Nieuwsbrief 25 januari 2019

In deze nieuwsbrief: Kanjer, cultuurweken

Een kijkje in de Kanjerles

De Kanjertraining lessen worden wekelijks afgesloten met een vertrouwensoefening. In de vertrouwensoefeningen wordt veel contact gemaakt, zoals elkaar een hand geven, arm om elkaars schouder enz. De vele spelsuggesties voor de vertrouwensoefeningen zijn erop gericht kinderen te leren elkaar op een normale manier aan te raken; anders dan duwen, schoppen, trekken of slaan. Normale aanrakingen zoals elkaar bij de hand vasthouden, vergroten het onderling vertrouwen. Uiteraard hoeven kinderen die liever niet mee willen doen verplicht deel te nemen aan de vertrouwensoefeningen. Met de hele groep of een kleiner groepje voeren we de oefeningen uit.
Samenwerken is van groot belang. Groepen die goed weten samen te werken zijn succesvoller. Werken kinderen goed samen, dan vergroot dat ook de groepscohesie en is het daardoor bovendien ook leuk. Bij het samenwerken hebben we de witte pet op en letten we goed op de kanjerregel ‘wij helpen en vertrouwen elkaar’.
Een voorbeeld van een vertrouwensoefening is een hoepel door te geven in de kring zonder dat we elkaars handen loslaten.

Cultuur weken dansproject

Op maandag 4 februari zullen de leerkrachten samen met de leerlingen beginnen aan de dansprojectweken van Cultuur Op zijn Haags van de Cultuurschakel. Dit jaar hebben we gekozen voor thema identiteit. Hieronder kunt u lezen wat de leerlingen gaan leren over dans. Holland Dance zal ook de dansworkshop Dansparels geven aan alle leerlingen van onze school.

Als afsluiting zal er op donderdag 14 februari 18.30 uur in het Maerlant College van iedere groep een dans te zien zijn.

Groep ½ project: mijn lijf De leerlingen worden in dit project bewust van hun lichaam. Ze ontdekken en ervaren wat ze allemaal met hun lijf kunnen doen. De leerlingen verkennen de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam aan de hand van personages.

Groep ¾ project: dansen als een….. De leerlingen ontdekken in dit project wie ze willen zijn aan de hand van figuren uit de jeugdliteratuur: stoere, lieve, enge en eigenwijze personages. De door de leerlingen gedanste personages worden samengebundeld tot één grote dansparade.

Groep 5/6 project dans en sport. De leerlingen gaan op zoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen dans en sport. Ze kijken welke bewegingen karakteristiek zijn voor bepaalde sport- of dansstijl. In de eindopdracht komen de verschillende deelopdrachten samen in één grote groepsdans.

Groep 7/8 project samen één Een dansgroep bestaat uit individuele dansers maar is tegelijkertijd één geheel. Ze bekijken diverse filmpjes van uiteenlopende dansstijlen en onderzoeken de overeenkomsten en verschillen. Het project wordt afgesloten met een individuele dansopdracht.

Belangrijke data:

 • donderdag 14 februari: culturele avond
 • vrijdag 22 februari studiedag: alle leerlingen vrij
 • maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari voorjaarsvakantie
 • dinsdag 5 maart 19 uur: MR vergadering
 • vrijdag 15 maart: mogelijke stakingsdag

Nieuwsbrief 18 januari 2019

  In deze nieuwsbrief: directie, nieuws van de MR, betaling overblijf, mogelijke stakingsdag

Directie
Zoals eerder gemeld zijn de directie taken tijdelijk verdeeld over Marlijn van Dijk en Annelies van Eijk. Per 1 maart zal ik, Annelies, weer volledig beschikbaar zijn voor onze school. Intern betekent dit dat Marlijn  tot einde schooljaar nog een aantal directie taken zal waarnemen en een deel van de intern begeleider taken op zich zal nemen. Ook Karin Werksma blijft haar intern begeleider taken uitvoeren. Daarmee kunnen we de continuïteit op een goede manier in de school waarborgen.

Nieuws van de MR
Afgelopen dinsdag was de MR vergadering. Tijdens deze vergadering hebben we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, overblijf, communicatie en rondvraag) de volgende onderwerpen besproken: begroting 2019, OR/MR avond schooljaar 2019/2020 thema’s, internationale week en evaluatie sinterklaasfeest. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. Daarom hier de data voor de rest van het schooljaar: 5 maart,  16 april, 28 mei en 9 juli. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Petra Hietbrink (mr@obsbenoordenhout.nl)

OVERBLIJF 2de TERMIJN
Hierbij het verzoek tot betaling van de overblijfkosten (2de termijn) als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl.

