Nieuwsbrief 23 december 2016

In deze nieuwsbrief: herinnering overblijf, personeelsinformatie, kanjertraining, bbc news, CPC loop, leerplicht, belangrijke data

HERINNERING OVERBLIJF

Voor de ouders die gebruik maken van gespreide betaling van de overblijf en dit nog niet hebben overgemaakt: het verzoek om z.s.m. het bedrag van €120,- over te maken op NL78 INGB 0007234040 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van: overblijf+ naam kind(eren).

PERSONEELSINFORMATIE

Mirjam Nelck heeft na veel enthousiaste jaren bij ons op school besloten dat het voor haar tijd wordt voor een nieuwe uitdaging. Zij heeft daarom haar ontslag ingediend en zal op 8 maart a.s. voor het laatst op school zijn. Voor ons als school zeker een gemis, maar voor haar heel fijn om zich te oriënteren op andere mogelijkheden binnen of buiten het onderwijs. Mirjam zal maandag a.s. 23 januari ook de leerlingen van groep 6 hierover informeren.

Gelukkig hebben we intern op school een oplossing hiervoor gevonden. Idelette Jol (leerkracht van groep 8) zal fulltime gaan werken. Voor de groepen 6,7 en 8 hebben we de volgende indeling gemaakt:

groep 6: maandag, donderdag en vrijdag: Warisha Matai

dinsdag en woensdag: Idelette Jol

groep 7: maandag: Idelette Jol

dinsdag t/m vrijdag: Marijke Enninga

groep 8: maandag, dinsdag, woensdag: Marlijn van Dijk

donderdag en vrijdag: Idelette Jol

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Heeft u hierover nog vragen dan is er een inloopmoment op dinsdag 24 januari om 8.30 uur in de teamkamer waar Saskia Boschloo (intern begeleider) en ikzelf beschikbaar zijn om e.e.a. toe te lichten en vragen te beantwoorden.

KANJERTRAINING

In de kanjertraining komen vanaf de tweede helft van het schooljaar oefeningen voor waarin de kinderen elkaar vertellen hoe ze elkaar beleven. Het kernuitgangspunt is het beschrijven van positieve verwachtingen van de ander. De kinderen van de onderbouw zijn nog te jong om deze oefening te doen. Deze oefening wordt in de  groepen 6 t/m 8 gedaan. De ouders van deze groepen worden hierover uitgebreid via de klassenpost geïnformeerd.

In alle groepen worden nu structureel Kanjerlessen gegeven waarbij we ons altijd richten op het helpen en begeleiden van de kinderen. Als u interesse heeft om hier meer over te weten dan is het Kanjerboek voor ouders nog op school te koop. Warisha Matai is onze kanjer coördinator en aanspreekpunt als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling.

BBC NEWS

Vandaag zijn er film en geluidsopnamen gemaakt voor BBC news naar aanleiding van onderstaand artikel. Dit wordt dinsdagochtend bij BBC breakfast news uitgezonden. Uiteraard zijn er alleen leerlingen bevraagd die hiervoor ook toestemming hebben gegeven. We zijn trots om de school op deze manier in het nieuws te hebben.

A British mum living in Amsterdam has just published a book explaining why Dutch kids are ‘the happiest in the world’ (UNICEF) and offering tips on how to replicate this utopian happy childhood model. Some of its old school values, sitting down to meals together, but some is more complex/controversial 

 They use this 2013 UNICEF report as the foundation for the book: https://www.unicef-irc.org/publications/683/ – it found Dutch kids to be the happiest out of 29 richest countries.

CPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan: mlmnoesen@gmail.com ovv: voornaam + achternaam kind, groep kind en naam van begeleider.

LEERPLICHT

Voorafgaand aan de voorjaarsvakantie zal leerplicht op vrijdag controles houden op diverse scholen. Ook voor onze school is aangekondigd dat wij hoogstwaarschijnlijk bezocht gaan worden. Voor iedereen belangrijk om rekening te houden met mogelijke consequenties van het zogeheten luxeverzuim (ongeoorloofd schoolverzuim aansluitend aan vakanties).

