Notulen MR vergadering 15 januari 2018 (concept)

MR-vergadering 15 januari 2018 19.00 uur

 1. 1.Opening
  Aanwezig:
  Oudergeleding: Frank Woud  (voorzitter), Matthijs Assink
  Personeelsgeleding: Warisha Matai (notulist), Idelette Keus, Michele van der Laan, Marlijn van Dijk, Annelies van Eijk
  Gast: Erik Velthuijs

  • Notulen vorige vergadering/actielijst– Notulen vastgesteld
   – Petra: 50 tips voor de MR, deze opnieuw mailen aan MR
   – Petra: Actielijst bijwerken!
 1. 2.Ingekomen post
  Geen bijzonderheden
 2. 3.Mededelingen voorzitter
  Geen bijzonderheden
 3. 4.Mededelingen directie
  – Betalingen overblijf: achterstanden zijn er veel dit jaar. Komende maand wordt gevraagd de tweede periode te betalen. Ouders die bedrag niet voldoen, daar kunnen de kinderen niet van overblijven.
  Matthijs stelt voor: mededeling in nieuwsbrief.
  – Eén-aanmeldleeftijd is aangepast naar 3 jaar. vanaf nu kijken we een keer per jaar hoeveel aanmeldingen we hebben. In ieder jaardeel kunnen 8 lln worden aangemeld. Zo kunnen we een klas vormen van max 32 lln
  – Het nieuwe schoolplan wordt voor de zomervakantie goedgekeurd ook door MR.
  – Het oude schoolplan is geëvalueerd en speerpunten zullen binnenkort besproken worden in de teamvergadering. (Oude schoolplan staat op website). Vanuit het schoolplan wordt ook een jaarplan gemaakt, zodat je doelen concreet maakt naar activiteiten en verbeterpunten. Plan wordt naar MR toegestuurd en vraag aan MR: kijk hier kritisch naar. Begin maart zal de eerste opzet af zijn.
 4. 5.Veiligheid
  – Actielijst Annelies: veiligheidscheck laten doen in het gebouw
  – Hekwerk schoolplein beschadigd: offerte hekwerk/schutting aanvragen (Marlijn)
 5. 6.Communicatie
  – Actieve uitnodiging MR mist
  – 5-3 volgende vergadering: vooraankondiging in nieuwsbrief (schoolplan)
  – foto’s v d website gehaald
 6. 7.OR/MR avond (nieuw thema)
  Actiepunt: Annelies: stuurt voorstel door (verwennen en begrenzen in de opvoeding)
 7. 8.Internationale week
  Marlijn/Michele/Idelette spreken met Martijn af wat de afspraken worden
  Matthijs stuurt Jorge naar Matthijs: 18/3
 8. 9.Begroting
  – toegelicht
  – verduidelijkings vragen van de MR
  – begroting is nog niet officieel vastgesteld, daarom nog niet rondgestuurd, maar mocht wel worden besproken in de MR
  Zodra deze is goedgekeurd, wordt deze rondgestuurd en in de vergadering goedgekeurd.
  – volgende vergadering: begroting goedkeuren
 9. 10.(zwarte) piet
  In september wordt door het team en sinterklaascommissie besloten hoe we het sinterklaasfeest vorm gaan geven. Hierna naar MR door en daarna in nieuwsbrief met uitnodiging voor ouders waarin teamgeleding hun keuze motiveert
 10. 11.Rondvraag
  Blokschrift volgende keer op agenda : evaluatie
  studiedagen?
  De Nationale Buitendag: misschien leuk? – Warisha en Tessa
 11. 12.Afsluiting

Notulen MR vergadering 20 november 2018

Aanwezig: Frank Woud, Matthijs Assink, Petra Hietbrink, gast: Phillip Edwards,

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering/actielijst
  – wat willen we op de agenda voor dit jaar
  – vergaderdata komend jaar vaststellen
 • Namen voor de klassenouders app
 1. Ingekomen post
  Geen.
  Petra heeft 50 tips doorgemaild
  GMR uitnodiging
  – Gezonde school
  Annelies vraagt Jacqueline een stukje te schrijven met gezonde suggesties voor de nieuwsbrief- koppelen aan overblijf
 2. Mededelingen voorzitter
  geen
 3. Mededelingen directie
  – vakantiedagen tot 2022 zijn vastgesteld vanuit HHS
  – de dag voor prinsjesdag wordt studiedag, deze kunnen we vast mededelen
 4. Veiligheid
  geen bijzonderheden
 5. Communicatie
  Mijn Schoolinfo – Er is geen groepsoverleg in MSI mogelijk, geluid is dat een gemis is
 6. Ouder tevredenheidsonderzoek
 • Huiswerk
 • Rapportgesprekken vanuit OT meegenomen
  eerste rapportgesprek: in nov omdat ouders feb te laat vinden
  muiswerk als huiswerk doorgevoerd en team heeft maandag 19-11 training gehad en je kunt huiswerk adaptief maken
  muiswerk: voornamelijk taal en rekenen. Leerwerk nog wel op papier
  OTO wordt 1x per twee jaar afgenomen. Deze is verplicht vanuit DHS.
  Mooie resultaten
 1. Evaluatie or/mr avond
  Veel positieve reacties.We hadden meer ouders verwacht
  Er is nog een mogelijkheid van Eowyn voor een teamtraining 
  Nieuw thema bedenken voor OR/MR avond
 2. Zwarte piet

