Notulen MR vergadering 15 januari 2018 (concept)

MR-vergadering 15 januari 2018 19.00 uur

 1. 1.Opening
  Aanwezig:
  Oudergeleding: Frank Woud  (voorzitter), Matthijs Assink
  Personeelsgeleding: Warisha Matai (notulist), Idelette Keus, Michele van der Laan, Marlijn van Dijk, Annelies van Eijk
  Gast: Erik Velthuijs

  • Notulen vorige vergadering/actielijst– Notulen vastgesteld
   – Petra: 50 tips voor de MR, deze opnieuw mailen aan MR
   – Petra: Actielijst bijwerken!
 1. 2.Ingekomen post
  Geen bijzonderheden
 2. 3.Mededelingen voorzitter
  Geen bijzonderheden
 3. 4.Mededelingen directie
  – Betalingen overblijf: achterstanden zijn er veel dit jaar. Komende maand wordt gevraagd de tweede periode te betalen. Ouders die bedrag niet voldoen, daar kunnen de kinderen niet van overblijven.
  Matthijs stelt voor: mededeling in nieuwsbrief.
  – Eén-aanmeldleeftijd is aangepast naar 3 jaar. vanaf nu kijken we een keer per jaar hoeveel aanmeldingen we hebben. In ieder jaardeel kunnen 8 lln worden aangemeld. Zo kunnen we een klas vormen van max 32 lln
  – Het nieuwe schoolplan wordt voor de zomervakantie goedgekeurd ook door MR.
  – Het oude schoolplan is geëvalueerd en speerpunten zullen binnenkort besproken worden in de teamvergadering. (Oude schoolplan staat op website). Vanuit het schoolplan wordt ook een jaarplan gemaakt, zodat je doelen concreet maakt naar activiteiten en verbeterpunten. Plan wordt naar MR toegestuurd en vraag aan MR: kijk hier kritisch naar. Begin maart zal de eerste opzet af zijn.
 4. 5.Veiligheid
  – Actielijst Annelies: veiligheidscheck laten doen in het gebouw
  – Hekwerk schoolplein beschadigd: offerte hekwerk/schutting aanvragen (Marlijn)
 5. 6.Communicatie
  – Actieve uitnodiging MR mist
  – 5-3 volgende vergadering: vooraankondiging in nieuwsbrief (schoolplan)
  – foto’s v d website gehaald
 6. 7.OR/MR avond (nieuw thema)
  Actiepunt: Annelies: stuurt voorstel door (verwennen en begrenzen in de opvoeding)
 7. 8.Internationale week
  Marlijn/Michele/Idelette spreken met Martijn af wat de afspraken worden
  Matthijs stuurt Jorge naar Matthijs: 18/3
 8. 9.Begroting
  – toegelicht
  – verduidelijkings vragen van de MR
  – begroting is nog niet officieel vastgesteld, daarom nog niet rondgestuurd, maar mocht wel worden besproken in de MR
  Zodra deze is goedgekeurd, wordt deze rondgestuurd en in de vergadering goedgekeurd.
  – volgende vergadering: begroting goedkeuren
 9. 10.(zwarte) piet
  In september wordt door het team en sinterklaascommissie besloten hoe we het sinterklaasfeest vorm gaan geven. Hierna naar MR door en daarna in nieuwsbrief met uitnodiging voor ouders waarin teamgeleding hun keuze motiveert
 10. 11.Rondvraag
  Blokschrift volgende keer op agenda : evaluatie
  studiedagen?
  De Nationale Buitendag: misschien leuk? – Warisha en Tessa
 11. 12.Afsluiting

Notulen MR vergadering 20 november 2018

Aanwezig: Frank Woud, Matthijs Assink, Petra Hietbrink, gast: Phillip Edwards,

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering/actielijst
  – wat willen we op de agenda voor dit jaar
  – vergaderdata komend jaar vaststellen
 • Namen voor de klassenouders app
 1. Ingekomen post
  Geen.
  Petra heeft 50 tips doorgemaild
  GMR uitnodiging
  – Gezonde school
  Annelies vraagt Jacqueline een stukje te schrijven met gezonde suggesties voor de nieuwsbrief- koppelen aan overblijf
 2. Mededelingen voorzitter
  geen
 3. Mededelingen directie
  – vakantiedagen tot 2022 zijn vastgesteld vanuit HHS
  – de dag voor prinsjesdag wordt studiedag, deze kunnen we vast mededelen
 4. Veiligheid
  geen bijzonderheden
 5. Communicatie
  Mijn Schoolinfo – Er is geen groepsoverleg in MSI mogelijk, geluid is dat een gemis is
 6. Ouder tevredenheidsonderzoek
 • Huiswerk
 • Rapportgesprekken vanuit OT meegenomen
  eerste rapportgesprek: in nov omdat ouders feb te laat vinden
  muiswerk als huiswerk doorgevoerd en team heeft maandag 19-11 training gehad en je kunt huiswerk adaptief maken
  muiswerk: voornamelijk taal en rekenen. Leerwerk nog wel op papier
  OTO wordt 1x per twee jaar afgenomen. Deze is verplicht vanuit DHS.
  Mooie resultaten
 1. Evaluatie or/mr avond
  Veel positieve reacties.We hadden meer ouders verwacht
  Er is nog een mogelijkheid van Eowyn voor een teamtraining 
  Nieuw thema bedenken voor OR/MR avond
 2. Zwarte piet