BELANGRIJKE DATA

maandag 23 januari t/m vrijdag 3 februari: CITO toetsweken groep 2 t/m 7

dinsdag 7 februari: studiedag: alle leerlingen vrij

vrijdag 10 februari: 25 jarig jubileum Jacqueline de Vrij

dinsdag 21 februari: 19 uur MR vergadering

maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie

Nieuwsbrief 16 december 2016

In deze nieuwsbrief: Kerstdiner, OR-kerstborrel, CPC-loop, MR, belangrijke data

KERSTDINER

Woensdag 21 december a.s. vieren we met alle kinderen het kerstdiner. Alle leerkrachten hebben een intekenlijst voor de benodigde hapjes/drankjes enz. per groep voor de ouders. Om 17.15 uur gaat de deur open. Het kerstdiner duurt van 17.30-18.30 uur.

OR-KERSTBORREL VOOR OUDERS

Tijdens het kerstdiner (van 17.30-18.30 uur) is er een kerstborrel op het schoolplein voor alle ouders, georganiseerd door de oudervereniging. Door de oudervereniging wordt er glühwein, snert en broodjes worst aangeboden.

Het zou erg fijn zijn als jullie als ouders ook iets lekkers meenemen voor bij deze borrel.

Verder zoeken we nog een paar ouders die willen helpen bij het opbouwen (16.30 uur) of bij het bemensen van een kraampje (17.30-18.00 uur of 18.00 uur -18.30 uur) of opruimen (18.30 uur). Je kunt je hiervoor opgeven via directie@obsbenoordenhout.nl of op de lijst die bij de ingang van de school hangt. Vele handen maken licht werk en fijn als we elkaar hierbij kunnen afwisselen!

CPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan: mlmnoesen@gmail.com ovv: voornaam + achternaam kind, groep kind en naam van begeleider.

MR dinsdag 10 januari

Dinsdag 10 januari is de volgende MR vergadering om 19.00 uur. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: overblijf, verkiezingen MR-lid oudergeleding. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

BELANGRIJKE DATA

woensdag 21  december: 17.30- 18.30 uur, kerstdiner voor alle kinderen en kerstborrel op schoolplein voor alle ouders.

vrijdag 23 december: alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie

maandag 9 januari: weer naar school

Dinsdag 10 januari: 19.00 uur MR vergadering

Notulen MR vergadering 22 november 2016

MR-vergadering 22-11-2016

1) Opening

Aanwezig:

namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha
namens oudergeleding:
Kenza, Mariëlle, Petra
ouder gast: Mariska Schrage, Nicoletta Morelli, Matthijs Assink, 
Martine Noesen

2) Notulen vergadering d.d. 04-10-2016
– Concept notulen binnen 10 dagen goed te keuren en daarna plaatsen op de
 website.

– Telefoongebruik: notulen worden aangepast.

Actiepunten lijst:

► Petra heeft gereageerd op een niet beantwoorde mail van een ouder aan de MR.

► Jaarverslag 14-15: niet formeel opgesteld, wel mondeling verslag van gedaan.

► Petra regelt format voor jaarverslag 15-16, dit wordt daarna per mail verzonden en

     na vaststelling kan het geplaatst worden op de website.

► Idelette nieuw MR-lid.

► Blokschrift peiling is opgenomen in nieuwsbrief.

► Kenza vertrekt eind schooljaar. Verkiezingen in maart 2017, in januari voorbereiden.

3) Ingekomen post

– Mariëlle neemt tijdenschriften mee.

– Idelette heeft zich aangemeld voor start bijeenkomst.

– Ingekomen mail van Beatrix Futak-Cambell: zij vraagt of bijvoorbeeld meegedaan kan

  worden aan de Lego Challenge en bijvoorbeeld het Museonaanbod i.v.m. meer techniek.

  ► Op korte termijn: vanuit de Kidsclub wordt dit binnenkort aangeboden, v.w.b. de   

lange termijn: wij zijn aan het oriënteren hoe we dit structureel binnen de school

willen aanpakken.

4) Mededelingen directie
– Fietsactie: 28-11-2016 dit wordt georganiseerd door Nationale Nederlanden.

Eénaanmeldleeftijd mag wettelijk niet meer. Kinderen die volgend jaar 1 worden (betreft schooljaar 2019-2020), daar mogen de ouders wanneer het kind 3 jaar wordt zich op meerdere scholen aanmelden.

5) Mededelingen voorzitter

– Geen

6) Terugblik OR/MR-jaarvergadering
  Format OR/MR-vergadering is geslaagd.
   Positief: interactieve workshops. Bedoeling is ouderbetrokkenheid te vergroten.

7) Jaarverslag ’15-’16 

Zie hierboven.

