te zien dat alle aanwezigen van dit feest hebben genoten.

ZOMERFEEST

Op vrijdag 1 juli a.s. van 17.00 – 19.00 uur is ons jaarlijkse zomerfeest. Het thema is kunst en de dresscode is dus: kunstzinnig! Plaats: schoolplein OBS Benoordenhout. Het zomerfeest kan natuurlijk niet een succes zijn zonder enthousiaste ouderhulp, dus ook dit jaar kunnen we weer alle hulp goed gebruiken! We hebben hulp nodig bij het opbouwen (16.00-16.45 uur) en afbreken (19.00-19.30 uur),  maar ook voor de bemensing van de kraampjes (+/- 30 minuten) en voor het maken van lekkere versnaperingen. En niet te vergeten: wie doet er mee met de traditionele taarten bakwedstrijd? (in de bijlage nogmaals het aanmeldformulier)

BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID

Verzoek aan alle ouders om de voordeur te sluiten als je na half 9 de school verlaat.

Om te zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de school zal meester Johan zal vanaf deze week op maandag en woensdag werken. Dinsdag en donderdag zal Veronique Frowein (administratie) de deur openen als er gebeld wordt.  Ikzelf ben hiervoor verantwoordelijk op vrijdag en zal dit overdragen als ik afwezig ben.

Alle medewerkers zullen erop toezien dat de deur na half 9 gesloten wordt.

Ondanks het feit dat we de extra ondersteuning van Johan zeker missen, ga ik ervan uit dat we hiermee de veiligheid gewaarborgd hebben.

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Het aantal nieuwe aanmelding op school neemt enorm toe. Het is gezien de wachtlijst belangrijk dat u uw kind (jongere broertjes of zusjes) op tijd aanmeldt. De aanmeldingen gaan in Den Haag via de website van www.eenaanmeldleeftijd.nl.  Als uw kind ongeveer 11 maanden is krijgt u hierover een brief van de gemeente. U kunt uw kind in de periode vanaf de eerste verjaardag tot eind september. Meer informatie kunt u vinden op de website van eenaanmeldleeftijd. Heeft u vragen over de aanmelding van uw kind, neem dan contact op met Veronique Frowein (administratie) via administratie@obsbenoordenhout.nl

BELANGRIJKE DATA

 • Donderdag 23 juni: Rapporten
 • Vrijdag 24 juni: studiedag: alle leerlingen VRIJ!
 • Dinsdag 28 juni: 19.00 uur MR-vergadering
 • Vrijdag 1 juli: zomerfeest
 • Dinsdag 5 juli: MUSICAL groep 8
 • Vrijdag 8 juli: laatste schooldag: alle leerlingen 12.00 uur VRIJ!
 • 9 juli tot en met 21 augustus: zomervakantie

Nieuwsbrief 24 mei 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, groepsindeling schooljaar 2016-2017, schoolfotograaf, culturele avond, hoofdluis, belangrijke data

PERSONEELSINFORMATIE

In verband met bezuinigingen hebben we, in goed overleg met de MR, er voor gekozen de uren voor conciërgetaken te verminderen. Dit betekent dat Johan nog maar 2 dagen per week bij ons op school werkt. Voorlopig is dit op maandag en vrijdag. We zorgen binnen het team dat we met elkaar zo goed mogelijk zijn taken op de overige dagen overnemen. Graag uw begrip als we hierdoor soms wat moeilijker telefonisch bereikbaar zijn. Absenten kunt u ook altijd via de mail rechtstreeks aan de leerkrachten doorgeven.

Juf Hilje neemt per 1 juni a.s. afscheid van onze school. Een verlies voor ons en onze leerlingen, maar een aanwinst voor de woonzorggroep die zij gaat begeleiden. We wensen haar alvast veel succes in haar nieuwe baan! Voor groep 1-2B betekent dit dat tot de zomervakantie Mariska Schrage, naast juf Marjolein, in deze groep zal lesgeven op donderdag en vrijdag. Na de zomervakantie komt een ervaren en excellente collega van een andere school van De Haagse Scholen ons team versterken.

GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2016-2017

Voor het komend schooljaar is de groepsindeling bekend.  Hierbij het overzicht:

Groep Leerkracht Dagen
1/2A Jacqueline de Vrij Maandag t/m vrijdag
1/2B Marjolein Spithoven Maandag-dinsdag-woensdag
1/2B Nieuwe collega Donderdag-vrijdag
1/2C Pauline Eleveld Maandag t/m vrijdag
3 Michèle van der Laan Maandag t/m vrijdag
4 Malou von Baumhauer Maandag t/m vrijdag
5 Salena Warmenhoven Maandag t/m vrijdag
6 Mirjam Nelck Maandag-dinsdag-woensdag
6 Warisha Matai Donderdag-vrijdag
7 Warisha Matai Maandag
7 Marijke Enninga Dinsdag t/m vrijdag
8 Marlijn van Dijk Maandag-donderdag-vrijdag
8 Idelette Jol Dinsdag-woensdag

SCHOOLFOTOGRAAF

Maandag 30 en dinsdag 31 mei komt de schoolfotograaf.  Op deze dagen worden de individuele foto’s, groepsfoto’s en broertjes en zusjes foto’s gemaakt.

CULTURELE AVOND

Zoals inmiddels bekend, is deze feestelijke avond op 9 juni a.s. vanaf 18.30 uur in de aula van het Maerlant. In alle groepen wordt al druk geoefend om u zo een geweldige avond te bezorgen. De leerlingen van groepen 1-2 mogen (als ouders dat willen) op 10 juni een uurtje later op school komen. De leerkrachten zijn er natuurlijk gewoon, dus je bent ook om half 9 welkom!

HOOFDLUIS

Alle groepen zijn gecontroleerd op hoofdluis. Gelukkig zijn de meeste groepen nu luizenvrij, fijn! In de groepen waar hoofdluis is geconstateerd, wordt deze week een hercontrole gehouden en zal de leerkracht u, indien nodig, informeren.

BELANGRIJKE DATA

 • Donderdag 26 mei: groepen 1 t/m 7 schoolreis tot 16.00 uur
 • Vrijdag 27 mei: Studiedag: alle leerlingen VRIJ!
 • Maandag 30 en dinsdag 31 mei: schoolfotograaf
 • Maandag 6 juni: start CITO toetsen groepen 2 t/m 7
 • Maandag 6 juni t/m 10 juni: werkweek groep 8
 • Donderdag 9 juni: 18.30 uur Culturele avond in de aula van het Maerlant voor alle leerlingen en ouders.

Notulen MR vergadering 17 mei 2016

MR vergadering d.d. 17 mei 2016-05-23

Aanwezig: MR leden: Kenza, Marielle (voorzitter), Petra, Mirjam, Warisha

   Directie: Annelies

Ouders: Mariska Schrage (vanaf 20.00 uur)

 1. Opening
  Geen ouders aanwezig.  Geen grote agenda
 2. N.a.v. notulen 22 maart 2016
  Notulen waren nog niet goedgekeurd door Marielle en daardoor nog niet beschikbaar op de website.

N.a.v. punt in voorlopige notulen betreffende kanjertraining. Er is wat onduidelijkheid als het

gaat om communicatie naar ouders. Notulen worden aangepast. Saskia zal de website en schoolgids informatie nalezen betreffende  de rol van SMW op school en zorgen dat deze informatie correct is. Ouders worden in het nieuwe schooljaar op de volgende manier betrokken bij de Kanjertraining: 26 augustus kennismakingsronde in de klassen voor groep 3 t/m 8, 6 september ouderavond Kanjertraining, Klassenpost 1x per 2 weken.
Marielle stuurt inloggegevens MR email naar Kenza en Petra.

Datum OR-MR avond: is ook akkoord met OR en staat nu definitief op 11 oktober vast.

Mappen MR: Petra zal dit nog doen.

 1. Ingekomen post

Mail: MR bijeenkomst 9 juni MR start den haag. Deze is ook als opfriscursus geschikt. Dan is ook de culturele avond. Dus we kunnen niet deelnemen.
Verslag landelijke geschillencommissie. Ter info. Er is een exemplaar op school. Kenza neemt de andere door.
MR magazine april: Kenza leest dit.

 1. Mededelingen vanuit directie

Jaarkalender is af. Cursusdata in het kader van verbetertraject zijn vastgelegd.
Themaweken worden gekoppeld aan kijkochtenden voor ouders.
Vanuit verbeterplan gaan we werken met gezamenlijke lesvoorbereidingen, vervolg traject Ben en HCO.

 1. Mededelingen vanuit voorzitter

Data komend schooljaar, 30/8, 4/10,22/11,10/1, 21/2, 11/4,30/5,27/6
Schoolgids op agenda voor 28 juni

 1. Verbeterplan

Stand van zaken verbeterplan: We werken met een cyclisch model, het verbeterplan gaat over in kwaliteitsplan. Stuurteam wordt kwaliteitsteam. Voorbereiding mr/or avond van belang om dat de resultaten vanuit verbeterplan te presenteren. Er is ook een meer gedifferentieerd aanbod in alle groepen. Ouders zien veel verbetering.