Naar aanleiding van een mail van een ouder: zijn er dit jaar nog zwarte pieten of enkel roetveegpieten?  Beleid DHS is doorgevoerd.
Mr heeft besloten roetveeg en zwarte pieten in lijn met sinterklaasjournaal

 1. Rondvraag
  – oudergesprekken : legenda bij de rapporten gewenst
 • Wc : urinoirs vervangen verzoek is neergelegd
  Volgende keer op de agenda: de internationale week
 • Leerlingenraad : volgend jaar weer oude leerlingenraad praatje willen houden, zij kunnen de verkiezingen op zich nemen
 • Begroting op de volgende agenda

Notulen MR vergadering 11 september 2018

MR-vergadering OBS Benoordenhout 11-09-2018 1900 uur

 1. Opening
  Aanwezig: Petra Hietbrink (voorzitter), Matthijs Assink, Frank Woud, Erik Velthuijs (gast), Marlijn van Dijk, Michèle van der Laan, Warisha Matai, Annelies van Eijk

Afwezig: Idelette Keus

Welkom Michele en welkom terug van Petra

 1. Notulen vorige vergadering / Actielijst
 • Punt veiligheid aangepast
 • Notulen vastgesteld
 • Petra maakt jaarverslag 18/19
 • Actielijsten weer oppakken (week voor de mr-vergadering rondsturen): door Petra
 1. Ingekomen post
    Geen bijzonderheden
 2. Vastestellen OR –bijdrage
  – Wat willen we en wat hebben we hiervoor nodig? Is deze 75,00 Euro genoeg? Er wordt nu geredeneerd vanuit de gedachte: we hebben dit en doen dit. Maar zijn er nog meer ideeën die we uit willen voeren? Hoe gaan we om met reserves?
  – Voor nu stellen we dit bedrag vast en in mei van dit schooljaar kunnen we voor het volgende schooljaar beslissen wat de hoogte zal zijn van de ouderbijdrage schooljaar 19/20.
 3. Mededelingen voorzitter
  – Geen
 4. Mededelingen directie
  – oudertevredenheidsonderzoek (OTO) doorgestuurd en dit bespreken
 • Er is een nieuwe schoolmaatschappelijk : Sebastian Gregoire
  Kennismakingsvel voor in de nieuwsbrief vragen
 • Muiswerk aangeschaft: vanuit het OTO: structuur en doorgaande lijn missen ouders wat betreft huiswerk. Er is een huiswerk programma: Muiswerk. Adaptief. Dit willen we op school gaan gebruiken voor maak-huiswerk. Leerhuiswerk zal nog wel op papier worden uitgegeven. Per week per groep een x aantal minuten werken. Groep 4 t/m 8 zal hier gebruik van maken.
  Het programma moet gekoppeld worden aan een emailadres, deze vraag wordt uitgezet via MSI en wij willen hier over twee weken mee beginnen.
 1. Jaarplan ‘18/’19
 • Deze is besproken
 • Meerjarenplan wordt besproken in oktober in het management team. Halverwege het schooljaar wordt dit in de MR besproken.  – mr in mei beslissen over ouderbijdrage
 1. Jaarverslag ‘18/’19 opmaken
  – Petra zal deze opstellen en ze zal deze volgende week donderdag rondsturen.
 1. Veiligheid
  – Training voor leerkrachten in november: lastige gesprekken met ouders.
  – kanjertraining : nieuwe ouders krijgen informatiefolder zodat ze weten dat we een Kanjerschool zijn. Ook zullen we regelmatig een informatiebericht via de nieuwsbrief sturen.
 2. Communicatie
  – MSI
  * Als er iemand geen gebruik wil maken hiervan: krijgen een papieren versie mee
  * Klassenouders als tussenpersoon in MSI maken
  * Ouders geven 14-11 uiterlijk aan of ze zich hebben aangemeld voor MSI
 1. Ouderavond meertaligheid/ OR/MR-avond
  * Eowyn Crisfield kan niet op dinsdag 9 oktober. Wel kan ze dinsdag 2 oktober. Matthijs sluit dit z.s.m. kort.
 1. Rondvraag
  – vaststellen data mr vergaderingen komend jaar : petra stuurt deze rond
  – wc’s schoon: wellicht geen urinoirs
  – tevreden pestprotocol: ja, want geen bijzonderheden vanuit leerling vragenlijsten en sociogrammen vanuit Kanjer en leerling tevredenheidsonderzoek in groep 7 en 8.
    Frank maakt een overzicht van de klassenouders. Marlijn verzamelt deze gegevens en geeft deze aan Frank door
  – punten voor MR vergaderingen komend schooljaar: ouderbijdrage (mei), OTO (november), meerjarenplan (mei), internationale week (december)
  – entreetoets waarom in 6: inhoudelijke resultaten kun je bekijken en dan heb je heel groep 7 om hier aan te werken. In groep 6 is het resultaat geen eindadvies.
  – overblijf: niet genoeg tijd om te eten wanneer ze naar het bos gaan. Dit communiceren met de tso.
  – eten in de pauzes: hoe kunnen we hier aandacht aan besteden