8) Deelname ‘ouders aan zet’

Petra meldt ons aan.

9) Leerlingenraad
Kinderen meer eigenaarschap geven over eigen leerproces. 

MR vindt dit een leuk idee.
Petra maakt opzet voor plan van aanpak en mailt dit rond, hierna kan het team ermee aan de slag. Komt terug op volgende vergadering.

10) Draagvlak peiling schrijfmethode
Ouders zullen eerst geïnformeerd worden over visie en ideeën vanuit de school. Op basis van deze informatie kunnen ze reageren via een draagvlakpeiling.
Saskia en Annelies maken hier een opzet voor, dit zal worden besproken in de volgende vergadering. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld online stemmen.

11) Overblijf
Dit wordt een vast agendapunt.

Afspraken met Triodus staan op papier. Betere communicatie tussen school en TSO.

Dieetwensen bespreken met TSO-leidster.

12) Rondvraag
  – Op 7 december a.s. gaan Petra en Kenza naar een ouderbijeenkomst over vergroten

  ouderbetrokkenheid.

– In krantenartikel: potje voor conciërge beschikbaar. Kenza zal hierachter aangaan.

– Jacqueline is sportcoördinator en er is een subsidie.

– Petra is naar de Haagse ouderraad geweest en stuurt verslag door.

– Kenza vindt dit een levendige vergadering.

13) Afsluiting: 20.57 uur

Nieuwsbrief 11 november 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, rookbeleid, 10 minutengesprekken, CPC-loop, belangrijke data

INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND

 culturele avond OBS Benoordenhout Afgelopen week hebben op school veel leuke activiteiten gehad in het kader van de internationale week. We hebben veel geleerd over verschillende landen en culturen. Donderdag was er een fantastische avond in het Maerlant met optredens van alle leerlingen en leerkrachten van de school. Geweldig om te zien wat een enorme talenten we in de school hebben en hoe iedereen zichtbaar heeft genoten van het optreden en de optredens! Ook erg leuk om te zien hoe kinderen en ouders hebben gezorgd voor allerlei lekkere hapjes uit verschillende landen en culturen.

10-MINUTEN GESPREKKEN

Op 23 november aanstaande staan de volgende 10-minutengesprekken voor dit schooljaar gepland. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht verschillende aspecten van het leerlinggedrag bespreken. Deze aspecten hebben betrekking op het gedrag wat zowel binnen als buiten de klas is geobserveerd. De observaties worden door de leerkracht gedaan aan de hand van de principes vanuit de Kanjertraining.

CPC Loop OBS BenoordenhoutCPC-LOOP 2017

Op zondag 12 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. Inmiddels hebben al veel leerlingen zich aangemeld. We gaan dus zeker meedoen.  Wil je ook meedoen? Meld je dan aan.

Inschrijven : Zo spoedig mogelijk

per e-mail: mlmnoesen@gmail.com ovv:

 • voornaam + achternaam kind
 • groep kind
 • naam van begeleider

 

ROOKBELEID EN ROOKVRIJE GENERATIE

Een gezonde leeromgeving is voor kinderen erg belangrijk, daarom is het roken in de school verboden en is het gehele schoolterrein een rookvrije zone. Uit de gedragscode van stichting de Haagse Scholen, waar OBS Benoordenhout onderdeel van is, blijkt dat het beleid ten aanzien van roken tevens gericht is op het hebben van een voorbeeldfunctie. Vanuit dat oogpunt zou het wenselijk zijn als er rondom het schoolplein, in het zicht van de leerlingen, ook niet meer gerookt zou worden.

Rookvrije OBS BenoordenhoutOBS Benoordenhout is zich ervan bewust dat roken een eigen keuze is en dat het gebied rondom het schoolplein een openbare plek is. OBS Benoordenhout vindt echter dat bij een voorbeeld stellen ook roken in het zicht van de school niet moet worden toegestaan en dat het bij de taak van een school past om hier uitvoering aan te geven. Dit zal echter niet met een verbod worden gedaan, maar door het belang van het rookvrij opgroeien van de kinderen te benadrukken.  Om de weg naar een rookvrije generatie te bereiken zal OBS Benoordenhout actief aandacht gaan besteden aan het rookvrij maken van het gebied rondom het schoolplein.