MOGELIJKE STAKINGSDAG
Zoals jullie waarschijnlijk wel in de media gehoord of gezien hebben staat 15 maart a.s. aangekondigd als landelijke stakingsdag voor het hele onderwijsveld (PO,VO,MBO,HBO, WO). Afhankelijk van de doelen en invulling van deze dag zal onze school hier mogelijk aan deelnemen. Zodra daar meer over duidelijk is kunnen jullie zo snel mogelijk een bericht van ons verwachten.

Belangrijke data:

 • donderdag 14 februari: culturele avond
 • vrijdag 22 februari studiedag: alle leerlingen vrij
 • maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari voorjaarsvakantie
 • dinsdag 5 maart 19 uur: MR vergadering
 • vrijdag 15 maart: mogelijke stakingsdag

Nieuwsbrief 7 december 2018

In deze nieuwsbrief: kerstdiner en kerstborrel, nieuws van de OR

Kerstdiner en kerstborrel

Op donderdag 20 december is het alweer zover. Dan hebben we een kerstdiner voor alle leerlingen van de school in de klassen. De leerkrachten zullen met de ouders van de groepen overleggen over de gerechtjes die iedereen meeneemt. Op het zelfde moment is er weer een gezellige kerstborrel voor ouders op het schoolplein. Deze wordt georganiseerd door de OR.

Hierbij het verzoek aan jullie om naast de gerechtjes voor de klas ook wat lekkere hapjes voor deze kerstborrel op het schoolplein mee te nemen.

Programma 20 december:

 • 17.15 uur: deur open
 • 17.30-18.30 uur: kerstdiner en kerstborrel
 • 18.30 uur: ophalen van de kinderen in de klassen

Nieuws van de OR

De OBS Benoordenhout is een kleinschalige buurtschool met gezellige activiteiten voor kinderen en ook soms voor de ouders. Vind jij het ook belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren? Aan het wel en wee van de OBS Benoordenhout? Geef je dan op als lid van de Ouderraad! De OR is verantwoordelijk voor het Zomerfeest, de Kerstborrel en de Kids Club. Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen we deze activiteiten niet organiseren. We zijn per direct op zoek naar 2 nieuwe leden. De tijdsbelasting is beperkt: er zijn 4-5 vergaderingen per jaar, in de avonden.  Interesse? Meld je bij Joris Geeven (0655434914)

Belangrijke data:

 • donderdag 20 december 17.30-18.30 uur: Kerstdiner en kerstborrel
 • vrijdag 21 december: alle leerlingen 12 uur VRIJ!
 • maandag 24 december tot en met vrijdag 3 januari: Kerstvakantie

Nieuwsbrief 16 november 2018

Aanmelden schooljaar 2019-2020

Als u kinderen heeft die 3 jaar worden dan heeft u een brief ontvangen van de gemeente over het aanmelden op een school. Denkt u eraan dat u dat moet doen volgens de nieuwe regels van één aanmeldleeftijd. Meer informatie kunt u vinden op scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

OVERBLIJF HERINNERING

Hierbij een herinnering voor ouders die de overblijf nog niet betaald hebben. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl

Kanjertraining:

Zelfredzaamheid:

De Kanjertraining richt zich op meer dan pesten alleen. Leerlingen leren om te gaan met vervelend gedrag van een ander. Leerlingen die zich misdragen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en hun verlangen het goede te doen. De meeste leerlingen bedoelen het goed, maar het kan er behoorlijk brutaal uitkomen. Daarin wijkt een kind niet af van veel volwassenen. Als zoiets zich voordoet, dan is het goed dat de leerling wordt gecorrigeerd. Omdat leerkrachten en ouders niet alles zien is het van belang dat leerlingen zelf ook enige zelfredzaamheid vertonen. Leerlingen kunnen best aan elkaar vertellen dat ze last hebben van bepaald gedrag. Omdat leerlingen, op een enkeling na, niet vervelend willen doen, zijn op dit niveau de meeste problemen op te lossen.