 1. Terugkoppeling begroting

Annelies geeft volgende vergadering de terugkoppeling.

 1. Relatie SMW en Kanjertraining

Punt relatie SMW en Kanjertraining is al besproken bij het bespreken van de notulen.

 1. Website/ communicatie

Er staat regelmatig onjuiste informatie op de website of informatie ontbreekt. Annelies vraagt na bij De Haagse Scholen of daar iemand kan ondersteunen. Marielle biedt aan om Michiel te vragen. We spreken af dat de website standaard op de agenda van de MR komt.

 1. Rondvraag
 • Kenza stelt voor: 2 weken voor vergadering mailt zij de actiepunten.
 • Annelies koppelt vanuit OR opmerking terug dat MR notulen wel beknopt zijn. We gaan dit jaar door zoals afgesproken.
 • Petra vraagt of Ipads betaald moeten worden bij schade door leerling. Annelies koppelt terug dat er met leerlingen afspraken zijn gemaakt over omgaan met Ipdas en materialen in algemeen. School is hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk.
 • Luizencontrole: nog niet alle groepen zijn gecontroleerd.  Leerlingen reageren heel rustig en ontspannen tijdens de controle, dit is fijn. Annelies zorgt dat er voldoende materiaal op school aanwezig is.
 • Schoolreisje. Er waren wat vragen van ouders over een moeder die meegaat en die niet vloeiend Nederlands spreekt. Bij dit soort twijfels is het van belang deze ouders door te verwijzen naar de betreffende leerkracht, die kan direct een terugkoppeling geven en beschikt over de juiste informatie. Dit is ook gebeurd.
 • Overblijf: Er wordt in groep 5 tv gekeken, o.a. naar Spangas. Dit is niet de afspraak. Annelies koppelt dit terug naar Triodus.
 1. Afsluiting

Marielle dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.35 uur.

Nieuwsbrief 24 april 2016

In deze nieuwsbrief: sportdag,culturele avond, hoofdluis, kanjertraining, belangrijke data

SPORTDAG

In de nieuwsflits sportdag hebben we al kunnen zien welke prachtige resultaten er met de sportdag bereikt zijn. Geweldig! 197 sportende leerlingen op 1 dag!

En wat te denken van ruim 30 hulpouders. Wat een enorme ouderbetrokkenheid. Dank aan alle ouders die zich: voor, tijdens en na deze dag hebben ingezet met rijden, boodschappen doen, opzetten van materialen, begeleiding van groepjes, verzorgen van koffie en thee, kortom teveel om op te noemen.

CULTURELE AVOND

Het wordt een feestelijke avond op 9 juni a.s. vanaf 18.30 uur in de aula van het Maerlant. Alle groepen zullen een optreden verzorgen en ook een aantal individuele talenten krijgen de kans zich te laten zien. Deze avond staat niet in de jaarkalender, dus zet ‘m alvast in de agenda!

HOOFDLUIS

In overleg met de MR is het hoofdluis protocol vastgesteld. Dit betekent het volgende. We vragen alle ouders het laatste weekend van de meivakantie uw kind/kinderen te controleren en indien nodig te behandelen. Als er sprake is van hoofdluis, geef dit dan ook door aan de groepsleerkracht. Alle leerkrachten zullen een of twee ouders van de eigen klas vragen om in de eerste dag(en) na de vakantie de kinderen te controleren. Als er dan hoofdluis wordt geconstateerd neemt de leerkracht met u contact op met verzoek tot behandeling op dezelfde dag. In deze groep zal dan na 1 week nog een her controle plaatsvinden

KANJERTRAINING

In alle groepen wordt er actief geoefend met de Kanjertraining. Belangrijke thema’s zijn:

1. Daders en slachtoffers.

2. Straatcultuur en cultuur van wederzijds respect.

3. Zelfbeheersing en respectvol gedrag.

4. “Nee” durven zeggen tegen “vrienden”.

5. Bewust besluiten niet mee te doen met narigheid.

6. Het inhoud geven aan de vijf  kanjerregels “we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we lachen elkaar niet uit, je speelt niet de baas en  je doet niet zielig”.

BELANGRIJKE DATA

 • Vrijdag 29 april om 15.00 uur start meivakantie t/m maandag 16 mei.
 • Dinsdag 17 mei: weer naar school!
 • Dinsdag 17 mei: 20.00 uur MR vergadering
 • Donderdag 26 mei: groepen 1 t/m 7 schoolreis tot 16.00 uur
 • Vrijdag 27 mei: Studiedag: alle leerlingen VRIJ!
 • Maandag 6 juni: start CITO toetsen groepen 2 t/m 7
 • Maandag 6 juni t/m 10 juni: werkweek groep 8
 • Donderdag 9 juni: 18.30 uur Culturele avond in de aula van het Maerlant voor alle leerlingen en ouders.

Nieuwsbrief 8 april 2016

In deze nieuwsbrief: iPads, juffendag, fietsen op schoolplein, tussenschoolse opvang, belangrijke data

iPads: Wat fijn, deze week zijn de ipads op school bezorgd.
Als eerste dank aan de oudervereniging, dankzij een donatie vanuit de oudervereniging is dit mogelijk gemaakt! Ook natuurlijk dank aan alle ouders, door jullie financiële bijdrage zijn er nu 25 Ipads op school.
Bij ons op school is het werken met Ipads geen doel op zich. Wij zetten ICT in als ondersteuning binnen ons onderwijsaanbod. De komende periode zullen alle leerlingen regelmatig werken met de Ipads en oefenen met het correcte gebruik ervan. Hiervoor zetten we de programma’s in die we al gebruiken binnen school zoals Taalactief en Wereld in getallen. Daarnaast zullen de kinderen ook werken met gynzy en rekentuin. In de bovenbouw kunnen de leerlingen ook de Ipads gebruiken bij de lessen wereld oriëntatie.

JUFFENDAG: woensdag 13 april is het juffendag
Het wordt een feestelijke ochtend, die start om half 9 op het schoolplein. De bedoeling is dat alle ouders met hun kind verzamelen achter de wit geblokte tegels op het schoolplein (aan de kant van het klimrek), dan kan iedereen het welkomstlied van de juffen goed horen. Daarna gaan de juffen met hun eigen groep naar binnen en zullen ze samen met hun leerlingen een zee- feest vieren. Neem wel gewoon je 10 uurtje mee.

FIETSEN OP HET SCHOOLPLEIN
Het is fijn om te merken dat er zoveel kinderen op de fiets naar school komen! Dit zorgt er alleen af en toe voor dat we te weinig ruimte hebben in de fietsenstalling op het schoolplein. De bedoeling is dat leerlingen van groep 1 t/m 4 daar hun fiets kunnen stallen en dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 dit doen bij de rekken direct naast het schoolplein.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG Triodus
Afgelopen woensdag hebben we een bijeenkomst met leerkrachten en medewerkers van de TSO van Triodus gehad. We hebben met elkaar gesproken over de samenwerking en de afspraken weer even aangescherpt. Ook de pedagogisch medewerkers zullen zich verdiepen in de theorie van Kanjertraining zodat onze aanpak nog beter op elkaar is afgestemd. Pinar Dursum, als coördinator TSO, heeft ook met het schoolteam aan de Kanjertraining deelgenomen.

BELANGRIJKE DATA
Woensdag 13 april: juffendag
Vrijdag 22 april: Koningsspelen: meld je aan bij de leerkrachten als je wil komen helpen.
Woensdag 27 april: Koningsdag: Alle leerlingen VRIJ!

Notulen MR vergadering 22 maart 2016

Opening

Marielle opent de vergadering om 19.00 uur
Aanwezig: Saskia, Mirjam, Warisha, Marielle, Kenza, Petra, Annelies
Er zijn vijf ouders aanwezig voor agendapunt 1: Eliza, Daphne, Lucienne, Alexandra, John

 

 • Kanjertraining
 • Speerpunt school: ouderbetrokkenheid
 • Annelies presenteert uitgangspunten kanjertraining en vertelt dat we aanstaande donderdag op de studiedag schoolbreed regels gaan vaststellen hieromtrent
 • Vraag: waarom gekozen voor kanjertraining? Kanjer is niet alleen een methode, maar het is echt een manier die verweven is in hoe we omgaan met elkaar binnen de school. Het is bovendien een methode die preventief werkt. Resultaten van het leerlingvolgsysteem zijn ook bewezen effectief
 • Vraag: hoe Feedback naar ouders? Antwoord: algemeen via nieuwsbrief en specifiek in het tienminutengesprek

 

 • Notulen vorige vergadering
 • Website foto MR staat erop
 • Actiepunt Marielle: geeft door aan hele MR de inloggegevens postvak
 • Actiepunt Annelies vraagt Yannick : MR mail adres moet worden toegevoegd op site
 • Saskia heeft gekeken naar jaarplanning, heeft ze doorgemaild, geen bijzonderheden
 • Petra weet nog niet hoeveel mappen we nodig hebben
 • Petra heeft akkoord gevraagd voor schoolgidskalender. OR-penningmeester is akkoord. Veronique heeft bestanden hiervoor. Petra pikt dit punt verder op met Annelies en Saskia
 • Notulen goedgekeurd.

 

 • Ingekomen post
  – Geen ingekomen post.
 • Mededelingen directie
  – Geen

 

 • Mededelingen voorzitter
  – Geen
 • Verbeterplan

– Diagnostische gesprekken worden op de jaarkalender opgenomen.
– In stuurteam wordt vinger aan de pols gehouden wat betreft het verbeterplan
– Eind dit schooljaar wordt verbeterplan geëvalueerd.
– Evaluatie verbeterplan op MR-OR-ouderavond bespreken. We kunnen dit nu al plannen: dinsdag 11 oktober 2016 wordt voorgesteld. Annelies stelt deze datum voor op de OR vergadering. Als OR ok is, dan communiceren naar ouders toe

 

 • Luizenprotocol
 • Annelies past protocol aan met: ouders check je kind aan het eind v d vakantie en voor na de vakantie vraagt elke leerkracht een ouder de eerste woensdag na de vakantie in de klas te checken.
 • Annelies verwijdert het stukje uit het protocol: over dat de luizen overvliegen.
 • MR is akkoord met luizenprotocol

 

 • Begroting en MR-budget

Annelies licht printversie begroting toe.
MR heeft E546,- tot beschikking.

Petra regelt nog 2 MR-mappen
Annelies koppelt volgende keer de printversie nog even terug.

 

 • Rondvraag
 • Petra: Wordt er op school getraind in oudergesprekken met ouders?
  Antwoord: staat op verlanglijst v d leerkrachten
 • Kenza heeft mr cursus gevolgd en heeft beter inzicht in haar rol als mr lid.
 • Vraag over de plusklas: worden ouders geïnformeerd?
  Antwoord: Vanuit de plusleerkracht wordt er naar ouders een mail gestuurd.

 

 • Afsluiting
  15uur vergadering gesloten

Nieuwsbrief 16 februari 2016

header_nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief: Kanjertraining; Ouderbetrokkenheid; Hoofdluis; belangrijke data

KANJERTRAINING:
Op 10 februari hadden we met het team de eerste studiedag van Kanjertraining. We zijn allemaal heel enthousiast en zullen na de volgende studiedag op 29 februari er ook al mee aan de slag gaan in de klassen.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na:

· Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
· Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
· Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
· Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
· Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
· Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi (effectieve jeugdinterventies) als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.

OUDERBETROKKENHEID/MR

Omdat we het belangrijk vinden ouders ook te betrekken bij het worden van een Kanjerschool hebben we de ouderavond hierover (op 3 maart) uitgesteld.

We zijn op zoek naar ouders die mee willen doen aan de DENKTANK Kanjerschool.

Op 22 maart zullen we dit ook in de MR bespreken. Als u denkt: Ja, hier wil ik graag over meedenken en meepraten kom dan naar de MR vergadering of meld je aan bij de directie of leerkrachten.

HOOFDLUIS

Hoofdluis is helaas een hardnekkig probleem op school. We willen daarom regelmatig preventief controleren.

We zoeken ouders die ons hierbij kunnen helpen. In de eerste week na iedere schoolvakantie willen we gaan controleren. Het is de bedoeling dat er dan 1-2 ouders per klas zijn die om 8.30 uur alle kinderen van de groep controleren. Als er hoofdluis wordt geconstateerd zal de leerkracht (of meester Johan) contact opnemen met de betreffende ouder. Er wordt van u verwacht dat u uw kind dan ophaalt en behandelt. (Vooral het dagelijks kammen is essentieel voor een goede behandeling). De leerkrachten zullen in hun eigen groep ouders vragen om deze taak op zich te nemen. Vanuit school wordt er voor kammen gezorgd. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind wordt gecontroleerd, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.

VERKEERSVEILIGHEID

Rondom de school is het regelmatig in de ochtend en middag erg druk met het wegbrengen of ophalen van leerlingen met auto’s. Het is in belang van veiligheid voor iedereen dat u dan gebruik maakt van beschikbare parkeerplekken of van de “Kiss and Ride”zone aan de Neuhuyskade. Parkeren op of bij de fietspaden levert gevaarlijke situaties op, graag uw aandacht hiervoor.

BELANGRIJKE DATA

· Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari tot en met vrijdag 26 februari

· Maandag 29 februari: studiedag: alle leerlingen VRIJ!

· Let op: 3 maart dus GEEN OUDERAVOND!

· 22 maart: 19.00 uur MR vergadering (o.a. over Kanjerschool, alle ouders WELKOM!)