culturele avond OBS Benoordenhout

Culturele avond

Op dinsdagavond 30 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur bent u van harte welkom op onze culturele avond in de aula van het Maerlant College.

Iedere groep gaat een muzikaal optreden verzorgen. Ook is er de mogelijkheid om in een klein groepje of individueel op te treden.

Graag horen we van u indien uw kind afwezig is op deze avond. Zou u dit bij de groepsleerkracht willen melden?

Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen op onze culturele avond!

Kidsclub activiteiten sport 2015-2016

Het sportprogramma voor de KidsClub 2015-2016 is bekend!

 • Turnen                   op vrijdagen (vanaf september)                                  groep 3 t/m 5 òf groep 6 t/m 8
 • Taekwondo           op woensdagen (vanaf september)                                groep 1 t/m 3
 • Tennis                    op dinsdagen (vanaf september en vanaf april)           groep 3 t/m 8
 • Handbal                 op dinsdagen (vanaf januari)
 • Judo                       op donderdagen (vanaf april)

Klik op de links voor meer informatie en inschrijving.

 

 

 

 

 

 

 

OBS Benoordenhout in het jeugdjournaal

obs_benoordenhout_jeugdjournaalOp 4 februari jl. kwam OBS Benoordenhout in het jeugdjournaal in een item over aandacht voor het omzeilen van het advies van basisscholen door middelbare scholen.

Sinds dit schooljaar baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen op het schooladvies. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets.

Sophie, Hanne, Jente en Gijs van groep 8 werden geïnterviewd en schoolouder Petra Hietbrink doet het woord namens de Landelijke Ouderraad.

Bekijk hier de uitzending: Jeugdjournaal 4 februari 2015

 

Studiedag leraren

In de eerste week na de vakantie hebben de leraren de eerste studiedag van 2015 op school gehad.

Deze dag had twee belangrijke onderwerpen. In de eerste plaats hebben we uitgebreid gesproken over het z.g. DIM model. Het tweede grote onderwerp was werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Wat is nou eigenlijk het DIM model? DIM staat voor Directe Instructie Model.
DIM gebruiken we bij alle lessen waarbij instructie noodzakelijk is en waarbij het om kunnen gaan met verschillen relevant is. Het omgaan met verschillen moet dan gezien worden in het kader van de ontwikkeling van het kind. Met andere woorden; de leerkracht moet in de les rekening houden met de snelle leerling en het kind dat wat meer moeite heeft met de stof. Daarbij gaat het specifiek om de instructie en natuurlijk de verwerking van de lesstof. In het DIM model staan een aantal aspecten centraal. Ik behandel er vandaag twee die veel met elkaar te maken hebben en die de komende weken centraal staan in onze lessen.

 1. Het allerbelangrijkste is dat bij het begin van iedere les met de leerlingen besproken wordt wat het doel van de les is.
  Met andere woorden; wat moet je aan het eind van de les weten of kunnen? Wat heb je precies geleerd? Daarbij is het belangrijk dat het doel zo concreet mogelijk wordt geformuleerd. Doelstellingen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan lessen, ze inkaderen en meetbaar maken.Wat maakt een doelstelling nou nuttig en effectief? Daarvoor kun je een aantal criteria definiëren. Daarbij moet je denken aan Haalbaarheid. Je moet natuurlijk wel reëel blijven. Complexe zaken kun je niet in één les leren. Daar heb je meer lessen voor nodig. Dan moet je de doelstelling splitsen in deeldoelstellingen.
  Een effectieve doelstelling is Activiteitsturend. De activiteit die je in die les kiest moet voortkomen vanuit de doelstelling.
  Een goed geformuleerde doelstelling beschrijft de Meest belangrijke stap in de weg naar verdere ontwikkeling.
  Tenslotte moet een doelstelling goed Meetbaar zijn.
  De leerkracht moet zich daarom bij iedere les met betrekking tot de doelstelling de HAMM-vraag stellen.
 2. De evaluatie van de les.
  De leerkracht zal aan het eind van haar/zijn les altijd moeten weten of de les geslaagd is. Is het doel gehaald? Dat zal gecontroleerd moeten worden. Dat kan op verschillende manieren, maar meest belangrijke is dat het ook echt gebeurt. Uiteindelijk is het resultaat van de les weer het uitgangspunt voor de volgende les.

Bovenstaande hebben we in het lerarenteam uitgebreid besproken. Daarnaast hebben we afspraken met elkaar gemaakt over het observeren van lessen bij elkaar. Op dit moment zijn twee leerkrachten extra geschoold in het bovengenoemde model. Daarnaast zijn ze geschoold in het observeren en het nabespreken van lessen bij collega leerkrachten (coach de coach). Door het observeren en nabespreken van de lessen proberen we meer effect uit de nascholingsactiviteiten te halen en van alle leerkrachten betere leerkrachten te maken.

Het tweede onderwerp van de studiedag ging over de manier waarop wij als docenten in de school om kunnen gaan met kinderen die een conflict hebben. Daarvoor hebben een strategie besproken die er niet op gericht is om diepgaand uit te zoeken wie de schuldige is, maar veel meer gericht is op het gevoel van de kinderen. Wat doet het met je en hoe kunnen we het oplossen? Wat heb je daarvoor nodig?

Verder hebben we criteria geformuleerd waar een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling aan moet voldoen. De bedoeling is dat we dit schooljaar een keus maken ten aanzien van deze methode en dat we die volgend schooljaar gaan implementeren. Meest belangrijke criteria zijn: preventief, cyclisch en breed gericht op maatschappelijke onderwerpen. Een methode die naast de omgang in het dagelijks verkeer ook allerlei maatschappelijk beladen onderwerpen bespreekbaar maakt. Eind januari zullen we gericht gaan kijken op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling.

Total Kids Defence voor de kleuters

Wij zijn verheugd om u mee te delen dat we voor al onze kleuters 10 lessen Total Kids Defence aanbieden.

Total Kids Defence oftewel TKD Tigers is een speciaal programma dat is ontwikkeld voor de leeftijdscategorie van 3-6 jaar. Het programma is in 2002 bedacht door Engelse sport- en Taekwon-Do leraren.

De bedoeling was om het zelfvertrouwen van de jongsten uit de groep te ontwikkelen. Met het ontwikkelen van de cursus is er nauw samengewerkt met professionals uit de kinderpsychologie, kinderbescherming, kinderfitness en kinderdiëtisten. Op deze manier is TKD Tigers een verantwoorde, leuke, leerzame cursus geworden.

TKD Tigers plaatst kinderen elke keer in een creatieve, denkbeeldige (maar veilige) wereld waar zij d.m.v. van avontuur, spelletjes en rollen spellen direct in contact worden gebracht met de hedendaagse gevaren. Op deze manier leren de kinderen het belang van moraal en zelfstandig denken via de vijf tenets van Taekwon-Do (hoffelijkheid, integriteit, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing). Tevens wordt het wederzijds respect, wat deze martial art voortbrengt, meegegeven.

Om kinderen zoveel mogelijk te motiveren kunnen zij diverse badges halen. De volledige cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:
– Omgaan met vreemden (o.a. kinderlokkers) en pestkoppen
– Omgaan met brand, water en verkeer
– Gezondheid en beweging
– Goede geheimen/slechte geheimen
– Samenwerken en leiderschap
– Milieu en de omgeving

Op school zal een van deze onderwerpen uitgelicht worden. De lessen worden iedere woensdagochtend gegeven en starten op woensdag 14 januari 2015. Na het voltooien van de 10 lessen ontvangen alle kleuters een TDK Tigers oorkonde.

Meer informatie over TKD Tigers vindt u hier.

Eindejaars nieuwsflits

 

Beste ouders,

Vandaag is het voor mij de laatste werkdag van dit kalenderjaar. Daarom deze Nieuwsflits.