Rollenspellen en de petten:

In de Kanjertraining wordt expliciet geoefend in rollenspelen hoe je kunt reageren op vervelend gedrag. Dit gebeurt met gedragsrollen met behulp van verschillende petten. Leerlingen leren rechtop te staan, de ander aan te kijken en te zeggen: ‘Ik vind dit vervelend, wil je ermee stoppen?’. Vervolgens lopen ze naar een andere leerling die ze kunnen vertrouwen (een maatje, buddy). Daar gaat de leerling niet zeuren, maar gaat samen met het maatje / de buddy iets anders doen. Als het op deze manier niet oplost, dan gaat de leerling samen met zijn maatje naar de leerkracht. Tijdens dit rollenspel hebben medeklasgenoten de neiging om te giechelen om het grensoverschrijdend gedrag van de uitdager. Aan deze leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat dit giechelgedrag het pestgedrag van de uitdager versterkt. Ze geven op zo een moment als het ware benzine aan een vervelend lopend motortje. De leerlingen leren geen voeding (benzine) meer te geven aan vervelend gedrag. Zo oefent niet alleen de gepeste, maar ook de omstander.

Nieuwsbrief 7 september 2018

In deze nieuwsbrief: Overblijf, kanjertraining, AED

OVERBLIJF

Hierbij het verzoek tot betaling van de overblijfkosten als uw kind gebruik maakt van de overblijf. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl.

KANJERTRAINING

We zijn voor Kanjertraining het schooljaar begonnen met de startweek. In de startweek bespreken we enkele basiselementen van de Kanjertraining om zo hier het vervolg van de lessen op voort te bouwen. Onderdelen van de startweek:

 • De smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar. De poster krijgt een plek in de klas en school zodat de kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.
 • Er wordt een oefeningen gedaan (in gr. 3 t/m gr. 8) die heet ‘motor en bezinepomp’. De kinderen leren dat ze een onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.
 • De kinderen leren de betekenis van dierfiguren en/of petten. En kunnen in verschillende situtaties petten uitspelen en herkennen

AED

Nieuwe AED OBS Benoordenhout om buurtbewoners te redden Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Veel AED’s in Nederland hangen in gebouwen. Voor een grote overlevingskans, moet een AED snel ter plaatse kunnen zijn. Daarom stelt onze school zijn AED beschikbaar voor de buurt. Dankzij een project van de Hartstichting en Fonds1818 kon onze school voordelig een AED-buitenkast aanschaffen. De AED is in de speciale Hartstichting-AED-kast buiten geplaatst. Hij is nu 24 uur per dag beschikbaar voor de omgeving en kan zo levens redden in de buurt! De AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie en maakt zo de wijk Benoordenhout veilig. Bij een hartstilstand in de omgeving wordt de AED namelijk gebruikt door burgerhulpverleners uit de buurt. Zij krijgen een oproep en zijn vaak als eerste bij het slachtoffer. Doordat zij deze AED snel ter plaatse brengen, heeft het slachtoffer voortaan een grotere overlevingskans.

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 11 september: 19.00 uur MR vergadering
 • woensdag 12 september: stakingsdag: de school is gesloten
 • vrijdag 14 september: geen gym (Paschalis gymzaal niet beschikbaar)
 • maandag 17 september: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 18 september: Prinsjesdag: VRIJ

Nieuwsbrief 31 augustus 2018

In deze nieuwsbrief: informatie avond, staking, gym, vakantiepas

INFORMATIE AVOND

Op dinsdag 4 september is de informatie avond voor alle ouders. Het programma ziet er als volgt uit:

18.45 uur: inloop

19.00 uur: groep 1 t/m 4

19.45 uur: pauze

20.00 uur: groep 5 t/m 8

STAKING

Op woensdag 12 september a.s. wordt er gestaakt in de provincies Zuid Holland en Zeeland. Dat betekent concreet dat OBS Benoordenhout op deze dag helemaal gesloten zal zijn. Als het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit, neem dan direct contact op met de schooldirectie, zodat we de mogelijkheden voor deze dag met elkaar kunnen bespreken. De onderwijsbond en de leraren willen hiermee een beroep doen op de politiek om nog meer te investeren in onderwijs en specifiek om de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs verder te dichten. Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip.

GYM

Groepen 3 en 5 gymmen alleen op vrijdag. De groepen 4,6,7,8 gymmen op dinsdag en vrijdag. Op vrijdag maken we gebruik van de Paschalis zaal. (Bisschopstraat 3). Op dinsdagochtend maken we gebruik van de gymzaal van de Oranje Nassau school (Weissenbruchstraat 119).