Notulen MR vergadering 20 februari (Concept)

Concept Notulen MR-vergadering 20 februari 19.00u OBS Benoordenhout

 • Opening

Aanwezig: Saskia Boschloo, Idelette Keus, Warisha Matai, Petra Hietbrink (voorzitter), Frank Woud, Matthijs Assink

Afwezig: Annelies van Eijk
Ouders gast: Martine Noesen, Daphne Chin A Paw,

 • Notulen vorige vergadering
 • Actielijst: is gemaakt
 • Ouderportals: Petra heeft gekeken naar format en kosten. Eigenlijk lijken de verschillende portals op elkaar. Er is geen reden om niet te kiezen voor Mijn Schoolinfo.
 • Actiepunt uitzoeken hoe het zit met onze inbox, want de mailbox MR was leeg.
 • De vraag over programmeren. Petra heeft hier naar gekeken en heeft uitgevonden dat geen kerndoel wordt. Maar er is vanuit Kennisnet wel een leerlijn hiervoor opgesteld.
  Vanuit school gaan wij nadenken over hoe we hier als school vorm aan willen geven. Dit wordt een agendapunt voor volgend schooljaar. Actiepunt naar aanleiding hiervan: coding blijft op de agenda.
 • Schoolondersteuningsprofiel is hier al een goedkeuring voor? Antwoord: veel scholen is het niet gelukt deze op tijd in te leveren. Inmiddels is dit wel gebeurd en de profielen worden bekeken. Er kan pas terugkoppeling gegeven worden wanneer alles is bekeken. Wij zijn dus in afwachting.
 • Navragen: social media in de klas. Warisha heeft dit nog niet gedaan. Dit gaat ze doen.
 • 13maart a.s. een GMR-vergadering: Petra gaat hierheen

 

 • Ingekomen post
 • Lege inbox -> actiepunt

 

 • Mededingen voorzitter

Geen

 • Mededelingen directie

Geen

 

 • NT2

Het idee was om in de Kidsclub extra lessen NT2 aan te bieden, maar wordt misschien wel lastig, omdat er teveel leeftijdsverschil en verschil in niveau zou zijn.

Vanuit het HCO is er door onze IB advies ingewonnen over wat wij kinderen kunnen aanbieden op gebied van NT2. Geadviseerd werd gr 1 t/m gr 3  veel deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten met Nederlandstalige kinderen.

Verder was een teamtraining over NT2 voor leerkrachten een idee.
Daarnaast is een informatieavond voor ouders een idee. Concept hiervoor maakt Matthijs.

Stella (moeder van en verbonden aan de faculteit letteren en zelf tweetalig) oppert het idee van meertaligheid op een dag per jaar als thema in te zetten.

Verder kwam deze site als tip voor in de nieuwsbrief als voorzetje https://onraisingbilingualchildren.com/

Actie: inventarisatie hoeveel tweetalige kinderen bij ons op school zitten.

 

 • Begroting 2018

Verschuiven naar de volgende agenda

 • Beleidsplan (meer/hoog)begaafdheid
  – Deze is vastgesteld.
 • Iedereen is er nu mee aan het werk in de klas. A.s. vrijdag (studiedag) wordt gekeken naar hoe het opstarten in de klassen is gegaan en waar we tegenaan lopen.
 • Na de evaluatie koppelen we dit terug – volgende vergadering

 

 • Schoolondersteuningsprofiel

Volgende keer op de agenda.