Hiertoe hebben we de volgende actiepunten:

 • Op 1 november is op het Maerlant het ‘nieuwe’ rookbeleid ingegaan, waarbij de leerlingen niet meer voor de school maar op het fietspad 50 meter verder mogen roken. Dat betekent dat de leerlingen buiten het zicht van onze school staan. De komende maand moet dat natuurlijk nog wel inslijpen maar de leerlingen reageren opvallend begripvol.
 • De gemeente zal worden gevraagd om assistentie in het rookvrij maken van de omgeving (plaatsen van stoeptegels met niet-roken tekens)
 • Hierbij vragen wij u als ouders ook actief mee te werken aan de uitvoering van bovenstaand beleid. Samen staan we sterk!

Meer weten? http://www.rookvrijegeneratie.nl/rookvrije-generatie

BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 12 november: intocht Sinterklaas

dinsdag 22 november 19.00 uur: MR vergadering

woensdag 23 november: 10-minutengesprekken

woensdag 23 november: groep 8: pre-adviesgesprekken

Nieuwsbrief 31 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Internationale week & culturele avond, schrijfonderwijs, muziekonderwijs, hoofdluis, CPC loop, belangrijke data

INTERNATIONALE WEEK EN CULTURELE AVOND

Op 7 november start de internationale projectweek. Tijdens deze week zullen we in alle groepen activiteiten hebben in het teken van de internationale week. Op donderdag 10 oktober is de culturele avond in het Maerlant. Alle leerlingen zullen dan een optreden met een internationaal tintje uitvoeren.

SCHRIJFONDERWIJS

Dit schooljaar kijken wij vanuit ons schoolplan en jaarplan naar het schrijfonderwijs. In het moderne schrijfonderwijs zijn 2 stromingen, het hellend schrift en het blokschrift. Vanuit verschillende nationale en internationale praktijkonderzoeken en theoretische studies blijkt dat voor beide methodes voors en tegens zijn aan te voeren. Kortom er is geen eenduidig beeld van wat “het beste” zou zijn.

Kijkend naar de ontwikkelingen van onze school de afgelopen jaren (gedifferentieerd onderwijs, coöperatief leren en interactieve lessen) zijn wij van mening dat het blokschrift hier goed bij aansluit. Omdat we het belangrijk vinden ouders hierbij te betrekken zullen we binnenkort een draagvlakpeiling onder ouders houden. Zodat we daarna, in overleg met de medezeggenschapsraad, tot een gefundeerd besluit kunnen komen. Om een significant resultaat te kunnen meten is het van groot belang dat iedereen meedoet aan de draagvlakpeiling.

MUZIEK ONDERWIJS

judith-van-houteWe hebben voor de school een nieuwe muziek docente gevonden. Zij studeert aan het conservatorium voor docent Muziek. Haar naam is Judith van Houte. We zijn erg blij met haar komst. Zij zal op dinsdagmiddag muzieklessen verzorgen. Steeds wisselend groep 3,4 en 5 en 6,7 en 8. Ook heeft zij een rol tijdens de culturele avond.

HOOFDLUIS

Afgelopen week hebben we weer hoofdluis controle gehouden. Fijn dat de hele school nu luisvrij is!

Dank aan alle hulpouders bij het controleren.

CPC-LOOP 2017

Op zondag 22 maart 2017 wordt de City-Pier-City loop (CPC) rond het Malieveld gehouden. OBS Benoordenhout neemt ook dit jaar deel. Inschrijven: groep 1 t/m 4: Ernst & Bobbie kinderloop (1 km) en groep 5 t/m 8: Jeugdloop (2,5 km). Ook kan een kind uit groep 3/4 (naar eigen inzicht van de ouders) voor de Jeugdloop worden ingeschreven 

Tarieven

1 km Ernst & Bobbieloop: €3 per kind: coachnummer voor de ouder €2 (max. 1 begeleider per kind)

2,5 km Jeugdloop: €4 per kind: coachnummer voor de ouder €2  (max. 1 begeleider per kind)

 

Scholendorp

Bij 50 leerling-deelnemers krijgt de school een kraam toegewezen in het scholendorp op het Malieveld. Deze kraam is een handig en gezellig verzamelpunt om met elkaar af te spreken. Er is iets te eten en te drinken en je kunt er bijvoorbeeld je jas kwijt. De kraam zal permanent door ouders zijn bemand.

 

Inschrijven : Zo spoedig mogelijk per e-mail: mlmnoesen@gmail.com ovv:

 • voornaam + achternaam kind
 • groep kind
 • naam van begeleider

Hoewel nog ver weg, vragen wij degenen die mee willen lopen zich zo snel mogelijk aan te melden, zodat school alvast de aanmelding bij CPC in gang kan zetten. Zodra het definitief aantal deelnemers bekend is, volgen betaalgegevens voor de ouders. Voor programma en meer informatie zie: http://www.nncpcloopdenhaag.nl

 

Sportieve groet,

De Oudervereniging

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 7 november: start: internationale week
 • donderdag 10 november: culturele avond
 • dinsdag 22 november 19.00 uur: MR vergadering
 • woensdag 23 november: 10-minutengesprekken

Nieuwsbrief 15 Oktober 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek,  Ouderavond 11 oktober, luizencontrole, verzuimprotocol, belangrijke data

KINDERBOEKENWEEK

kinderboekenweek-1kinderboekenweek-2De Kinderboekenweek in het thema voor altijd jong was een groot succes. Na de opening door de zeer oude opa’s en oma’s is er de afgelopen week in alle groepen voorgelezen door enthousiaste opa’s en oma’s, vaders of moeders.

Woensdag hebben alle kinderen weer kunnen genieten van het optreden van theatergroep Hussen.

 

 

Ookinderboekenweek-4k de afsluiting vandaag was geweldig. Leuk om te zien dat er zoveel opa’s en opa’s op bezoek zijn geweest!

 

 

 

 

OUDERAVOND 11 OKTOBER

ouderavond-2ouderavond-1 Op dinsdag 11 oktober was de jaarlijkse OR/MR avond. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. De opkomst was enorm, leuk dat jullie er allemaal waren! Dank ook aan Freek Keppels en Mark Drabbe voor de enthousiaste terugkoppeling en jaaroverzicht van de oudervereniging. Ook dank aan Mariëlle van der Keur voor de toelichting taken MR en het jaaroverzicht. 

Last but not least…

Dank aan alle leerkrachten voor de geweldige interactieve workshops. Aan de reacties te merken is zo’n avond voor herhaling vatbaar.

LUIZENCONTROLE

Na de herfstvakantie zullen in alle groepen weer hoofdluiscontroles gehouden worden. Wij vragen u in ieder geval de kinderen in het laatste weekend van de vakantie te controleren en indien nodig te behandelen. (Geef dit dan ook door aan de groepsleerkracht).

VERZUIMPROTOCOL

Tijdens de MR vergadering van 4 oktober jl. hebben we het verzuimprotocol besproken. Dit protocol is ook goedgekeurd door de MR. In de bijlage kunt u dit protocol ook nalezen.

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 17 oktober t/ m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie
 • maandag 24 oktober: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 25 oktober: afname NIO groep 8
 • maandag 7 t/m vrijdag 11 november: projectweek/ internationale week
 • donderdag 10 november: culturele avond

Nieuwsbrief 28 September 2016

In deze nieuwsbrief: Kinderboekenweek, MR, Ouderavond 11 oktober, herinnering betaling overblijf, belangrijke data

KINDERBOEKENWEEK

Bij deze nieuwsbrief ook nog de nieuwsbrief van de Kinderboekenweek. Heeft u nog kinderboeken over dan kunt u deze ook altijd aan de school doneren (afgeven bij juf Michele). Een aantal kinderen van groep 6 gaat dinsdag de etalage bij boekhandel Couvée (in de van Hoytemastraat) in de sfeer van de Kinderboekenweek inrichten. Neemt u een kijkje om te zien hoe mooi het is geworden?!

MR VERGADERING 4 oktober

Op dinsdag 4 oktober is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: methodisch schrift in groep 3 t/m 8 en het verzuimprotocol. Ook zullen we de inhoudelijke jaarplanning van de MR voor schooljaar 2016-2017 vaststellen. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

OUDERAVOND 11 OKTOBER

Op dinsdag 11 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Vanaf maandag a.s. kunt u zich inschrijven voor de workshops. De inschrijflijsten hangen in de hal, direct rechts. Ook kunt u via de email (directie@obsbenoordenhout.nl ) de voorkeur van maximaal 2 workshops aangeven.

 • Zo leren kleuters: Deze interactieve workshop gaat over het leren van kleuters. De leerkrachten laten u zien hoe er in de dagelijkse lespraktijk wordt aangesloten bij de ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u zelf ervaren hoe spelend leren werkt.    
 • Met sprongen vooruit: Deze interactieve workshop gaat over oefeningen en spellen om zowel interactief klassikaal les te kunnen geven als aan een individu op een specifiek rekendomein. Voor de leerlingen worden de spellen en oefeningen als leuk en betekenisvol ervaren waardoor het plezier in rekenen zienderogen toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid enorm versterkt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhoog gaan.
 • Uitdagend leren: Deze interactieve workshop gaat over hoe we leerlingen die meer aankunnen, uitdagen tot leren. Dit zijn zowel leerlingen die met pluswerk in de klas werken als de leerlingen die naar de Plusklas gaan. In deze workshop komt u meer te weten over de growth mindset en kunt u zelf ervaren hoe het is om aan een uitdagende opdracht te werken.
 • Kanjertraining: Deze interactieve workshop gaat over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). In deze workshop kunt u zelf ervaren hoe het is om een vertrouwensoefening te doen. Ook heeft u de gelegenheid om voor 15 euro het Kanjerboek voor ouders te kopen.
 • Lekker fit: Deze interactieve workshop gaat over de invloed van bewegen en voeding op het leren van kinderen. U komt meer te weten over een gezond tienuurtje, de gezonde lunchtrommel. Hoeveel eten heeft mijn kind eigenlijk nodig? Ook kunt u praktische voorbeelden zien van gezonde traktaties.

BETALING OVERBLIJF

Hierbij een herinnering voor wie de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen

€ 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 4 oktober: 19.00 uur MR vergadering
 • woensdag 5 oktober: 8.30 uur opening Kinderboekenweek, 12.00 uur kleedjesboekenmarkt
 • dinsdag 11 oktober: 19.00 uur ouderavond OR/MR en workshops
 • vrijdag 14 oktober: 8.30 uur Kijkochtend Opa’s en Oma’s afsluiting Kinderboekenweek
 • maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie
 • maandag 24 oktober: studiedag: alle leerlingen vrij.

Notulen MR vergadering 4 oktober 2016

Vastgesteld notulen MR-vergadering 04-10-2016 

1)  Opening
Aanwezig:
namens team OBS:       Annelies, Saskia, Warisha
namens oudergeleding: Kenza, Mariëlle, Petra,

ouder gast:                     Daphne Chin A Paw

2)  Ingekomen post

– Mail van ouders en onderwijs over ‘ouders aan zet’.
Vraag: wat is dit?

Antwoord: MR’en kunnen zich aanmelden en dit initiatief is bedoeld om te netwerken, te informeren en om vragen te stellen. Aanmelden is gratis. Initiatief is nog in opbouwende fase.
Mariëlle vraagt zich af wat we hier aan precies aan hebben omdat er al veel informatiepunten zijn voor MR’en. Petra over aanmelding: baat het niet dan schaadt het niet en deelname is passief tot je zelf iets actief wilt gaan doen.

  Actiepunt: op volgende vergadering definitief beslissen of we hier aan gaan deelnemen.

– Jaarverslag DHS en ingekomen tijdschriften worden verdeeld onder de leden.

3)  Mededelingen vanuit directie
– Mirjam stopt met MR. Er gaat een mail in het team rond waarin wordt gemeld dat er een vacature MR-teamlid is en er wordt gevraagd wie zich aanmelden wil voor deze openstaande vacature.

– Annelies heeft kennis gemaakt met Hester Visser, nieuw bovenschools directeur.


4)  Mededelingen voorzitter (actiepuntenlijst)

– Notulen vorige keer: akkoord. Kunnen geplaatst worden op de website.
– Actielijst afgelopen keer en status actiepunten:
  Stukje over kanjertraining is aangeleverd en staat op de website

  Saskia heeft verslag SMW geschreven en als Annelies deze goedkeurt, kan het op

  de website

  Petra zal nog reageren op een mail van een ouder over de overblijf
  TSO protocol is toegestuurd

  Jaarkalender is uit

  Jaarbegroting is toegelicht

  Jaarverslag 2014-2015 wordt nog naar gezocht en het verslag van 2015-2016

  wordt gemaakt door Mariëlle

  Kenza vertrekt in maart 2017,op tijd verkiezingen houden voor een nieuw MR

  ouderlid

5)  Verzuimprotocol
Kleine aanpassing door Annelies en dan akkoord.

6)  Methodisch schrift

Stand van zaken: methodisch hellend schrift wordt aangeboden. Onder ouders heerst het gevoel dat op dit moment in groep 3 sneller dan voorheen geschakeld (als dat nodig is) wordt naar blokschrift.

Vraag Daphne: waarom wil de school over op blokschrift?

Antwoord: blokschrift is vaak duidelijker leesbaar. Bovendien schrijven we minder dan vroeger.

In de MR/OR jaarvergadering van 11 oktober 2016 wordt naar ouders toe gecommuniceerd waarom school kiest voor blokschrift. In de week erna komt een nieuwsbericht waarin peiling onder ouders over dit onderwerp wordt aangekondigd.

Typecursus aanbieden in de hoge groepen is misschien een idee? Dit omdat we minder schrijven dan vroeger en meer typen.

7) Telefoongebruik
Het telefoongebruik door leerlingen tijdens de lunchpauze (TSO) buiten in het bos is door een aantal ouders als ongewenst ervaren. Hoewel gebruik van digitale middelen steeds meer onderdeel wordt van communicatie meent de MR dat de doelstelling met betrekking tot Sociale Vaardigheden (samen spelen, aandacht hebben voor het individu/medeleerling, sociaal contact onderling) tijdens TS hiermee onvoldoende kan worden bereikt.

Tevens ziet de MR een verhoging van risico’s op ongelukken omdat leerlingen onvoldoende aandacht hebben waar ze bijvoorbeeld lopen.

Aangezien de school en TSO ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid dragen adviseert de MR dan ook het gebruik van telefoons te ontmoedigen”.

8)  Jaarplanning MR

Mariëlle doet in de OR/MR vergadering van 11 oktober 2016 verslag van vorig jaar.

9)  Rondvraag

Kenza: website: fotos updaten en aandacht voor teksten op de website.

10)  Afsluiting

Nieuwsbrief 15 September 2016

Help kinderen zonder fiets. Doe mee met onze inzamelactie op 21,22 en 23 september.

Nationaal fonds kinderhulpIn Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij kunnen vaak geen fiets betalen. Net als  het ANWB Kinderfietsenplan vinden wij dat ieder kind recht heeft op een fiets. Dankzij een fiets kan een kind naar de juiste school, een speelpleintje of naar vriendjes in een andere buurt.  Daarom willen we samen met jullie zoveel mogelijk fietsen inzamelen. De ANWB knapt deze fietsen op en zorgt dat de fietsen bij kinderen terechtkomen die ze hard nodig hebben.
Het Kinderfietsenplan heeft inmiddels 2.000  kinderen in Nederland blij gemaakt met een opgeknapte fiets. Met jullie hulp, kunnen we nóg meer kinderen een fiets geven! 
Dus heb je een fiets over of er een ongebruikt in de schuur staan? Lever ‘m in!

Inzamelactie:

Datum: 21,22 en 23 september

Inzamelplek: schoolplein, naast het fietsenhok, bij de vlag.


Wat hebben we nodig?
Fietsen voor kinderen van 10-18 jaar:

 • Die in redelijke tot goede staat verkeren
 • Die met wat slim kluswerk opgeknapt kunnen worden tot een veilige fiets
 • Voor meisjes en jongens
 • Met inchmaat 24, 26 of 28 (óók volwassen fietsen zijn welkom)

Lees meer op anwb.nl/kinderfietsenplan

MR/OR AVOND

 Op dinsdag 11 oktober is de jaarlijkse OR/MR avond. Voorzitters van de OR en MR zullen op deze avond  een presentatie geven. Daarna zullen de leerkrachten diverse informatieve/ interactieve en inspirerende workshops geven die gericht zijn op het leren van de kinderen. Inhoudelijke informatie volgt nog. Maar houd deze avond alvast vrij als u meer wilt weten over bijvoorbeeld het kleuterbrein, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rekenen, invloed van voeding en bewegen op het leren van kinderen of hoe meer begaafde leerlingen worden uitgedaagd tot leren.

BETALING OVERBLIJF

Hierbij een herinnering voor wie de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen

€ 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

AANMELDINGEN NIEUWE LEERLINGEN

Let op: de aanmeldingsperiode voor schooljaar 2018-2019  sluit op 1 oktober. Heeft u jonge kinderen die niet zijn aangemeld, doe dit dan voor deze datum!

KANJERTRAINING

 Kanjertraining OBS BenoordenhoutZowel de ouderavond als de inloopochtend in de klassen over Kanjertraining zijn heel goed bezocht. Voor ouders die deze avond gemist hebben is er op 11 oktober de gelegenheid om meer over kanjertraining te horen tijdens de OR/MR avond. Ook kan op deze avond het Kanjerboek voor thuis gekocht worden. Het boek kost €15,-. Geef vooraf via de mail  (administratie@obsbenoordenhout.nl) aan als je belangstelling hebt voor dit boek, dan weten we hoeveel boeken we kunnen bestellen.

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 19 september: studiedag team, alle leerlingen vrij
 • dinsdag 20 september: Prinsjesdag: alle leerlingen vrij
 • 21-22 en 23 september: Inzamelactie ANWB Kinderfietsenplan
 • dinsdag 4 oktober: 19.00 uur MR vergadering
 • dinsdag 11 oktober: Ouderavond / MR/OR avond

 

Nieuwsbrief 18 Augustus 2016

In deze nieuwsbrief: personeelsinformatie, verzuim,  jubileum juf Marijke, startgesprekken en ouderavond, rekentrap, belangrijke data

PERSONEELSINFORMATIE

In de zomervakantie heeft juf Malou besloten haar contract bij de Haagse Scholen en dus bij OBS Benoordenhout, niet te verlengen. Zij heeft een baan aangeboden gekregen in haar nieuwe woonplaats Breda. Dit betekent dat er voor groep 4 nog geen leerkracht is. Natuurlijk doen we er alles aan om dit goed op te lossen. Er is een vaste invaller beschikbaar voor de eerste weken. Ook zijn we ver gevorderd met de werving voor een vaste leerkracht voor deze groep. Zodra we hier meer over weten zullen we u hierover informeren.

VERZUIM EN VERLOF

We vinden het belangrijk om op tijd te kunnen starten met de lessen. Daarom vragen we aandacht voor het op tijd komen. De eerste bel gaat om 8.20 uur en dan kunnen de kleuters naar hun lokaal worden gebracht en verzamelen de overige leerlingen op het schoolplein. Om 8.30 uur starten de lessen. Het is de bedoeling dat ouders dan de school verlaten zodat de leerkracht met de dagopening kan beginnen. In de eerstvolgende MR vergadering zullen we ook het verzuimprotocol op de agenda zetten. Informatie over verlof kunt u vinden op de website: http://www.obsbenoordenhout.nl/ouders/verlofregeling. Daar kunt u ook het aanvraagformulier verlof downloaden. U kunt dit ook bij de administratie opvragen.

STARTGESPREKKEN EN OUDERAVOND

Woensdag 31 augustus houden we, dit jaar voor het eerst, startgesprekken met de ouders van leerlingen van groep 3 tot en met 8. De leerkrachten van groep 1-2 houden kennismakingsgesprekken met alle nieuw instromende leerlingen.

De startgesprekken zijn bedoeld om samen met leerkrachten en ouder ervoor te zorgen dat we elkaar kennen en wederzijdse verwachtingen voor het jaar helder zijn. Leerkrachten vanuit hun expertise op school en ouders als deskundige thuis kijken samen naar de behoeften van het kind.

De ouderavond is op 6 september om 20.00 uur in de aula van het Maerlant. Hierbij verwachten we alle ouders van de school. De experts van Kanjertraining zullen belangrijke informatie aan ouders geven. Hierdoor wordt nog meer duidelijk wat we op school doen met de kinderen m.b.t. sociaal- emotionele ontwikkeling en krijgt u ook tips voor thuis. Ook is er de mogelijkheid een handboek kanjertraining voor thuis aan te schaffen.

JUBILEUM JUF MARIJKE

juf Marijke viert maandag 22 augustus (en dus niet dinsdag 23 augustus) haar jubileum. We gaan er een feestelijke dag van maken. Van 13.00 – 15.00 uur is er een springkussen op het schoolplein en krijgen alle leerlingen een ijsje. Ouders zijn  haar natuurlijk van harte welkom om haar te feliciteren vanaf half 3 op het schoolplein.

rekentrapREKENTRAP

Zoals eerder aangekondigd hebben we met de opbrengst van het zomerfeest een rekentrap aangeschaft. Deze is gisteren in de school geplaatst. Wat een geweldig resultaat! 

BELANGRIJKE DATA

 • Maandag 22 augustus: start nieuwe schooljaar
 • Maandag 22 augustus: Jubileum Juf Marijke
 • Woensdag 31 augustus: 10-minuten startgesprekken
 • Dinsdag 6 september: 20.00 uur ouderavond kanjertraining in het Maerlant