Wat heeft mijn kleuter nodig voor de gymnastiek-/spelles?

Een paar keer per week wordt er gymnastiek of een spelles gegeven. Uw kind mag dan gebruik maken van gymschoenen. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind deze schoenen zelf aan en uit kan doen. Dus bijvoorbeeld schoenen met elastiek of klittenband. Daarnaast kunt u extra kleding meegeven. Voorziet u de schoenen en kleding a.u.b. aan de binnenzijde van de naam van uw kind. De gymschoenen die in de gymzaal gebruikt worden, mogen niet buiten gebruikt worden.

Wat gebeurt er allemaal in de kleutergroep?

In de kleuterklas wordt de basis gelegd voor de verdere schoolontwikkeling. Kinderen leren samen spelen en rekening te houden met elkaar. Kinderen leren hier de begrippen die nodig zijn om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt er spelenderwijs gewerkt aan de concentratie en de grove- en fijne motoriek. Alles wat in een kleutergroep wordt gedaan is ter bevordering van een goede ontwikkeling van uw kind. Maar… voorop staat dat uw kind met plezier naar school gaat!

Wanneer mag mijn kind wennen op school?

Peuters die bijna vier jaar zijn mogen volgens de wet op het Basisonderwijs gebruik maken van zogenaamde “wendagen”. Dit wennen is bedoeld om voor de kinderen de overstap van peuter naar kleuter te vergemakkelijken.

In de praktijk is gebleken dat wanneer kinderen in de loop van het schooljaar vier jaar worden ze hier echt profijt van hebben. Ze komen, een maand voordat ze jarig zijn, een paar ochtenden meedraaien (in totaal vijf keer). Deze ochtenden spreekt u af met de betreffende leerkracht.

Voor kinderen die vlak vóór of in de zomervakantie vier jaar worden, is het wennen niet altijd even zinvol: de laatste weken van een schooljaar zijn druk en de groepen zijn dan erg vol, dus is er geen rustige omgeving om te wennen.

Na de vakantie zijn de oudste kleuters overgegaan naar groep 3 en is de groep kleiner. De praktijk leert dat kinderen dan sneller wennen omdat voor alle kleuters in de klas de situatie gewijzigd is.

Ook voor kinderen die rond de december maand jarig zijn heeft het vaak niet veel zin om te komen wennen; dit in verband met de spanning van de diverse feesten. Meestal is een start direct na de kerstvakantie beter.

Nieuwsbrief 21 april 2017

In deze nieuwsbrief: sportdag, medezeggenschapsraad, juffendag, belangrijke data

SPORTDAG

Vandaag was de sportdag Koningsspelen en de spelletjesochtend voor groep 1-2. Deze dag was weer een groot succes. Fair play speelde een belangrijke rol en er werd goed samengewerkt in de teams. Dank natuurlijk aan alle ouders die geholpen hebben en niet te vergeten ook dank aan de leerkrachten die zich, onder leiding van Jacqueline Heeg, weer enorm hebben ingezet om deze dag mogelijk te maken.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Dinsdag 11 april heeft de MR vergaderd. We hebben o.a. gesproken over de dyslexie aanpak in onze school, de mogelijkheden voor extra ondersteuning van leerlingen en er was ook aandacht voor de acties vanuit de PO raad. Verder kreeg de school veel positieve reacties op de klassenpost, fijn om te horen dat ouders hierdoor goed op de hoogte zijn van wat er in de klas gebeurt. Aan het einde van het schooljaar is er een vacature voor de oudergeleding van de MR. Binnenkort kunnen jullie een vacature bericht verwachten. Ook hebben we afgesproken dat veiligheid aan de vaste agendapunten wordt toegevoegd. Dit gaat om fysieke en sociale veiligheid en b.v. ook de Kanjertraining.

JUFFENDAG

De juffendag is niet op woensdag 10 mei zoals vermeld in de jaarkalender maar op woensdag 17 mei! Jullie hebben al een uitnodiging ontvangen.

Thema: Disco

De juffen zijn jarig.

We vieren het met de hele school tegelijk.

Trek je mooiste glitter disco-outfit aan en kom naar ons feest.