Groep 3 heeft op woensdag extra gym in de speelzaal van de meesters van Dino sport en groep 5 heeft op dinsdagmiddag zwemles.

VAKANTIEPAS

Hebben jullie gebruik gemaakt van de Vakantiepas? Vul dan een kort vragenformulier in op de website VakantiePas.nl.  Want met jullie mening en ideeën kunnen ze volgend jaar een nog betere Vakantiepas maken! Bovendien verloten ze onder de inzenders 3 keer een weekend in de natuur voor 5 personen en 3 keer 4 vrijkaartjes voor Duinrell. Bij de Vakantiepas zijn ze nu bezig om een leuk activiteitenaanbod samen te stellen voor de herfstvakantie. Alle basisschoolkinderen kunnen gratis lid worden op www.vakantiepas.nl. Twee weken vóór elke schoolvakantie krijgt u een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de website met alle activiteiten.

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 4 september: informatie avond
 • dinsdag 11 september: 19.00 uur MR vergadering
 • woensdag 12 september: stakingsdag: de school is gesloten
 • vrijdag 14 september: geen gym (Paschalis gymzaal niet beschikbaar)
 • maandag 17 september: studiedag: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 18 september: Prinsjesdag, vrij

Nieuwsbrief 13 april 2018

In deze nieuwsbrief: hoofdluis, sportdag, culturele avond, juffendag

 

HOOFDLUIS

Er is helaas hoofdluis geconstateerd bij meerdere leerlingen. Ouders zijn hierover geïnformeerd. Hoofdluis op een school kan snel leiden tot een epidemie en dus is goede preventie en snelle behandeling van hoofdluis geboden. Om hoofdluis uit te bannen is het essentieel dat wij als school en ouders samenwerken. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend om uw kind(eren) op hoofdluis te controleren en indien nodig tot behandeling over te gaan en dit te melden bij de groepsleerkracht.

 

SPORTDAG

Vrijdag 20 april is de Koningsspelen sportdag voor groep 3 t/m 8 en de spelletjesochtend voor de kleuters. Fijn dat er weer zoveel ouders zijn die komen helpen. Juf Jacqueline heeft een brief gestuurd met alle informatie. We zijn alleen nog op zoek naar een ouder met een busje die een springkussen kan vervoeren van terrein van de sportdag naar het schoolplein en weer terug (om 8.30 uur en om 14.00 uur). Je kunt je hiervoor aanmelden bij juf Jacqueline heeg.jae@gmail.com

Denk eraan dat kinderen wel gewoon een 10 uurtje en lunch moeten meenemen.

 

CULTURELE AVOND

Dinsdag 24 april is om 18.30 uur de culturele avond voor alle leerlingen en ouders in de aula van het Maerlant. Inloop vanaf 18.15 uur. Dit jaar is het thema THEATER. We hebben afgelopen periode in de hele school erg leuke en inspirerende theater workshops gehad. Alle groepen zullen dus samen laten zien waar ze afgelopen periode aan gewerkt hebben. Daardoor is er dit schooljaar geen ruimte voor individuele optredens. Wel zullen 2 leerlingen uit groep 8 de presentatie van de avond op zich nemen. We kijken ernaar uit!

 

JUFFENDAG

Op de jaarkalender staat 23 mei de juffendag gepland. Doordat er dan een drukke periode is voor bepaalde groepen hebben we ervoor gekozen deze dag te verplaatsen naar 6 juni.

 

BELANGRIJKE DATA

 • Vrijdag 20 april sportdag Koningsspelen groep 3 t/m 8 en spelletjesochtend groepen 1-2.
 • Dinsdag 24 april 18.30 uur: Culturele avond in Maerlant aula.
 • Vrijdag 27 april: Koningsdag: alle leerlingen VRIJ!
 • Maandag 30 april tot en met vrijdag 11 mei: MEIVAKANTIE.

 

Nieuwsbrief 9 maart 2018

In deze nieuwsbrief:  theater-project, ouderraad, verlof 4 jarigen

THEATER PROJECT

Maandag 12 maart om 8.30 uur zal de opening van project theater van start gaan op het schoolplein. Alle ouders, kinderen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om dit te beleven.

Het is de bedoeling dat ouders op het schoolplein op het achterste gedeelte staan en de groepen op de daarvoor aangegeven plaatsen.

