Notulen MR vergadering 19 september 2017 (Concept)

MR-vergadering 19 september 2017 19.00 uur

Agenda

 1. Opening

Aanwezig: Frank Woud en Matthijs Assink (oudergeleding)
Saskia Boschloo (waarnemend voorzitter)
Warisha Matai (notulist)
Idelette Jol en Annelies van Eijk (teamgeleding)

Afwezig:    Petra Hietbrink

Gast:           Martine Noesen (ouder)

 

Saskia heet de nieuwe MR-leden en onze gast welkom.

Petra kan niet aanwezig zijn. Petra wordt als voorzitter vervangen door Saskia.

 1. Notulen vorige vergadering

Door Idelette rondgestuurd en goedgekeurd.

Annelies zal ervoor zorgen dat deze geplaats worden op de website.

De afspraak is dat de notulen 10 dagen na de vergadering in concept (na goedkeuring) op de website worden geplaatst.

 1. Ingekomen post

De schoolkalender is binnen en zal worden uitgedeeld.

 

 1. Mededelingen directie

(tevredenheid enquêtes, thema ouderbetrokkenheid)

 • Tevredenheid enquêtes worden binnenkort verstrekt. Deze enquête wordt door De Haagse Scholen verspreid.

–        Vrijblijvende tip van Warisha voor de nieuwe MR-leden: wellicht een introductiecursus MR volgen?

–        Jaarverslag 2016/2017 ontbreekt (deze worden door Saskia opgevraagd bij Mariëlle).

–        Frank Woud wil komend schooljaar de MR-actiepuntenlijst onderhouden/beheren.

 1. Mededelingen voorzitter

–       Onze school is lid van SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden).

Iedere school moet dit jaar een schoolondersteuningsprofiel maken. Hierin wordt omschreven hoe het gaat met ons passend aanbod. In het profiel wordt beschreven dat iedere school basisondersteuning biedt (iedere school gaat hier invulling aan geven) biedt en wat kan de school verder kan bieden aan begeleiding.

Saskia en Marlijn zullen een begin maken met dit profiel en daarna wordtdit verder met het team ingevuld/aangevuld. Dit punt komt op de agenda inde komende vergaderingen. We zullen de status van het profiel dan bespreken.

 1. Jaarplanning MR (vaststellen data MR vergaderingen, OR/MR avond)

– Dinsdag 10-10-17: vanuit de MR worden de nieuwe leden gepresenteerd en het jaarplan 2016-2017 zal door Petra worden gepresenteerd (bij eventuele afwezigheid van Petra zal Saskia dit doen).

 

Dinsdag 19.00 uur / teamkamer OBS Benoordenhout
07-11-2017
12-12-2017
16-01-2018
20-02-2018
27-03-2018
15-05-2018
19-08-2018

 1. Communicatie (waaronder nieuwsbrief, klassenpost en website)

– Foto’s groep/team updaten en stukje per klas veranderen op de website.

Annelies zal het team vragen of zij dit voor hun klas willen aanpassen.
– Martine vraagt of er een afgesloten stukje op de website kan komen.

Annelies zal dit navragen bij Michiel en De Haagse Scholen.

 1. Veiligheid (verkeersveiligheid, ontruimingsplan en oefening)
  – In de zomervakantie heeft het gehele team een BHV-cursus gevolgd. Het team is gecertifieerd BHV’er. Ontruimingsoefening staat gepland.

– Verkeersveiligheid. De hoek bij school is onveilig (auto’s die bijv. achteruit rijden). Hoe zouden we hier wat aan kunnen doen?

Annelies neemt contact op met de directeur van de Paschalisschool en de gemeente over de verkeerssituatie. Terugkoppeling in de volgende vergadering.

 

 1. Rondvraag/afsluiting
  – Hoe bevalt het dat Johan 2 dagen werkt?
  Soms is het lastig (denk aan de telefoon opnemen) maar zijn eigen conciërgetaken zijn voor hem haalbaar in 2 dagen.

– In de volgende vergadering komt de begroting op de agenda.

– In de vergadering van december op de agenda: de eerste terugkoppeling m.b.t. het schoolondersteuningsprofiel.

 

Afsluiting: 20.45 uur