Nieuwsbrief 21 augustus 2015

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Welkom! Wat algemene mededelingen en nogmaals een herinnering aan de brief rond het leermiddelenfonds.

 

Beste ouders,

Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we weer beginnen. De afgelopen dagen hebben de leerkrachten hard gewerkt om de klas in orde te krijgen en om zich goed voor te bereiden op de dingen die gaan komen. We hebben weer nieuwe spullen in de school en de leerkrachten hebben ook weer nieuwe dingen geleerd. Kortom; we zijn er klaar voor. Natuurlijk hopen we dat de kinderen op een fijne vakantie kunnen terugzien en dat zij er ook weer zin in hebben. De nieuwe kinderen heten we natuurlijk van harte welkom!

Er zijn een paar dingen die ik in ieder geval even met jullie wil delen.

  1. Het afgelopen jaar hadden we gymnastiek op donderdag in het Maerlant College en op vrijdag in de Paschalis. De vrijdag blijft het zelfde maar komend jaar zullen we op dinsdag gym hebben in de Oranje Nassauschool. Om 08.30 uur begint daar groep 8 met gymnastiek. De kinderen gaan die dag dus rechtstreeks naar de gymlocatie en niet naar school. De school staat in de Weissenbruchstraat 119. Na de les lopen de kinderen samen met de juf terug naar school. Groep 3 gymt nog in de school en groep 5 zwemt die dag.
  2. Voor muziek hebben we volgend schooljaar een echte muziekdocent; Jannum Kruidhof. Hij zal een dagdeel per week les komen geven voor de groepen 3 t/m 8. Op welke dag hij komt is nog niet zeker maar dat zal 1 september duidelijk zijn. De eerste week is er dus nog geen muziekles maar we hopen in de week erna wel te kunnen beginnen.
  3. Groep 5 zal komend schooljaar ook weer op dinsdag zwemmen in Overbosch. Voor dat zwemmen hebben we altijd een ouder nodig voor de begeleiding. De eerste zwemles is op 1 september om 11.15 uur tot 12.00 uur. De kinderen gaan daar met de bus naartoe.
  4. We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van twee leerkrachten. Juf Jose en juf Carine zullen dit jaar niet meer werkzaam zijn op onze school. Daarnaast is juf Marlijn een paar weken geleden bevallen van een prachtig meisje, Evi en kan juf Marjolein ieder moment bevallen van haar kindje. Dat heeft tot gevolg dat we een paar nieuwe, tijdelijke leerkrachten in de school aan het werk krijgen. In de klas van groep 8 zal juf Sahiner op maandag, donderdag en vrijdag werken naast juf Idelette. In groep 5 zal op maandag juf Genevieve les geven en in groep 4 zal zij ook op dinsdag en woensdag werken. De verwachting is dat iedereen na de kerstvakantie weer terug zal zijn.
  5. De nieuwe kalender met een overzicht van alle activiteiten in en rond de school en de vrije dagen en vakanties, is woensdag a.s. klaar en donderdag krijgen de kinderen hem mee naar huis. Dankzij de hulp van Yildiz de Leeuw ziet het er weer prachtig uit.

Tenslotte wil ik uw aandacht nogmaals vestigen op de brief van de ouderraad vlak voor de schoolvakantie over het Leermiddelenfonds. Voor ons is dat een bijna onmisbare bron. Het geeft ons de ruimte om wat extra’s voor uw kinderen te realiseren. Alles wat u in het fonds stopt, wordt besteed aan extra leermiddelen voor uw kind.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar de Oudervereniging OBS Benoordenhout onder vermelding van ´bijdrage leermiddelenfonds´. Het IBAN nummer is NL35 INGB 0007 2105 64.

Nieuwsbrief 24 maart 2015

header_nieuwsbrief 24 maart 2015

In deze nieuwsbrief: Informatieavond, belangrijke data, directievoering OBS Benoordenhout

INFORMATIEAVOND

In het najaar is er een informatieavond geweest waarin ik uitgebreid verteld heb over het verbeterplan dat ik geschreven heb en waar we toen net aan begonnen waren. Het lijkt mij heel goed om nu weer eens samen met u te kijken hoe de stand van zaken is ten aanzien van de uitvoering van het plan. Wat is gelukt; wat loopt nog moeilijk en wat zijn de volgende stappen.