De leerkrachten zullen komende periode begeleid worden door Lisette van Gemert, theaterdocent en poppenspeelster. Zij is werkzaam bij het Koorenhuis en zij zal de leerlingen en leerkrachten workshops gaan geven in het thema ‘Onze stad’ van Cultuur op zijn Haags. Ook zullen de leerkrachten met de leerlingen tijdens de lessen aan de slag gaan op het gebied van theater. Op 12,14,19 en 21 maart zullen er in alle groepen workshops gegeven worden.

Als afsluiting van het project kunnen ouders de leerlingen zien tijdens de culturele avond op dinsdagavond  24 april in het Maerlant Lyceum.

OUDERRAAD en OUDERBIJDRAGE

Inmiddels hebben al veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Als dit wellicht toch aan jullie aandacht is ontsnapt: de bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt u overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Als u wilt controleren of u wel al betaald heeft, dan kunt u een mailtje sturen naar or@obsbenoordenhout.nl

 

VERLOF 4 JARIGEN

We verzoeken ouders van kinderen die 4 jaar zijn bij een verzoek voor verlof ons verlofformulier te gebruiken. Dit is te vinden op de website van de school of verkrijgbaar bij de administratie. Toestemming wordt in deze verleend maar dan is zowel de directie als de administratie op de hoogte.

 

BELANGRIJKE DATA

 • maandag 12 maart: 8.30 uur opening project Theater op schoolplein
 • dinsdag 27 maart: 19.00 uur: MR vergadering
 • woensdag 28 maart: Grote Rekendag
 • donderdag 29 maart: studiedag Kanjertraining: alle leerlingen vrijdag
 • vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij

Nieuwsbrief 16 februari 2018

In deze nieuwsbrief:  betaling overblijf 2de termijn, medezeggenschapsraad, rapportgesprekken

 

BETALING OVERBLIJF 2de TERMIJN

Hierbij een herinnering voor wie de 2de termijn van de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De 2de termijn bedraagt €120,- in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Dinsdag 20 februari om 19.00 uur  a.s. is de volgende MR vergadering . Deze MR vergadering besteden we naast de vaste agendapunten (mededelingen, communicatie en veiligheid) tijd aan het beleidsdocument (meer) begaafdheid en de begroting van 2018. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Petra Hietbrink mr@obsbenoordenhout.nl

 

RAPPORTGESPREKKEN 7 en 8 MAART

De ouders van leerlingen uit groep 1 worden uitgenodigd voor een gesprek over de schoolontwikkelingen, deze leerlingen ontvangen geen rapport. De rapportgesprekken zijn er voor leerlingen van groep 2 en groep 4 t/m 8. De rapportgesprekken voor groep 3 zijn (in verband met de uitslag van het derde groepsonderzoek) 23,26 en 27 maart.

Het is mogelijk het rapport 10 minuten voor het gesprek in te zien. Het rapport wordt op een tafeltje buiten de klas door de leerkracht neergelegd.

 

BELANGRIJKE DATA

 • 20 februari 19.00 uur MR vergadering
 • 23 februari: studiedag: alle leerlingen vrij
 • 26 februari t/m 2 maart : voorjaarsvakantie

Nieuwsbrief 12 januari 2018

In deze nieuwsbrief:  betaling overblijf 2de termijn, nieuws leerlingenraad, belangrijke data

BETALING OVERBLIJF 2de TERMIJN

Hierbij een herinnering voor wie de 2de termijn van de overblijfkosten nog niet heeft betaald. Vriendelijk verzoek dit z.s.m. te doen. De 2de termijn bedraagt €120,- in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Dinsdag 16 januari om 19.00 uur  a.s. is de volgende MR vergadering . Deze MR vergadering besteden we naast de vaste agendapunten (mededelingen, communicatie en veiligheid) tijd aan het beleidsdocument (meer) begaafdheid en de begroting van 2018. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Petra Hietbrink mr@obsbenoordenhout.nl

 

NIEUWS VAN DE LEERLINGENRAAD

Beste ouders of verzorgers,

Wij houden op school een tekenwedstrijd. Er worden allemaal leuke prijzen uitgegeven. De 8 groepen worden in 4 leeftijdsgroepen verdeeld. Ze moeten het in een doos voor 31 januari inleveren. En het thema is de toekomst. Uw kind moet niet vergeten om de naam op de tekening te schrijven.

 

BELANGRIJKE DATA

 • dinsdag 16 januari 19.00 uur: MR vergadering