Naar aanleiding van een mail van een ouder: zijn er dit jaar nog zwarte pieten of enkel roetveegpieten?  Beleid DHS is doorgevoerd.
Mr heeft besloten roetveeg en zwarte pieten in lijn met sinterklaasjournaal

 1. Rondvraag
  – oudergesprekken : legenda bij de rapporten gewenst
 • Wc : urinoirs vervangen verzoek is neergelegd
  Volgende keer op de agenda: de internationale week
 • Leerlingenraad : volgend jaar weer oude leerlingenraad praatje willen houden, zij kunnen de verkiezingen op zich nemen
 • Begroting op de volgende agenda

Notulen MR vergadering 11 september 2018

MR-vergadering OBS Benoordenhout 11-09-2018 1900 uur

 1. Opening
  Aanwezig: Petra Hietbrink (voorzitter), Matthijs Assink, Frank Woud, Erik Velthuijs (gast), Marlijn van Dijk, Michèle van der Laan, Warisha Matai, Annelies van Eijk

Afwezig: Idelette Keus

Welkom Michele en welkom terug van Petra

 1. Notulen vorige vergadering / Actielijst
 • Punt veiligheid aangepast
 • Notulen vastgesteld
 • Petra maakt jaarverslag 18/19
 • Actielijsten weer oppakken (week voor de mr-vergadering rondsturen): door Petra
 1. Ingekomen post
    Geen bijzonderheden
 2. Vastestellen OR –bijdrage
  – Wat willen we en wat hebben we hiervoor nodig? Is deze 75,00 Euro genoeg? Er wordt nu geredeneerd vanuit de gedachte: we hebben dit en doen dit. Maar zijn er nog meer ideeën die we uit willen voeren? Hoe gaan we om met reserves?
  – Voor nu stellen we dit bedrag vast en in mei van dit schooljaar kunnen we voor het volgende schooljaar beslissen wat de hoogte zal zijn van de ouderbijdrage schooljaar 19/20.
 3. Mededelingen voorzitter
  – Geen
 4. Mededelingen directie
  – oudertevredenheidsonderzoek (OTO) doorgestuurd en dit bespreken
 • Er is een nieuwe schoolmaatschappelijk : Sebastian Gregoire
  Kennismakingsvel voor in de nieuwsbrief vragen
 • Muiswerk aangeschaft: vanuit het OTO: structuur en doorgaande lijn missen ouders wat betreft huiswerk. Er is een huiswerk programma: Muiswerk. Adaptief. Dit willen we op school gaan gebruiken voor maak-huiswerk. Leerhuiswerk zal nog wel op papier worden uitgegeven. Per week per groep een x aantal minuten werken. Groep 4 t/m 8 zal hier gebruik van maken.
  Het programma moet gekoppeld worden aan een emailadres, deze vraag wordt uitgezet via MSI en wij willen hier over twee weken mee beginnen.
 1. Jaarplan ‘18/’19
 • Deze is besproken
 • Meerjarenplan wordt besproken in oktober in het management team. Halverwege het schooljaar wordt dit in de MR besproken.  – mr in mei beslissen over ouderbijdrage
 1. Jaarverslag ‘18/’19 opmaken
  – Petra zal deze opstellen en ze zal deze volgende week donderdag rondsturen.
 1. Veiligheid
  – Training voor leerkrachten in november: lastige gesprekken met ouders.
  – kanjertraining : nieuwe ouders krijgen informatiefolder zodat ze weten dat we een Kanjerschool zijn. Ook zullen we regelmatig een informatiebericht via de nieuwsbrief sturen.
 2. Communicatie
  – MSI
  * Als er iemand geen gebruik wil maken hiervan: krijgen een papieren versie mee
  * Klassenouders als tussenpersoon in MSI maken
  * Ouders geven 14-11 uiterlijk aan of ze zich hebben aangemeld voor MSI
 1. Ouderavond meertaligheid/ OR/MR-avond
  * Eowyn Crisfield kan niet op dinsdag 9 oktober. Wel kan ze dinsdag 2 oktober. Matthijs sluit dit z.s.m. kort.
 1. Rondvraag
  – vaststellen data mr vergaderingen komend jaar : petra stuurt deze rond
  – wc’s schoon: wellicht geen urinoirs
  – tevreden pestprotocol: ja, want geen bijzonderheden vanuit leerling vragenlijsten en sociogrammen vanuit Kanjer en leerling tevredenheidsonderzoek in groep 7 en 8.
    Frank maakt een overzicht van de klassenouders. Marlijn verzamelt deze gegevens en geeft deze aan Frank door
  – punten voor MR vergaderingen komend schooljaar: ouderbijdrage (mei), OTO (november), meerjarenplan (mei), internationale week (december)
  – entreetoets waarom in 6: inhoudelijke resultaten kun je bekijken en dan heb je heel groep 7 om hier aan te werken. In groep 6 is het resultaat geen eindadvies.
  – overblijf: niet genoeg tijd om te eten wanneer ze naar het bos gaan. Dit communiceren met de tso.
  – eten in de pauzes: hoe kunnen we hier aandacht aan besteden