 

 • Communicatie

Op de website is de pagina groepen aangepast. Teampagina niet nog.

 

 • Veiligheid

Brandoefening is goed gegaan.

 

 • Actielijst

Is doorgenomen en wordt volgende keer sneller doorgestuurd

 

 • Rondvraag

Is er een mogelijkheid op de website ouders direct te kunnen laten betalen, want nu  is het te belastend.

 

Notulen MR vergadering 12 december 2017 (Concept)

MR-vergadering 12-12-2017 OBS Benoordenhout

 • Opening:
  Aanwezig:
  Ouders: Mariska Schrage, Martine Noessen, Zewde (moeder Orion groep 6)
  MR oudergeleding: Petra Hietbrink, Frank Woud, Matthijs Assink,

Mr teamgeleding: Idelette Keus, Saskia Boschloo, Warisha Matai, Annelies van Eijk

 • Notulen vorige vergadering
  Actie nav agendapunt: Warisha vraagt na of er gastlessen over social media voor de kinderen in gr 6, 7, 8 mogelijk zijn bij klassenmoeder gr7 (deze moeder heeft een suggestie hiervoor gedaan)RT: Saskia heeft nagevraagd of er belangstelling is voor Nederlandse bijles, maar animo is niet heel groot.
  Saskia spreekt Nina na de vakantie over NT2 als extra aanbod op/na school. Dit punt zal dan terugkeren op de agenda.

  Schoolondersteuningsprofiel: hoe geef je binnen je school passen onderwijs vorm? Saskia: Dit ligt nog bij het bestuur ter inzage en komt weer terug.

 

 • Ingekomen post:
  – GMR Nieuwsflits waarin staat dat er op 24-1-18 a.s. een bijeenkomst voor MR-leden staat gepland, maar deze is niet verplicht.
  – Abonnement MR Magazine wordt opgezegd

 

 • Mededelingen voorzitter
  – Geen

 

 • Mededelingen directie

– Terugkoppeling nav agendapunt vorige vergadering: Info over ‘mijn schoolinfo’ nav de vraag of er een besloten deel op onze website kan zijn. De Haagse Scholen heeft één platform waar scholen gebruik van kan maken en dat is mijn schoolinfo en deze voldoet aan privacywetgeving DHS
Petra zal onderzoeken of er evt ook andere platforms zijn, zij wil graag een vollediger beeld van de te gebruiken platforms.

 • Begroting
  – nog niet vastgesteld, dus kan niet gepresenteerd worden. Dit punt op de volgende vergadering.

 

 • Klachten
  Hoe zit het eigenlijk als ik een klacht heb?
  Dit staat in de schoolgids en op de website.
  Saskia is vertrouwenspersoon in de school.

 

 • Communicatie
  – Ouderplatform is bij punt 5 over gesproken
  – Fotos op de website zullen worden ge upload
  – Nieuwe MR foto volgende vergadering

 

 • Veiligheid
  Brandblussers zijn gecontroleerd
  Binnenkort wordt een brandoefening gepland

 

 • Actielijst
  – Nieuwe actielijst : Petra maakt een opzet actiepuntenlijst

 

 • Rondvraag
  – Plusklasbijeenkomst : ouders die kinderen direct in de plusklas hebben zijn direct uitgenodigd en daarnaast zijn alle ouders middels de nieuwsbrief hierover op de hoogte gesteld.
  – Hoe loopt de kidsclub? Dit loopt goed, er zijn kleinere groepen en groepen zitten vol. Er zijn weer nieuwe dingen opgezet. Na de vakantie clubs met als thema nask en mad science
  – Zuludesk werkt en is nu op de Ipad geïnstalleerd.
  – Petra vraagt na wanneer programmeren een van de verplichte kerndoelen wordt. (actie)

– Overblijf: compliment. Het bos is een aandachtspunt: voor de kinderen. Dit wordt besproken in de leerlingenraad.

 • Afsluiting

20.05uur

 

 

Notulen MR vergadering 19 september 2017

MR-vergadering 19 september 2017 19.00 uur

Agenda

 1. Opening

Aanwezig: Frank Woud en Matthijs Assink (oudergeleding)
Saskia Boschloo (waarnemend voorzitter)
Warisha Matai (notulist)
Idelette Jol en Annelies van Eijk (teamgeleding)

Afwezig:    Petra Hietbrink

Gast:           Martine Noesen (ouder)

 

 

 1. Notulen vorige vergadering

Goedgekeurd.

Notulen komen na 10 dagen de vergadering in concept (na goedkeuring) op de website.

 1. Ingekomen post

Kalender

 

 1. Mededelingen directie (tevredenheid enquêtes, thema ouderbetrokkenheid, )

– Tevredenheid enquêtes worden binnenkort verstrekt. Dit is vanuit de Haagse scholen.

– Tip voor de nieuwe leden: wellicht een introductiecursus volgen.

– Jaarverslag ‘16/’17 ontbreekt (Deze worden door Saskia opgevraagd bij Mariëlle)

– Frank Woud wil actiepuntenlijst onderhouden/beheren

 1. Mededelingen voorzitter

– Wij zijn lid van Sppoh. Hoe gaat het met ons passend aanbod? Iedere school moet dit jaar een schoolondersteuningsprofiel maken. Iedere school biedt basisondersteuning (iedere school gaat hier invulling aan geven) en wat kan de school verder bieden aan begeleiding.
Saskia en Marlijn gaan hier een begin aan maken en daarna wordt dit verder met het team ingevuld.
Dit punt komt op de agenda in de komende vergaderingen. We zullen de status van het profiel dan bespreken.

 1. Jaarplanning MR (vaststellen data MR vergaderingen, OR/MR avond

– Dinsdag 10-10-17 vanuit de MR presenteren we de nieuwe leden en het jaarplan ’16-’17 welke Petra zal presenteren (bij afwezigheid Saskia)

Dinsdag 7-11-17, 12-12-17, 16-01-18, 20-2-18, 27-3-18, 15-5-18, 19-06-17

 1. Communicatie (waaronder nieuwsbrief/ klassenpost en website)
  – Foto’s groep/team updaten en stukje per klas veranderen
  – Martine vraagt of er een afgesloten stukje op de website kan komen. Annelies zal dit navragen bij Michiel en De Haagse Scholen.
 2. Veiligheid (verkeersveiligheid, ontruimingsplan en oefening)
  – In de zomervakantie heeft het gehele team een BHV-cursus gevolgd. Het team is gecertifieerd bhv’er. Ontruimingsoefening staat gepland.
  – Verkeersveiligheid. De hoek bij school is wat onveilig (auto’s die bijv achteruit rijden). Hoe zouden we hier wat aan kunnen doen? Annelies neemt contact op met directeur Paschalis en de gemeente over de verkeerssituatie.
 3. Rondvraag/ Afsluiting
  – Hoe bevalt het dat Johan 2 dagen werkt? Soms is het lastig (denk aan de telefoon opnemen), maar zijn eigen conciërge-taken zijn wel haalbaar in 2 dagen.

– Volgende vergadering begroting op de agenda

– In december eerste terugkoppeling schoolondersteuningsprofiel

 

20.45 afsluiting

Notulen MR vergadering 11 april 2017

MR-vergadering 11-04-2017 / 19.00 uur

Teamkamer OBS Benoordenhout

1) Opening

Aanwezig:

namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha
namens oudergeleding:
Kenza, Mariëlle, Petra
ouder gast: Anne Verbruggen

De vergadering van 21 februari 2017 is niet door gegaan. De agenda die we voor de vergadering in februari hebben opgesteld, blijft staan.

2) Notulen vergadering d.d. 10-01-2017
– De notulen zijn definitief goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst.

– Opzet voor stukje voor de werving van een nieuw MR-lid wordt door Petra aan

  Mariëlle

  doorgestuurd. Mariëlle zal dit herschrijven en aan Annelies doorsturen en Annelies zal

  dit in de nieuwsbrief plaatsen. Einddatum aanmelden wordt 30 mei a.s.

– Het samen laten komen van de groepen 2: hier is over gesproken maar er zijn nog

  geen concrete afspraken gemaakt. Collega’s hebben er wel positief op gereageerd.

– Er wordt nog gekeken of we voor de overblijft gebruik kunnen maken van het

  schoolplein van het Maerlant.

3) Ingekomen post

– Wordt verdeeld.

– Petra merkt op dat er weinig GMR post binnenkomt. Petra zal navraag doen.

4) Mededelingen directie

– Schoolfotograaf komt in mei en voor volgend schooljaar (17-18) in september.

– Werkgeversservicepoint heeft doorverwezen naar Stipt. Wij kunnen geen gebruik van

  de regeling omdat wij al een conciërge in dienst hebben.

– Voor het “Leraarontwikkelfonds” is door Marlijn een subsidie aangevraagd. Dit houdt in

  dat zij het aanbod in de klas voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben zal gaan

  vormgeven. Zij zal per week één dag vrijgesteld zijn en zal leerkrachten gaan

  coachen.

Tessa en Salena hebben een lerarenbeurs aangevraagd voor de master SEN. Zij

  zullen zich specialiseren in de richting leren en rekenen.

– Overlegmodel CAO is voor de persooneelsgeleding interessant. We werken nu met de

  normjaartaak, dit houdt in dat de uren vastgelegd zijn. Het overlegmodel geeft daar

  meer vrijheid in en draagt bij aan het verlagen van de werkdruk. De meerderheid van

  het team (een meerderheid van 80%) moet hiermee instemmen voor we hier echt mee

  aan het werk gaan. Dit model wordt, na invoer, gedurende het jaar gemonitord.

– Vanuit de oudervereniging mogen we nog vijf laptops en Ipads aanschaffen.

– De leerlingenraad heeft al twee keer vergaderd. De kinderen brengen ideeën in, het

  gaat heel goed. Stukje leerlingenraad staat voor 1 mei a.s. op de website.

– Veiligheidsplan: aandachtspunt: ontruimingsoefening doen.

– Oudertevredenheidonderzoek en medewerkertevredenheidonderzoek worden komend

  najaar verstuurd.

– Werkdruk en PO in actie: werkdruk, stress en veel administratieve druk in het primair

  onderwijs. Hoe staan wij er in ons team tegenover: we kijken binnen ons team

  regelmatig naar welke administratie wij nuttig vinden.

5) Mededelingen voorzitter

– Mariëlle zorgt, voor 1 mei a.s., dat er een opzetje voor de verkiezingen wordt

  geschreven.

6) Verkiezingen

– Zie punt 5.

7) Overblijf
– Het overblijven in groep 8 is besproken.

8) Website
– Foto’s zijn geplaatst.
– Stukje groepen wordt nog geplaatst.
– Stukje leerlingenraad wordt toegevoegd.
– Concept notulen vorige vergadering mogen definitief worden gemaakt.

9) RT binnen de school

– Begeleiding vanuit school wordt binnen de klas gerealiseerd.  Binnen school kan er

  wel (door ouders betaalde) RT worden gerealiseerd door Inge Fernhout. Wij faciliteren

  een ruimte voor haar.

10) Communicatie

– Compliment: nieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd.

– Anne meldt dat ze de klassenpost erg leuk vindt om te ontvangen. Leuk om te horen.

  Als er meer ouders zijn die af en toe een complimentje hierover willen geven:

  leerkrachten waarderen dat.

11) Rondvraag

– 27 juni a.s. is de laatste vergadering. We nemen dan ook afscheid van Kenza en gaan samen uit eten. Locatie en tijdstip wordt nog besproken. 

– Veiligheid (sociaal, fysiek, etc.): het veiligheidsplan wordt een vast agendapunt.

– Kanjertraining op laatste agenda als punt: evaluatie.

12) Afsluiting: 20.30 uur

Notulen MR vergadering 10 januari 2017

MR-vergadering 10 januari 2017 19.00uur

Teamkamer obs Benoordenhout

 1. Opening

Aanwezig team: Warisha, Saskia, Annelies

Afwezig team: Idelette

Aanwezig oudergeleding: Kenza, Petra, Mariëlle

Ouders aanwezig: Martine Noesen

 1. Notulen vergadering 22-11
 • Notulen akkoord 22-11 akkoord
 • Notulen van deze vergadering uiterlijk vr.20-1-‘17 in concept op website plaatsen.

Actielijst:

 • Leerlingenraad: opzet van Petra zal door Annelies worden doorgestuurd naar team en wordt in eerstvolgende teamvergadering besproken
 • Annelies benadert ‘Werkgevers Servicepunt (WSP) Haaglanden’ over conciërge werving.
 1. Ingekomen post
    Nieuwsbrief GMR wordt doorgenomen.
 1. Mededelingen directie
 • Subsidie aanvraag is nog niet afgewezen (bijv. verlengde schooldag kan hieruit worden betaald. Ook muziekles kan worden uitgebreid en ook professionalisering binnen het team kan worden uitgebreid).
 • Stukje voor nieuwsbrief over de draagvlakpeiling schrijfonderwijs kan uit na kleine taal technische aanpassing. Ook nog duidelijk aangeven in het stukje in de nieuwsbrief: gefaseerde invoer vanaf gr3 en in enquête de mogelijkheid aangeven welke groep de ouder zijn kind heeft zitten en de mogelijkheid voor evt opmerkingen.
  Hoe gaan we de enquête vormgeven? We gaan dit anoniem doen. Er komt een link in nieuwsbrief voor online enquête.
 1. Mededelingen voorzitter
 • Geen  bijzonderheden.
 1. Verkiezingen
  – Na de voorjaarsvakantie maakt Mariëlle opzetje voor verkiezingen welke uitgaat per nieuwsbrief.
 1. Overblijf
  – We werken nu met contactschriftje. Overblijfkracht schrijft voor leerkrachten opvallende punten op.
  – Gesproken over naar het bos gaan. Annelies zal met Maerlant praten over of we een gedeelte van hun plein mogen gebruiken.
  – Betere communicatie en overdracht en regelmatig een overlegmoment.’
 1. Website
  – Groepsfoto’s worden ge-update
 1. Rondvraag
  – Communicatie algemeen wordt vast agendapunt.
  – Volgend jaar worden de schoolfoto’s in september gemaakt. Dit jaar worden de foto’s in mei gemaakt. Er komt een andere fotograaf dan vorig jaar.
  – Petra vraagt zich af of het een idee is om de groepen 2 in groep 2 al samen kunnen komen, zodat er meer cohesie in een groep ontstaat. Annelies en Saskia zullen dit bespreken in het onderbouwoverleg.
  – Martine: waarover zal studiedag in februari gaan? Antwoord: Cito M toetsen worden geanalyseerd en stellen n.a.v. die analyse doelen.
 1. Afsluiting
  – Volgende vergadering 21-2
  – Sluiting:

Notulen MR vergadering 22 november 2016

MR-vergadering 22-11-2016

1) Opening

Aanwezig:

namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha
namens oudergeleding:
Kenza, Mariëlle, Petra
ouder gast: Mariska Schrage, Nicoletta Morelli, Matthijs Assink, 
Martine Noesen

2) Notulen vergadering d.d. 04-10-2016
– Concept notulen binnen 10 dagen goed te keuren en daarna plaatsen op de
 website.

– Telefoongebruik: notulen worden aangepast.

Actiepunten lijst:

► Petra heeft gereageerd op een niet beantwoorde mail van een ouder aan de MR.

► Jaarverslag 14-15: niet formeel opgesteld, wel mondeling verslag van gedaan.

► Petra regelt format voor jaarverslag 15-16, dit wordt daarna per mail verzonden en

     na vaststelling kan het geplaatst worden op de website.

► Idelette nieuw MR-lid.

► Blokschrift peiling is opgenomen in nieuwsbrief.

► Kenza vertrekt eind schooljaar. Verkiezingen in maart 2017, in januari voorbereiden.

3) Ingekomen post

– Mariëlle neemt tijdenschriften mee.

– Idelette heeft zich aangemeld voor start bijeenkomst.

– Ingekomen mail van Beatrix Futak-Cambell: zij vraagt of bijvoorbeeld meegedaan kan

  worden aan de Lego Challenge en bijvoorbeeld het Museonaanbod i.v.m. meer techniek.

  ► Op korte termijn: vanuit de Kidsclub wordt dit binnenkort aangeboden, v.w.b. de   

lange termijn: wij zijn aan het oriënteren hoe we dit structureel binnen de school

willen aanpakken.

4) Mededelingen directie
– Fietsactie: 28-11-2016 dit wordt georganiseerd door Nationale Nederlanden.

Eénaanmeldleeftijd mag wettelijk niet meer. Kinderen die volgend jaar 1 worden (betreft schooljaar 2019-2020), daar mogen de ouders wanneer het kind 3 jaar wordt zich op meerdere scholen aanmelden.

5) Mededelingen voorzitter

– Geen

6) Terugblik OR/MR-jaarvergadering
  Format OR/MR-vergadering is geslaagd.
   Positief: interactieve workshops. Bedoeling is ouderbetrokkenheid te vergroten.

7) Jaarverslag ’15-’16 

Zie hierboven.

8) Deelname ‘ouders aan zet’

Petra meldt ons aan.

9) Leerlingenraad
Kinderen meer eigenaarschap geven over eigen leerproces. 

MR vindt dit een leuk idee.
Petra maakt opzet voor plan van aanpak en mailt dit rond, hierna kan het team ermee aan de slag. Komt terug op volgende vergadering.

10) Draagvlak peiling schrijfmethode
Ouders zullen eerst geïnformeerd worden over visie en ideeën vanuit de school. Op basis van deze informatie kunnen ze reageren via een draagvlakpeiling.
Saskia en Annelies maken hier een opzet voor, dit zal worden besproken in de volgende vergadering. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld online stemmen.

11) Overblijf
Dit wordt een vast agendapunt.

Afspraken met Triodus staan op papier. Betere communicatie tussen school en TSO.

Dieetwensen bespreken met TSO-leidster.

12) Rondvraag
  – Op 7 december a.s. gaan Petra en Kenza naar een ouderbijeenkomst over vergroten

  ouderbetrokkenheid.

– In krantenartikel: potje voor conciërge beschikbaar. Kenza zal hierachter aangaan.

– Jacqueline is sportcoördinator en er is een subsidie.

– Petra is naar de Haagse ouderraad geweest en stuurt verslag door.

– Kenza vindt dit een levendige vergadering.

13) Afsluiting: 20.57 uur

Notulen MR vergadering 4 oktober 2016

Vastgesteld notulen MR-vergadering 04-10-2016 

1)  Opening
Aanwezig:
namens team OBS:       Annelies, Saskia, Warisha
namens oudergeleding: Kenza, Mariëlle, Petra,

ouder gast:                     Daphne Chin A Paw

2)  Ingekomen post

– Mail van ouders en onderwijs over ‘ouders aan zet’.
Vraag: wat is dit?

Antwoord: MR’en kunnen zich aanmelden en dit initiatief is bedoeld om te netwerken, te informeren en om vragen te stellen. Aanmelden is gratis. Initiatief is nog in opbouwende fase.
Mariëlle vraagt zich af wat we hier aan precies aan hebben omdat er al veel informatiepunten zijn voor MR’en. Petra over aanmelding: baat het niet dan schaadt het niet en deelname is passief tot je zelf iets actief wilt gaan doen.

  Actiepunt: op volgende vergadering definitief beslissen of we hier aan gaan deelnemen.

– Jaarverslag DHS en ingekomen tijdschriften worden verdeeld onder de leden.

3)  Mededelingen vanuit directie
– Mirjam stopt met MR. Er gaat een mail in het team rond waarin wordt gemeld dat er een vacature MR-teamlid is en er wordt gevraagd wie zich aanmelden wil voor deze openstaande vacature.

– Annelies heeft kennis gemaakt met Hester Visser, nieuw bovenschools directeur.


4)  Mededelingen voorzitter (actiepuntenlijst)

– Notulen vorige keer: akkoord. Kunnen geplaatst worden op de website.
– Actielijst afgelopen keer en status actiepunten:
  Stukje over kanjertraining is aangeleverd en staat op de website

  Saskia heeft verslag SMW geschreven en als Annelies deze goedkeurt, kan het op

  de website

  Petra zal nog reageren op een mail van een ouder over de overblijf
  TSO protocol is toegestuurd

  Jaarkalender is uit

  Jaarbegroting is toegelicht

  Jaarverslag 2014-2015 wordt nog naar gezocht en het verslag van 2015-2016

  wordt gemaakt door Mariëlle

  Kenza vertrekt in maart 2017,op tijd verkiezingen houden voor een nieuw MR

  ouderlid

5)  Verzuimprotocol
Kleine aanpassing door Annelies en dan akkoord.

6)  Methodisch schrift

Stand van zaken: methodisch hellend schrift wordt aangeboden. Onder ouders heerst het gevoel dat op dit moment in groep 3 sneller dan voorheen geschakeld (als dat nodig is) wordt naar blokschrift.

Vraag Daphne: waarom wil de school over op blokschrift?

Antwoord: blokschrift is vaak duidelijker leesbaar. Bovendien schrijven we minder dan vroeger.

In de MR/OR jaarvergadering van 11 oktober 2016 wordt naar ouders toe gecommuniceerd waarom school kiest voor blokschrift. In de week erna komt een nieuwsbericht waarin peiling onder ouders over dit onderwerp wordt aangekondigd.

Typecursus aanbieden in de hoge groepen is misschien een idee? Dit omdat we minder schrijven dan vroeger en meer typen.

7) Telefoongebruik
Het telefoongebruik door leerlingen tijdens de lunchpauze (TSO) buiten in het bos is door een aantal ouders als ongewenst ervaren. Hoewel gebruik van digitale middelen steeds meer onderdeel wordt van communicatie meent de MR dat de doelstelling met betrekking tot Sociale Vaardigheden (samen spelen, aandacht hebben voor het individu/medeleerling, sociaal contact onderling) tijdens TS hiermee onvoldoende kan worden bereikt.

Tevens ziet de MR een verhoging van risico’s op ongelukken omdat leerlingen onvoldoende aandacht hebben waar ze bijvoorbeeld lopen.

Aangezien de school en TSO ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid dragen adviseert de MR dan ook het gebruik van telefoons te ontmoedigen”.

8)  Jaarplanning MR

Mariëlle doet in de OR/MR vergadering van 11 oktober 2016 verslag van vorig jaar.

9)  Rondvraag

Kenza: website: fotos updaten en aandacht voor teksten op de website.

10)  Afsluiting