Op deze avond wil ik ook stil staan bij de ontwikkelingen rond de Overblijf. Ik wil u informeren over de achtergrond van de nieuwe werkwijze en ik wil u informeren over wat we komend schooljaar met de Overblijf gaan doen en wat daar de consequenties van zijn. Ook wil ik kijken of we als school een rol kunnen spelen in de oplossing van mogelijke problemen die de nieuwe situatie kan opleveren.

Ik wil u daarom uitnodigen voor een bijzondere ouderavond op dinsdag 21 april om 19.30 uur in de school.

 

DIRECTIEVOERING

Zoals u weet ben ik als interim directeur in maart 2014 hier op school begonnen. Aanvankelijk zou in augustus 2014 een nieuwe directeur aangesteld worden. Vanwege de uitvoering van het Verbeterplan is echter besloten om mij nog een jaar als directeur in de school aan het werk te houden. De uitvoering van het tweejarige Verbeterplan verloopt volgens plan maar het bestuur van De Haagse Scholen heeft besloten om mijn contract toch nog met een half jaar te verlengen. Dat betekent in feite dat ik in ieder geval nog tot de Kerstvakantie aan de school verbonden zal blijven. In het najaar zal het schoolbestuur een procedure opstarten die moet leiden tot de aanstelling van een nieuwe directeur. Deze nieuwe directeur zal dan per 1 januari 2016 kunnen beginnen. Persoonlijk ben ik blij dat ik de tijd krijg om de uitvoering van het Verbeterplan nog een half jaar verder te begeleiden.

 

BELANGRIJKE DATA

25 maart                Studiedag (kinderen vrij van school)

1 april                     Rekendag op OBS Benoordenhout

2 april                    Paasontbijt

3 april                    Goede Vrijdag (kinderen vrij van school)

6 april                    2de Paasdag (kinderen vrij van school)

21/23 april            Cito centrale eindtoets

24 april                  Koningsspelen

27 april                  Koningsdag (kinderen vrij)

4 mei t/m 17 mei  Meivakantie

 

21 mei                  Schoolreisje voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7

(Dit staat anders in de schoolkalender)

22 mei                  Studiedag (kinderen vrij van school)

25 mei                  2de Pinksterdag (kinderen vrij van school)

8 en 9 juni            Schoolfotograaf op school

15 juni                  Groep 8 op werkweek

26 juni                  Sportdag

3 juli                     Zomerfeest

10 juli                   Om 12.00 uur Zomervakantie!

 

 

OUDERBIJDRAGE

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

OVERBLIJFBIJDRAGE

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te  spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van € 85,00 per kind per jaar te storten op IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Nieuwsbrief 19 februari 2015

OBSnieuwsbriefheader

                                                                                                                            19 februari 2015

 

In deze nieuwsbrief: Toestresultaten; studiedag

 

TOETSEN EN RESULTATEN

De afgelopen weken zijn we in alle klassen druk bezig geweest met het afnemen van de Cito-toetsen. Wellicht is het interessant om via de Nieuwsbrief inzicht te krijgen in de systematiek hoe wij in de school omgaan met deze toetsen.

 

In de eerste plaats moet alles voorbereid worden. Dat betekent dat de goede boekjes gedrukt moeten worden; dat we zorgen dat we de nieuwe versies aangeschaft hebben en dat we alle toetsen goed plannen. In veel gevallen worden toetsen klassikaal gedaan maar er zijn ook toetsen die individueel afgenomen worden of in kleine groepjes.

Nadat alle toetsen afgenomen zijn worden de resultaten ingevoerd in de computer. Daar heeft de school een speciaal softwareprogramma voor. Als alles goed ingevoerd is, produceert het programma een aantal overzichten. In de eerste plaats natuurlijk het individuele overzicht van ieder kind. We krijgen dat in cijfers maar ook in diagrammen. Dat overzicht krijgt u trouwens ook mee bij het rapport.

Daarnaast krijgen wij een groepsoverzicht en een schooloverzicht. Met deze overzichten gaan wij (directie en IB) in gesprek met de leerkrachten. Tijdens die gesprekken kijken we welke kinderen extra hulp nodig hebben en hoe die hulp er dan uit moet zien. Met de schoolstaten kunnen we zien welk vakgebied extra aandacht nodig heeft. Kortom de Cito-toetsen zijn belangrijk voor de kinderen en ouders maar ook voor de leerkrachten en de directie.

 

Als we nu in algemene zin kijken naar de resultaten dan kunnen we concluderen dat alle kinderen van de drie groepen 2 fantastisch gescoord hebben. Gemiddeld hebben de groepen voor taal en rekenen dik boven het landelijk gemiddelde gescoord. Dat is geweldig om te zien omdat we het afgelopen half jaar enorm geïnvesteerd hebben op materieel gebied maar ook in de manier van werken van de leerkrachten. Dat is duidelijk niet voor niets geweest!

De kinderen van de groepen 1 worden alleen aan het eind van het schooljaar getoetst.

 

Voor de groepen 3 t/m 8 kunnen we vaststellen dat de nieuwe rekenmethode goed is geïmplementeerd. De resultaten zijn over het algemeen beter dan afgelopen zomer. Gemiddeld scoren we boven het landelijk gemiddelde.

Voor begrijpend lezen en luisteren zien we een wat wisselend beeld. Van heel hoog naar net onder gemiddeld. Dat laatste heeft veel te maken met de enorme meertaligheid van sommige groepen.

Spelling gaat gemiddeld heel goed en lezen gaat ook heel goed.

In de groepen 3 en 4 hebben we de woordenschattoets gedaan en daar blijkt duidelijk dat veel kinderen een niet Nederlandstalige achtergrond hebben. De (Nederlandse) woordenschat loopt daar echt achter. Voor ons als school is dat aanleiding geweest om direct een woordenschatprogramma aan te schaffen. Daarmee kunnen de kinderen o.a. op de computer aan hun woordenschat gaan werken. Ook hebben we afgesproken dat de leerkrachten in die groepen meer aandacht aan woordenschat gaan besteden in de andere lessen. Hetzelfde gaan we doen in de huidige groep 6.

 

Tot zover een korte samenvatting van de laatste toetsronde. Ik hoop dat dit wat meer inzicht gegeven heeft in de manier waarop we omgaan met de Cito-toetsen.

 

Zoals u waarschijnlijk wel begrepen zult hebben, wordt er vanaf dit jaar geen Cito-eindtoets meer afgenomen. De scholen voor voortgezet onderwijs moeten het nu doen met het advies van de school dat gebaseerd is op het Citoleerlingvolgsysteem en de inzichten van de leerkrachten en directie. Wel wordt in april een centrale eindtoets afgenomen in groep 8. Deze toets is vooral voor de school en voor de rijksinspectie erg belangrijk.

 

STUDIEDAG

Morgen hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn dus vrij.

Maandag 2 maart gaan we weer uitgerust en vrolijk van start.

De volgende studiedag is dan weer 25 maart.

 

OVERBLIJF

Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief over de veranderingen in de Overblijf kan ik u mededelen dat ik eind maart of begin april een informatiebijeenkomst zal organiseren. Ik zal u dan uitleggen hoe de Overblijf er volgend schooljaar uit gaat zien en ook zal ik u uitgebreid vertellen waarom het anders moet. Zodra de datum bekend is, hoort u het.

 

OUDERBIJDRAGE

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

OVERBLIJFBIJDRAGE

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

 

 

 

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van

€ 85,00 per kind per jaar te storten op IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

FIJNE VAKANTIE!

Voor degenen die gaan skiën of anderszins; goede reis, veel plezier en kom weer gezond terug. Maar voor de anderen natuurlijk ook een fijne vakantie!

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 4 februari 2015

                                            header_nieuwsbrief                                                                                 

4 februari 2015

 

In deze nieuwsbrief: Overblijfproblemen, MR verkiezing; Meten en Wegen; studiedagen

 

OVERBLIJFPROBLEMEN

Op dit moment blijven vrijwel alle kinderen over. Dat wordt opgevangen door vrijwilligers die daar een vergoeding voor krijgen Daarnaast doen de leerkrachten dat ook voor een vrijwilligersvergoeding.

Staatssecretaris van financiën Wiebes heeft duidelijk gemaakt dat hij de regels rond de vrijwilligersbijdragen gaat aanhalen en scholen en personen verantwoordelijk gaat stellen voor zaken die niet in de haak zijn. Daarom heb ik in overleg met de Ouderraad en de MR besloten om de overblijf anders te gaan organiseren. Daarbij staan twee dingen centraal.

  1. De nieuwe regeling moet conform de wettelijke regels zijn.
  2. De leerkrachten hebben recht op hun pauze en mogen geen andere werkzaamheden uitvoeren.

Dat leidt dan tot de volgende regeling.

Vanaf 1 maart a.s. zal Triodus 4 pedagogisch medewerkers leveren die toezicht zullen houden bij de overblijf. Daarnaast zal de school nog twee vrijwilligers hebben die ook toezicht houden. De leerkrachten zullen nog een half uur van hun pauzetijd inzetten om de overblijf te ondersteunen. Zoals het er nu uitziet, kunnen we dit budgettair neutraal doen. Geen extra kosten dus. Dat komt ook door de welwillende houding van Triodus.

Na de zomervakantie is het mijn bedoeling om in iedere groep in de school een pedagogisch medewerker aan te stellen die verantwoordelijk is voor haar of zijn groep gedurende de pauze. Daarmee is de leerkracht tussen de middag vrij en dat is ook zoals het hoort. Dan zullen er geen vrijwilligers meer zijn maar uitsluitend professionals.

Het spreekt vanzelf dat dit effect zal hebben op de hoogte van de bijdrage die ouders moeten betalen voor de overblijf. Hoeveel die bijdrage zal worden is nu nog niet bekend maar de verhoging zal substantieel zijn. Het blijft natuurlijk mogelijk om uw kind tussen de middag op te halen en thuis of elders op te vangen.

 

Ik realiseer mij dat deze verandering voor een deel van de ouders een voelbare kostenverhoging is. De wet is echter heel duidelijk en daarnaast willen we de overblijf ook goed regelen opdat uw kind op een veilige en prettige manier kan pauzeren.

 

 

MR VERKIEZING

Afgelopen periode is de MR druk bezig geweest met de verkiezing van een oudergeleding. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat we echte verkiezingen zouden krijgen. Door het terugtrekken van een kandidaat waren er uiteindelijk nog drie kandidaten over. Dat is precies het aantal dat nodig is voor onze MR. Gevolg is dus dat er geen verkiezing meer nodig was en dat de drie ouders die zich aangemeld hadden ook direct gekozen zijn in de MR. Ik heet Kenza Boussif, Petra Hietbrink en Mariëlle van der Keur daarom van harte welkom in de MR van onze school. Namens het team hoop ik op een fijne samenwerking.

 

METEN EN WEGEN

Dit schooljaar doet onze school weer mee aan het project ‘Meten en Wegen’ van het Haagse actieprogramma ‘Gezond Gewicht’.Het doel van het project is ‘vroegsignalering’. Hiermee wordt bedoeld dat we het gaan van een gezond gewicht naar een ongezond gewicht voor willen zijn.

Het project houdt in dat alle leerlingen van onze school, verspreid over het schooljaar, worden discreet gemeten en gewogen tijdens de gymles (in hun gymkleding).

Alle ouders worden op de hoogte gesteld van het meetresultaat d.m.v. een brief.

Wanneer uw kind een ongezond gewicht heeft, dat wil zeggen of te licht of te zwaar, dan neemt de gymleerkracht contact met u op.

Mocht u daar behoefte aan hebben dan wordt u doorverwezen naar de jeugdgezondheidszorg (dit is de schooldokter).

Als u hebt besloten naar de jeugdgezondheidszorg te gaan dan wordt er samen met u en uw kind gekeken naar een passende oplossing/ begeleiding.

De doorverwijzing en begeleiding zijn kosteloos.

Wanneer u niet wilt dat uw kind, tijdens de gymles in zijn/ haar gymkleding, wordt gemeten en gewogen, dan dient u een briefje in te leveren bij de groepsleerkracht.

 

STUDIEDAG

 

Vrijdag 20 februari hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.

Voor hen begint de Voorjaarvakantie dus op donderdag 19 februari. Maandag 2 maart gaan we weer uitgerust en vrolijk van start.

De volgende studiedag is dan weer 25 maart.

 

OUDERBIJDRAGE

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

OVERBLIJFBIJDRAGE

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van

€ 85,00 per kind per jaar te storten op IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 20 januari 2015

header_nieuwsbriefIn deze nieuwsbrief: studiedagen, op tijd komen, juf Mirjam, administratie, kerstkaarten en heeft u uw bijdragen al voldaan?

STUDIEDAG LERAREN
In de eerste week na de vakantie hebben we onze eerste studiedag van 2015 op school gehad. Deze dag had twee belangrijke onderwerpen. In de eerste plaats hebben we uitgebreid gesproken over het z.g. DIM model en het tweede grote onderwerp was werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Lees meer…

OP TIJD KOMEN
Zo af en toe moeten we weer even wakker geschud worden. De laatste tijd komen er weer te veel  kinderen te laat. Met name in de kleuterbouw is dat erg storend. Ouders komen met kind en tassen na half negen de klas binnen terwijl de juf om half negen moet beginnen met de les. Wij willen niet dat de lessen verstoord worden. We spreken daarom af dat, als het half negen is geweest, de ouders de kinderen die te laat zijn bij de klas afzetten en niet meer naar binnen komen. Het kind neemt zelf zijn spullen mee. Lees meer…

JUF MIRJAM
Juf Mirjam heeft een zoon. Zijn naam is Gijs. Gijs is veel te vroeg geboren en zal dus voorlopig nog in het ziekenhuis moeten blijven. Naar omstandigheden maken moeder en kind het goed.

ADMINISTRATIE
De administratie dient altijd op de hoogte te zijn van uw juiste adres- en telefoongegevens en uw e-mailadres. Indien er iets verandert, is het erg belangrijk dat wij dat direct weten. Wilt u deze veranderingen dan melden bij de administratie van de school door een mail te sturen naar administratie@obsbenoordenhout.nl met een kopie aan de desbetreffende leerkracht.

KERSTKAARTEN
Kerstkaarten die niet betaald zijn moeten echt zo snel mogelijk terug naar school. Wij moeten ze anders zelf betalen.

HEEFT U DE OUDER- EN OVERBLIJFBIJDRAGE AL BETAALD?
Helaas hebben nog niet alle ouders/verzorgers de ouder- en overblijfbijdrage betaald. Hiervan worden extraatjes voor uw kind geregeld, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Wij verzoeken u dringend de bijdragen alsnog over te maken. Lees meer over de ouderbijdrage en de overblijfbijdrage.

 

Nieuwsbrief 1 december

header_nieuwsbriefIn deze nieuwsbrief: terugblik op opening schoolgebouw, Sinterklaas viering, Kidsclub sport, Kerst.

OPENING SCHOOLGEBOUW
De feestweek is inmiddels weer achter de rug. Vanuit ons perspectief zijn we heel tevreden over hoe alles verlopen is. In de klassen waren prachtige uilen gemaakt. We hebben een heel gezellige spelletjesochtend gehouden waarbij we gelukkig ook voldoende hulp van ouders hadden. Vervolgens hebben we gezamenlijk het schoolplein omgedoopt tot juf Irisplein. Deze feestelijke bijeenkomst werd besloten met een heerlijk stukje pizza dat gratis werd aangeboden door restaurant La Luna. Lees meer…

SINTERKLAAS
Ja, we weten het zeker. Sinterklaas komt vrijdag ook bij ons langs. Zo rond 08.30 uur zal hij bij de school aankomen. We weten nog niet precies hoe hij komt want ik heb begrepen dat het paard door de toverpiet is omgetoverd in een konijn. Dat kan natuurlijk voor problemen zorgen maar we vertrouwen erop dat het allemaal goed gaat komen.
Als de Sint op school is aangekomen, zal hij in de speelzaal ontvangen worden door de kleintjes. Daarna zal hij samen met zijn Pieten de grote kinderen in de klas bezoeken.
De dag zal om 11.45 uur eindigen. Dan zijn de kinderen vrij en kunnen we met z’n allen toeleven naar “het heerlijk avondje”.

KERST
Het gaat allemaal erg snel in zo’n feestmaand. Daarom nu toch ook maar even wat zeggen over het Kerstfeest. Het traditionele kerstdiner op school zal dit jaar op woensdag 17 december plaatsvinden. De ouders van de kinderen zorgen voor een mooi gedekte tafel met lekkere hapjes en de ouderraad zorgt op het schoolplein voor wat lekkers voor de ouders tijdens het diner. Om misverstanden te voorkomen nog maar even duidelijk geschreven: de laatste dag voor de kerstvakantie hebben de kinderen gewoon de hele dag school.

KIDS SPORT
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage waarin u uw kind kunt opgeven voor een aantal sport activiteiten die na de kerstvakantie gaan beginnen.

OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden. Lees meer…

OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen. Lees meer…

Nieuwsbrief 17 oktober 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Terugblik op presentatie Verbeterplan, bezoek Rijksinspectie, Kidsclub cultuur, Feestje, Ouderbijdrage en Overblijfbijdrage

OUDERAVOND / VERBETERPLAN
Afgelopen week is de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Deze avond was dit jaar gecombineerd met de presentatie van het Verbeterplan van de school. Na de verschillende presentaties van de voorzitters van OR en MR waarbij de financiën werden behandeld en waarin werd duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de twee clubs, werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen in de school.  Lees meer…

BEZOEK VAN DE RIJKSINSPECTIE
Gisteren was de Rijksinspectie voor het Onderwijs bij ons op school. Het is hun taak om te controleren of de school voldoet aan de eisen die de wet stelt aan goed onderwijs. Voor ons natuurlijk best een spannende dag. Het bezoek behelst een viertal bezoeken aan klassen, gesprekken met leerkrachten, een uitgebreid gesprek met directie en IB… Lees meer…

KIDSCLUB CULTUUR
Vorige week heeft u een mail gekregen met daarin formulieren waarmee u uw kind kon opgeven voor een aantal culturele naschoolse activiteiten. Die activiteiten waren allemaal op de woensdag gepland. Uit het aantal aanmeldingen en navraag bij de kinderen blijkt dat de woensdag voor veel kinderen al helemaal vol zit met sport of cultuur. Daarom heb ik de organisatie van de activiteiten gevraagd een nieuwe opzet te maken waarbij de activiteiten op andere dagen georganiseerd zullen worden. Ik hoop dat het dan wel tot mooie dingen kan komen.

FEESTJE
18 oktober is het feest! Juf Pauline, treedt in het prachtige Leeuwarden in het huwelijk met haar Lucas. Vrijwel het hele team trekt naar Friesland om dit feestje bij te wonen. Langs deze weg wil ik Pauline en Lucas namens ouders en kinderen van de school heel veel geluk wensen. De teamleden zullen dat aldaar persoonlijk doen. Op dinsdagochtend na de vakantie is Pauline weer terug op school en dan wel op een heel bijzondere manier. Komt dat zien!

OVERMAKEN OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Lees meer… 

OVERMAKEN OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Lees meer…

Nieuwsbrief 2 oktober 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Ouderavond, Presentatie verbeterplan, Afscheid Sacha van Meerendonk, Studiedag 17 oktober, Kinderboekenweek, Kidsclub cultuur, Inspectiebezoek, Ouderbijdrage en Overblijfbijdrage

OUDERAVOND / VERBETERPLAN
Komende dinsdagavond 7 oktober va. 20 uur wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Op deze avond wordt naast de informatie rond de Ouderraad ook het Verbeterplan aan u gepresenteerd. Wat dat laatste betreft, is het de bedoeling dat u aan het eind van de avond weet wat de school dit schooljaar allemaal aan onderwijsontwikkelingen zal aanpakken.  Lees meer…

AFSCHEID SACHA VAN MEERENDONK
Afgelopen vrijdag is Sacha van Meerendonk officieel met pensioen gegaan. Na ongeveer zeven jaar op de Benoordenhout gewerkt te hebben, is hij vrijdag op een feestelijke manier uitgeluid door Wiely Hendricks, de voorzitter van het College van Bestuur en Freek Keppels de voorzitter van de Ouderraad. Er waren mooie woorden en mooie cadeaus en tenslotte een dankwoord van de pensionaris zelf. Lees meer…

STUDIEDAG
Vrijdag 17 oktober hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij en de juffen gaan weer van alles bijleren.

KINDERBOEKENWEEK
De komende week staat het thema “feest” centraal in de school. Het onderwerp van de Kinderboekenweek leent zich natuurlijk voor allerlei leuke dingen. Afgelopen woensdag was de feestelijke opening met muziek en dans. We hebben een boekenmarkt op het schoolplein gehad die heel succesvol was. Daarnaast heeft de school alle bekroonde kinderboeken gekocht. Lees meer…

KIDSCLUB CULTUUR
Zeer binnenkort krijgt u via de mail een aantal aanbiedingen die gericht zijn op buitenschoolse activiteiten op het gebied van dans, muziek, acteren en zang. Het is daarbij de bedoeling dat u, als u uw kind mee wil laten doen, zelf direct de kosten overmaakt op de rekening van de uitvoerende organisatie.
Wij krijgen dan weer van de organisatie te horen wie zich aangemeld heeft. Lees meer..

INSPECTIEBEZOEK
Op 16 oktober krijgt de school bezoek van de Rijksinspectie voor het onderwijs. De school doet mee aan een zg. Stelselonderzoek. Daarbij worden scholen ad random door de inspectie uitgekozen. De bedoeling is dat de inspectie daarmee informatie krijgt waarmee “de staat van het onderwijs” in Nederland geschreven kan worden. Dat is het landelijke rapport van de Rijksinspectie. Lees meer…

OVERMAKEN OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Lees meer… 

OVERMAKEN OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Lees meer…

 

Nieuwsbrief 15 september 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief: Inleiding, Nieuw logo en nieuwe website, Kleutergroepen even samen, Opening van ons nieuwe schoolgebouw, Presentatie verbeterplan, Crowdfunding Haagse Uilen, Schoolplein14, Ouderbijdrage, Overblijfbijdrage

Beste ouders,

Het is geweldig om met een groepje ouders samen te werken aan de verbetering van de school. Een belangrijk onderdeel daarbij is de manier waarop er met ouders gecommuniceerd wordt. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat we vandaag een nieuwe website live hebben kunnen zetten en dat we een nieuw logo hebben dat in alle communicatie zichtbaar is. Yildiz, Rob, Yannick, Sanne. Jullie zijn geweldige mensen om mee samen te werken. Als directeur van deze school dank ik jullie namens de collega’s voor de fantastische inzet. Het ziet er “strak” uit. We zijn nog niet klaar maar dit was wel een goed moment om jullie te bedanken.

NIEUW LOGO EN NIEUWE WEBSITE!
Met trots introduceren wij ons nieuwe logo. Na ruim twee decennia is het tijd voor een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het geeft OBS Benoordenhout een moderne uitstraling die past bij de kwaliteitsverbeteringen die de school doorvoert. Tevens zal deze week onze nieuwe website online gaan (www.obsbenoordenhout.nl), deze is geheel uitgevoerd in onze nieuwe huisstijl en bevat alle informatie die voor u als ouder/verzorger belangrijk is.

KALENDER
Binnenkort ontvangt u van ons een activiteitenkalender. Op die kalender staan alle activiteiten die we het komende schooljaar organiseren. Ook de vakanties en vrije dagen staan erin. Kortom, alle relevante informatie kunt u straks op de nieuwe kalender vinden!

WOENSDAG A.S. KLEUTERGROEPEN EVEN SAMEN
Komende woensdag heeft juf Michele een belangrijke studiedag extern. Daarom zal juf Jacqueline die ochtend groep 3 doen en zullen we de groep van juf Jacqueline over de andere twee kleutergroepen verdelen. Dat zijn nog kleine groepen dus op zich is dat geen probleem. De ouders brengen die ochtend de kinderen gewoon naar hun eigen klas en vandaar zullen wij zorgen dat de kinderen bij een kleuterjuf komen.

GYMNASTIEKROOSTER
De groepen 3 t/m 8 hebben op vrijdag allemaal gymnastiek in de zaal bij Paschalis. De groepen 3, 4, 7 en 8 hebben op donderdagochtend ook nog gymnastiek in het Maerlant. Groep 6 heeft daar op woensdag gymnastiek. Voor groep 5 geldt dat zij naast gym op vrijdag op dinsdag zwemles hebben. Dat noemen wij natte gymnastiek. Zij hebben dus geen tweede les in het Maerlant.

VERKLEEDKLEREN
De kleutergroepen zijn voor hun verkleedkist op zoek naar schone en nette verkleedkleren. Zoals: hoeden, tasjes, herenkleding & stropdassen, jurken, nette schoenen en trouwkleding. U mag de kleding afgeven bij een kleuterjuf.

OPENING VAN ONS NIEUWE SCHOOLGEBOUW
Inmiddels heeft u ons nieuwe schoolgebouw al in mindere of meerdere mate kunnen aanschouwen. Zoveel vernieuwing kunnen we niet voorbij laten gaan zonder een feestelijke opening. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aankleding in het gebouw. In de week van 10-14 november houden we een feestweek, waarin we de opening van ons nieuwe gebouw uitgebreid vieren met onze leerlingen, ons team, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden. We hebben een werkgroepje gevormd met leerkrachten, directie en twee ouders om de feestweek voor te bereiden. Meer informatie volgt.

PRESENTATIE VERBETERPLAN
De implementatie van ons verbeterplan is inmiddels in volle gang. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten.
Op dinsdag 7 oktober a.s. wil ik u uitgebreid informeren over de inhoud van het plan. Wat het precies inhoudt, hoe we het uitvoeren, enz. enz. Het is de bedoeling dat deze presentatie volgt op het technische deel van de algemene ouderavond. Ik denk dat het goed is dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de school. Ik hoop dat veel ouders aanwezig zullen zijn. De precieze aanvang van deze avond hoort u nog.

CROWDFUNDING HAAGSE UILEN
We hebben de crowdfunding voor de uiltjes met 121% financiering afgesloten, een geweldig resultaat! In totaal hebben 37 mensen een donatie gedaan van in totaal € 2.000. Het streefbedrag was € 1.650 euro. Het overschot gebruiken we als bijdrage aan de kosten voor terugplaatsing van de uilen. Een van de tegenprestaties is naamsvermelding in onze nieuwsbrief. Bij deze danken wij Robert Schultink; Rob Welman; Mark en Alice Drabbe; Triangles; Cometa Culinair, de vliegende keuken voor hun donatie. Uiteraard danken wij ook alle overige anonieme donateurs aan het bijdragen van het behoud van onze Haagse Uilen. Fantastisch!

SCHOOLPLEIN14
Sport en beweging is niet alleen leuk, het is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van ieder kind. Wij zijn dan ook heel trots op ons Schoolplein14, wat door onze leerlingen zelf is uitgekozen en ingedeeld en wat we hebben kunnen realiseren in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en de Gemeente Den Haag. Een Schoolplein14 is een schoolplein waarin kinderen structureel worden uitgedaagd om samen te spelen en te sporten. Onze leerlingen worden gestimuleerd en geleerd om meer te bewegen, samen te spelen, samen te werken, op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, zelfstandig te worden, om te gaan met emoties en regels na te komen. Bovendien gaat het pestgedrag tegen. Zie ook de introductievideo: http://youtu.be/foiVftS1KpY

OUDERBIJDRAGE
Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.
Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op girorekening 7210564 / IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

OVERBLIJFBIJDRAGE
Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.
Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van € 85,00 per kind per jaar te storten op girorekening 2612510 / IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

Nieuwsbrief 14 juli 2014

header_nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief overzicht van de vakanties en studiedagen, schooltijden volgend schooljaar, invulling veranderingen mbt Verbeterplan, Nieuwbouw en kijken, KidsClub Sports en Cultuur.

NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Vanaf het schooljaar 2014/2015 zullen we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een kwartier langer op school zijn. Voor u als ouder/verzorgen betekent het dat u uw kind een kwartiertje later thuis krijgt. De school hanteert hiermee voor alle kinderen dezelfde lestijd en dezelfde pauzetijden. Ook hebben op deze manier alle klassen voldoende lestijd. De overblijfmogelijkheden blijven precies hetzelfde.  Lees meer…

NIEUWBOUW EN KIJKEN
Het nieuwe schoolgebouw wordt 24 juli bouwkundig opgeleverd. Dan moet er nog wel heel wat gedaan worden maar de hoofdaannemer gaat er dan uit. In de laatste week van de vakantie wordt dan verhuisd en wordt het nieuwe meubilair geleverd. Vervolgens moet alles ingeruimd en opgeruimd worden. Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 2 september tussen 16.00 uur en 17.30 uur de school te komen bekijken. Lees meer…

VERBETERPLAN
Het Verbeterplan is klaar en we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering ervan in het nieuwe jaar. Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Lees meer…

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN/KIDSCLUB
In het nieuwe schooljaar gaan we weer starten met de KidsClub Sports maar daarnaast gaan we ook weer culturele activiteiten organiseren. Hieronder vindt u een deel van het aanbod waar we volgend schooljaar mee gaan starten. Het is bedoeld als kennismaking. Na de vakantie krijgt u informatie over de kosten en verdere zaken. Lees meer…

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!