Notulen MR vergadering 20 februari (Concept)

Concept Notulen MR-vergadering 20 februari 19.00u OBS Benoordenhout

 • Opening

Aanwezig: Saskia Boschloo, Idelette Keus, Warisha Matai, Petra Hietbrink (voorzitter), Frank Woud, Matthijs Assink

Afwezig: Annelies van Eijk
Ouders gast: Martine Noesen, Daphne Chin A Paw,

 • Notulen vorige vergadering
 • Actielijst: is gemaakt
 • Ouderportals: Petra heeft gekeken naar format en kosten. Eigenlijk lijken de verschillende portals op elkaar. Er is geen reden om niet te kiezen voor Mijn Schoolinfo.
 • Actiepunt uitzoeken hoe het zit met onze inbox, want de mailbox MR was leeg.
 • De vraag over programmeren. Petra heeft hier naar gekeken en heeft uitgevonden dat geen kerndoel wordt. Maar er is vanuit Kennisnet wel een leerlijn hiervoor opgesteld.
  Vanuit school gaan wij nadenken over hoe we hier als school vorm aan willen geven. Dit wordt een agendapunt voor volgend schooljaar. Actiepunt naar aanleiding hiervan: coding blijft op de agenda.
 • Schoolondersteuningsprofiel is hier al een goedkeuring voor? Antwoord: veel scholen is het niet gelukt deze op tijd in te leveren. Inmiddels is dit wel gebeurd en de profielen worden bekeken. Er kan pas terugkoppeling gegeven worden wanneer alles is bekeken. Wij zijn dus in afwachting.
 • Navragen: social media in de klas. Warisha heeft dit nog niet gedaan. Dit gaat ze doen.
 • 13maart a.s. een GMR-vergadering: Petra gaat hierheen

 

 • Ingekomen post
 • Lege inbox -> actiepunt

 

 • Mededingen voorzitter

Geen

 • Mededelingen directie

Geen

 

 • NT2

Het idee was om in de Kidsclub extra lessen NT2 aan te bieden, maar wordt misschien wel lastig, omdat er teveel leeftijdsverschil en verschil in niveau zou zijn.

Vanuit het HCO is er door onze IB advies ingewonnen over wat wij kinderen kunnen aanbieden op gebied van NT2. Geadviseerd werd gr 1 t/m gr 3  veel deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten met Nederlandstalige kinderen.

Verder was een teamtraining over NT2 voor leerkrachten een idee.
Daarnaast is een informatieavond voor ouders een idee. Concept hiervoor maakt Matthijs.

Stella (moeder van en verbonden aan de faculteit letteren en zelf tweetalig) oppert het idee van meertaligheid op een dag per jaar als thema in te zetten.

Verder kwam deze site als tip voor in de nieuwsbrief als voorzetje https://onraisingbilingualchildren.com/

Actie: inventarisatie hoeveel tweetalige kinderen bij ons op school zitten.

 

 • Begroting 2018

Verschuiven naar de volgende agenda

 • Beleidsplan (meer/hoog)begaafdheid
  – Deze is vastgesteld.
 • Iedereen is er nu mee aan het werk in de klas. A.s. vrijdag (studiedag) wordt gekeken naar hoe het opstarten in de klassen is gegaan en waar we tegenaan lopen.
 • Na de evaluatie koppelen we dit terug – volgende vergadering

 

 • Schoolondersteuningsprofiel

Volgende keer op de agenda.

 

 • Communicatie

Op de website is de pagina groepen aangepast. Teampagina niet nog.

 

 • Veiligheid

Brandoefening is goed gegaan.

 

 • Actielijst

Is doorgenomen en wordt volgende keer sneller doorgestuurd

 

 • Rondvraag

Is er een mogelijkheid op de website ouders direct te kunnen laten betalen, want nu  is het te belastend.

 

Notulen MR vergadering 12 december 2017 (Concept)

MR-vergadering 12-12-2017 OBS Benoordenhout

 • Opening:
  Aanwezig:
  Ouders: Mariska Schrage, