Nieuwsbrief 27 oktober 2017

In deze nieuwsbrief: OR/MR avond, vrijwillige ouderbijdrage, betaling overblijf, belangrijke data

OR/MR AVOND

Op dinsdag 10 oktober was de jaarlijkse OR/MR avond. Voorzitters van de OR en MR hebben op deze avond  een presentatie gegeven. In de bijlage vinden jullie het financiële jaaroverzicht van de OR.

Daarna waren er workshops over rekenen (met sprongen vooruit), het leren van kleuters, de overgang naar het voortgezet onderwijs, kanjertraining en mindfulness. De opkomst was weer zeer groot, erg leuk om te zien dat zo veel ouders betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de school.

 

OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2017-2018

Vanuit de oudervereniging het verzoek, de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziek juf of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.
De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Nieuw is de mogelijkheid om te betalen door middel van een eenmalige automatische incasso. Het formulier in bijlage. Dit formulier kan op de PC worden ingevuld en teruggemaild, naar het nieuwe mailadres van de OR: or@obsbenoordenhout.nl . Ondertekening kan op het formulier, bijvoorbeeld met behulp van MS Paint of door middel van een begeleidend mailtje. Jullie mogen het formulier uiteraard ook printen en inleveren bij de administratie van de school.

Het blijft uiteraard ook mogelijk om zelf een overboeking te doen. In beide gevallen graag onder vermelding van de naam van het kind en de groep (staat ook vermeld op het incassoformulier).

Voor vragen kun je terecht bij Mark Drabbe (penningmeester OR) or@obsbenoordenhout.nl

 

 

HERINNERING BETALING OVERBLIJF

We hebben nog niet van alle ouders de betaling van de overblijf ontvangen. Deze herinnering geldt dus alleen als er nog niet betaald is.

 

Hierbij het verzoek tot betaling van de overblijfkosten als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl.

 

BELANGRIJKE DATA

 • 7 november 19.00 uur: MR vergadering
 • 22 november: 10-minuten gesprekken
 • 5 december: Sinterklaas, alle leerlingen 12 uur vrij

 

Nieuwsbrief 10 oktober 2017

In deze nieuwsbrief: OR/MR avond, Kinderboekenweek, studiedagen, belangrijke data

 

OR/MR AVOND

Op dinsdag 10 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Voorzitters van de OR en MR zullen op deze avond  een presentatie geven. Daarna zullen de leerkrachten diverse informatieve/ interactieve workshops geven die gericht zijn op het leren van de kinderen.

Programma: 10 oktober:

18.45 uur: Inloop

19.00 uur: Presentatie OR en MR (speellokaal)

19.30 uur: Workshops (diverse lokalen)

De workshops worden in verschillende lokalen gegeven. Er zijn workshops over het leren bij kleuters, de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, de Kanjertraining, Mindfulness. Verder kun je bij onze intern begeleiding Saskia Boschloo terecht voor vragen over leerlingenzorg en passend onderwijs. Je hoeft je vooraf niet aan te melden, maar we verwachten gewoon alle ouders voor deze leuke avond.

 

KINDERBOEKENWEEK

Op woensdag 11 oktober is er voor alle leerlingen een voorstelling van toneelgroep Hussen in het speellokaal. De liedjes en teksten die er gezongen worden in de voorstelling, zijn te vinden op de website www.hussenkinderboekenweek.nl. Donderdag 12 oktober is alweer de laatste dag van de Kinderboekenweek. Alle ouders zijn om 8.30 uur van harte welkom om een kijkje in de klassen te nemen. Er wordt een modeshow gehouden.

STUDIEDAGEN

Vrijdag 13 oktober is er een studiedag voor het team. We hebben ons in de vorige studiemiddag bezig gehouden met signalering van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, het voeren van signaleringsgesprekken en het aansluiten op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Vrijdag gaan we aan de slag met ons onderwijsaanbod en kijken we naar de mogelijkheden tot compacten en verrijken.

 

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 10 oktober OR/MR avond
 • donderdag 12 oktober: 8.30 uur inloop/kijkje in de school: Kinderboekenweek
 • vrijdag 13 oktober: studiedag school gesloten
 • maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: herfstvakantie
 • maandag 23 oktober: studiedag school gesloten

 

 

Nieuwsbrief 29 september 2017

In deze nieuwsbrief: OR/MR avond, leerlingenraad, schoolmaatschappelijk werk, belangrijke data

OR/MR AVOND

Op dinsdag 10 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Voorzitters van de OR en MR zullen op deze avond  een presentatie geven. Daarna zullen de leerkrachten diverse informatieve/ interactieve workshops geven die gericht zijn op het leren van de kinderen. Inhoudelijke informatie volgt nog. Maar houd deze avond alvast vrij.

LEERLINGENRAAD

Op 20 september hebben de verkiezingen van de leerlingenraad plaatsgevonden. Nieuwe leden van de leerlingenraad zijn:

 • Elin van ‘t Wel en Sanne Zuijdgeest uit groep 4.
 • Oden Hankins en Linde Smit uit groep 5
 • Kianna  Teixeira Fernandes en Emilia Ramanoop uit groep 6
 • Isabella Baggerman en Boudewijn Nijman uit groep 7
 • Lars Drabbe en Finn Padding uit groep 8

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Esmé Sprenger Onze nieuwe schoolmaatschappelijk werker stelt zich hier even voor. 

Mijn naam is Esmé Sprenger en ik ben de nieuwe schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) op OBS Benoordenhout. Ik ben de vervanger van Ingrid Gopal. Op vrijdagochtend ben ik aanwezig op OBS Benoordenhout. Hiernaast ben ik ook nog werkzaam op twee andere scholen in Den Haag. Zelf ben ik woonachtig in Wateringen met mijn gezin. In de bijlage vind je meer gegevens van mij en bij wat voor soort vragen ik kan helpen. In de school hangen ook flyers met mijn gegevens. Ik hoop dit schooljaar veel kinderen (en ouders) te kunnen helpen!

 

 

 

BELANGRIJKE DATA

 • donderdag 5 oktober: stakingsdag (school is gesloten)
 • dinsdag 10 oktober OR/MR avond
 • vrijdag 13 oktober: studiedag school gesloten
 • maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: herfstvakantie
 • maandag 23 oktober: studiedag school gesloten

Notulen MR vergadering 19 september 2017 (Concept)

MR-vergadering 19 september 2017 19.00 uur

Agenda

 1. Opening

Aanwezig: Frank Woud en Matthijs Assink (oudergeleding)
Saskia Boschloo (waarnemend voorzitter)
Warisha Matai (notulist)
Idelette Jol en Annelies van Eijk (teamgeleding)

Afwezig:    Petra Hietbrink

Gast:           Martine Noesen (ouder)

 

Saskia heet de nieuwe MR-leden en onze gast welkom.

Petra kan niet aanwezig zijn. Petra wordt als voorzitter vervangen door Saskia.

 1. Notulen vorige vergadering

Door Idelette rondgestuurd en goedgekeurd.

Annelies zal ervoor zorgen dat deze geplaats worden op de website.

De afspraak is dat de notulen 10 dagen na de vergadering in concept (na goedkeuring) op de website worden geplaatst.

 1. Ingekomen post

De schoolkalender is binnen en zal worden uitgedeeld.

 

 1. Mededelingen directie

(tevredenheid enquêtes, thema ouderbetrokkenheid)

 • Tevredenheid enquêtes worden binnenkort verstrekt. Deze enquête wordt door De Haagse Scholen verspreid.

–        Vrijblijvende tip van Warisha voor de nieuwe MR-leden: wellicht een introductiecursus MR volgen?

–        Jaarverslag 2016/2017 ontbreekt (deze worden door Saskia opgevraagd bij Mariëlle).

–        Frank Woud wil komend schooljaar de MR-actiepuntenlijst onderhouden/beheren.

 1. Mededelingen voorzitter

–       Onze school is lid van SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden).

Iedere school moet dit jaar een schoolondersteuningsprofiel maken. Hierin wordt omschreven hoe het gaat met ons passend aanbod. In het profiel wordt beschreven dat iedere school basisondersteuning biedt (iedere school gaat hier invulling aan geven) biedt en wat kan de school verder kan bieden aan begeleiding.

Saskia en Marlijn zullen een begin maken met dit profiel en daarna wordtdit verder met het team ingevuld/aangevuld. Dit punt komt op de agenda inde komende vergaderingen. We zullen de status van het profiel dan bespreken.

 1. Jaarplanning MR (vaststellen data MR vergaderingen, OR/MR avond)

– Dinsdag 10-10-17: vanuit de MR worden de nieuwe leden gepresenteerd en het jaarplan 2016-2017 zal door Petra worden gepresenteerd (bij eventuele afwezigheid van Petra zal Saskia dit doen).

 

Dinsdag 19.00 uur / teamkamer OBS Benoordenhout
07-11-2017
12-12-2017
16-01-2018
20-02-2018
27-03-2018
15-05-2018
19-08-2018

 1. Communicatie (waaronder nieuwsbrief, klassenpost en website)

– Foto’s groep/team updaten en stukje per klas veranderen op de website.

Annelies zal het team vragen of zij dit voor hun klas willen aanpassen.
– Martine vraagt of er een afgesloten stukje op de website kan komen.

Annelies zal dit navragen bij Michiel en De Haagse Scholen.

 1. Veiligheid (verkeersveiligheid, ontruimingsplan en oefening)
  – In de zomervakantie heeft het gehele team een BHV-cursus gevolgd. Het team is gecertifieerd BHV’er. Ontruimingsoefening staat gepland.

– Verkeersveiligheid. De hoek bij school is onveilig (auto’s die bijv. achteruit rijden). Hoe zouden we hier wat aan kunnen doen?

Annelies neemt contact op met de directeur van de Paschalisschool en de gemeente over de verkeerssituatie. Terugkoppeling in de volgende vergadering.

 

 1. Rondvraag/afsluiting
  – Hoe bevalt het dat Johan 2 dagen werkt?
  Soms is het lastig (denk aan de telefoon opnemen) maar zijn eigen conciërgetaken zijn voor hem haalbaar in 2 dagen.

– In de volgende vergadering komt de begroting op de agenda.

– In de vergadering van december op de agenda: de eerste terugkoppeling m.b.t. het schoolondersteuningsprofiel.

 

Afsluiting: 20.45 uur