BELANGRIJKE DATA

 • tot en met 5 mei: Meivakantie
 • maandag 15 mei: schoolfotograaf
 • zondag 14 mei Moederdag
 • woensdag 17 mei: juffendag
 • 25 en 26 mei: Hemelvaart: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 30 mei 19.00 uur MR vergadering

Nieuwsbrief 20 maart 2017

In deze nieuwsbrief: CPC, Projectweek en Grote Rekendag, Kidsclub madscience, belangrijke data

CPC  12 maart 2017.

Het is deze dag perfect weer om hard te lopen. Niet te warm en niet te koud. De meeste kinderen hebben zich in hun zwarte giro 550 shirt bij de kraam verzameld, zodat ze samen de warming up konden doen met Ernst & Bobbie en daarna gezamenlijk konden starten met de CPC-loop. Er hebben 50 leerlingen van de OBS Benoordenhout meegedaan aan de CPC dit jaar. Bijna alle kinderen hadden een eigen coach bij zich. Iedereen die meedeed heeft de finish gehaald en kreeg een medaille als aandenken! Wat een prestatie op deze prachtige zondag ochtend!  Bij terugkomst bij de kraam wachtte een drankje en iets lekkers. Volgend jaar hopen we met nog meer kinderen mee te doen!

De kinderen hieronder hebben hun tijd aan mij doorgegeven.

Tess heeft zelfs twee keer meegedaan. Een keer met de 1 km loop en een keer met de 2,5 km.

1 km: Lars zat in de top 10. Tess: 5,0 minuten Evy 6,30

2,5 km Hannah W.: 12,28 minuten!! Taron: 15,00 ! Oden 16,00 ! Rommert: 16,05 Ella: 18,20

Puck; 18,29 Vincent van B. : 19,45 Finn: 20,00 Bronja: 20,24 Elin: 20,24 Anouk: 21,00 Tess: 21,00

Tiberius: 25,00 Maryaam: 26,00

Wat een topprestaties allemaal!

Gymjuf Jacqueline

Dankjewel juf Jacqueline en Martine voor de geweldige organisatie van deze dag!

https://www.facebook.com/pg/giro555/photos/?tab=album&album_id=10154404226313354 PROJECTWEEK EN GROTE REKENDAG

Van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24 maart is het de Projectweek Rekenen moet je doen! Deze staat in het teken van meten, bewegen en construeren. Vrijdag 24 maart sluiten we deze week af met een kijkochtend voor alle ouders. Vanaf 8.20 uur kunt u binnenlopen en een kijkje nemen in de groep(en) van uw kind(eren).

KIDSCLUB MAD SCIENCE

Maandag 13 maart is er een leuke show geweest van een MAD science professor. Daarna hebben veel kinderen zich ingeschreven voor de naschoolse kidsclub activiteit. Deze gaat van start op woensdag 29 maart van 13.15 tot 14.15 uur.

BELANGRIJKE DATA

20 maart: opening projectweek

21/22/23 maart: rapportgesprekken groep 3 en bespreking derdegroepsonderzoek

24 maart: 8.30- 9.00 uur Kijkochtend ouders afsluiting projectweek

Nieuwsbrief 10 februari 2017

In deze nieuwsbrief: Kidsclub, ouderbijdrage, studiedag, hoofdluis, MR, belangrijke data

KIDSCLUB ACTIVITEITEN MAART

De komende maand organiseert de KidsClub op school de volgende wekelijkse na-schoolse activiteiten:

 • programmeren voor groep 1 t/m 6;
 • een lessenreeks over wetenschap door een echte Mad Science professor!

Voor nadere informatie zie de aankondiging van de KidsClub activiteiten in maart (bijlage) 

OUDERBIJDRAGE

Vanuit de oudervereniging het verzoek, indien u nog niet betaald hebt, de vrijwillige ouderbijdrage  alsnog te betalen. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekjuf of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.
De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Als u wilt controleren of u al betaald heeft, dan kunt u
een mailtje sturen naar markenalice@ziggo.nl.

MR

Dinsdag februari is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, overblijf, communicatie en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: dyslexie, RT en verkiezingen MR-lid oudergeleding. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

HOOFDLUIS

Er is, ondanks de preventieve controles, in een groep hoofdluis geconstateerd. De ouders van de betreffende groep zijn hier al over geïnformeerd. Maar omdat we weten dat hoofdluis zich snel kan verspreiden vragen wij jullie de kinderen dit weekend te controleren en indien nodig te behandelen. Als uw kind hoofdluis heeft en is behandeld, geef dit dan ook door aan de betreffende leerkracht.