Ik ben vanaf maart 2014 als interim-directeur werkzaam op obs Benoordenhout. Een kleine negen maanden dus. Maanden die behoorlijk turbulent zijn geweest. Weet u het nog? Dat treurige gebouw, de algehele malaise en de gelatenheid onder ouders en personeel.

Sindsdien is er wel wat veranderd. We hebben een nieuw gebouw betrokken dat we volledig nieuw ingericht hebben. We hebben een derde kleutergroep geformeerd met allemaal moderne en nieuwe materialen. We zijn met alle personeelsleden begonnen aan een uitdagend Verbeterplan dat nu al duidelijk zijn positieve effecten laat zien. Op alle terreinen boeken we in de school mooie resultaten. Bovendien hebben we voor de komende drie jaar wachtlijsten voor de instroom van kleuters.

Het allerbelangrijkste is echter de blijheid van de kinderen en het enthousiasme van ouders en personeel. Het zijn deze dingen die bepalend zijn voor het succes van een school.

Het is daarom ook geweldig om te zien hoe we gisteren kerstfeest gevierd hebben. Allemaal met elkaar. Kinderen, personeel en ouders.

Laten we dat beeld en dat gevoel vasthouden in het nieuwe jaar. Een gevoel van samen op weg naar ontwikkeling. Ieder in zijn eigen rol maar wel allemaal met hetzelfde doel.

Een gelukkig kind dat zich goed ontwikkelt in een school die open staat voor verbetering en vernieuwing.

Ik wens u namens het team van obs Benoordenhout een gezellig kerstfeest, een fijne vakantie en een voorspoedig 2015!

Met vriendelijke groet,
Berend Plant, Directeur

Omroep West bij OBS Benoordenhout/Triodus voor actie voedselbank

Vandaag kwam Omroep West filmen bij OBS Benoordenhout. In minder dan twee dagen tijd hebben de leerlingen met juf Pinar van de Triodus BSO kratten vol levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank. Wat een fantastische prestatie!

Hartelijk dank aan alle leerlingen en ouders die zo enthousiast hebben gedoneerd en een grote dank aan juf Pinar voor de organisatie.

Hieronder ziet u de videorapportage van Omroep West die vanmiddag live is uitgezonden op TV.

Nieuw MR-lid gezocht: aanmelden kan t/m 9 januari 2015

Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad

 

Beste ouders,

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

De huidige leden van de MR waarvan de termijn vervalt, t.w. Mariëlle van der Keur (voorzitter) en Monika Sie (vervangt de termijn van Lennart Kortes) stellen zich opnieuw verkiesbaar.

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

MR OBS Benoordenhout
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar.

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • die waarover de MR eerst advies moet geven;
 • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
 • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van u?

 • Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
 • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
 • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);
 • Een kritische én open houding.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 9 januari 2015 per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar mr@obsbenoordenhout.nl waarin u zich presenteert.

Indien na 9 januari 2015 blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er op  1 februari 2015 een verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Marielle van der Keur, John Zeegers of Monika Sie uit de oudergeleding van de MR.

Mariëlle van der Keur  (marielle@vanderkeur.nl ), moeder van Puck (groep 4)
John Zeegers (john.zeegers@odinymae.nl), vader van Steven (groep 6)
Monika Sie (msie@wbs.nl), moeder van Budi  (groep 7) en Kartini (groep 4.)

Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?

Kerstborrel voor de ouders

Beste ouders,

Terwijl de kinderen woensdag 17 december in de klas genieten van een heerlijk kerstdiner, organiseert de oudervereniging voor de ouders de jaarlijkse kerstborrel op het schoolplein. De oudervereniging verzorgt glühwein, snert en een verwarmend vuur. We verzoeken ouders om ook lekkere hapjes mee te nemen, als aanvulling op de erwtensoep.

Tot woensdag!
Namens de OR, Lucienne de Roos