STUDIEDAG

Afgelopen dinsdag hebben we met het hele team een studiedag gehad. Tijdens deze dag hebben we samen gekeken naar de cito resultaten van de school. Gezamenlijk hebben we de resultaten geanalyseerd. Daarbij hebben we successen gedeeld en aandachtspunten voor de komende periode geformuleerd. Een zeer opbrengstgerichte dag waarin we van en met elkaar geleerd hebben. Op een professionele manier omgaan met feedback stond hierbij centraal.

BELANGRIJKE DATA

dinsdag 21 februari 19.00 uur MR vergadering

vrijdag 24 februari: controle leerplicht

maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie

woensdag 8 maart: 10 minuten- en rapportgesprekken groep ½ en 4 t/m 8

21/22/23 maart: rapportgesprekken groep 3 en bespreking derdegroepsonderzoek

Notulen MR vergadering 10 januari 2017

MR-vergadering 10 januari 2017 19.00uur

Teamkamer obs Benoordenhout

 1. Opening

Aanwezig team: Warisha, Saskia, Annelies

Afwezig team: Idelette

Aanwezig oudergeleding: Kenza, Petra, Mariëlle

Ouders aanwezig: Martine Noesen

 1. Notulen vergadering 22-11
 • Notulen akkoord 22-11 akkoord
 • Notulen van deze vergadering uiterlijk vr.20-1-‘17 in concept op website plaatsen.

Actielijst:

 • Leerlingenraad: opzet van Petra zal door Annelies worden doorgestuurd naar team en wordt in eerstvolgende teamvergadering besproken
 • Annelies benadert ‘Werkgevers Servicepunt (WSP) Haaglanden’ over conciërge werving.
 1. Ingekomen post
    Nieuwsbrief GMR wordt doorgenomen.
 1. Mededelingen directie
 • Subsidie aanvraag is nog niet afgewezen (bijv. verlengde schooldag kan hieruit worden betaald. Ook muziekles kan worden uitgebreid en ook professionalisering binnen het team kan worden uitgebreid).
 • Stukje voor nieuwsbrief over de draagvlakpeiling schrijfonderwijs kan uit na kleine taal technische aanpassing. Ook nog duidelijk aangeven in het stukje in de nieuwsbrief: gefaseerde invoer vanaf gr3 en in enquête de mogelijkheid aangeven welke groep de ouder zijn kind heeft zitten en de mogelijkheid voor evt opmerkingen.
  Hoe gaan we de enquête vormgeven? We gaan dit anoniem doen. Er komt een link in nieuwsbrief voor online enquête.
 1. Mededelingen voorzitter
 • Geen  bijzonderheden.
 1. Verkiezingen
  – Na de voorjaarsvakantie maakt Mariëlle opzetje voor verkiezingen welke uitgaat per nieuwsbrief.
 1. Overblijf
  – We werken nu met contactschriftje. Overblijfkracht schrijft voor leerkrachten opvallende punten op.
  – Gesproken over naar het bos gaan. Annelies zal met Maerlant praten over of we een gedeelte van hun plein mogen gebruiken.
  – Betere communicatie en overdracht en regelmatig een overlegmoment.’
 1. Website
  – Groepsfoto’s worden ge-update
 1. Rondvraag
  – Communicatie algemeen wordt vast agendapunt.
  – Volgend jaar worden de schoolfoto’s in september gemaakt. Dit jaar worden de foto’s in mei gemaakt. Er komt een andere fotograaf dan vorig jaar.
  – Petra vraagt zich af of het een idee is om de groepen 2 in groep 2 al samen kunnen komen, zodat er meer cohesie in een groep ontstaat. Annelies en Saskia zullen dit bespreken in het onderbouwoverleg.
  – Martine: waarover zal studiedag in februari gaan? Antwoord: Cito M toetsen worden geanalyseerd en stellen n.a.v. die analyse doelen.
 1. Afsluiting
  – Volgende vergadering 21-2
  – Sluiting: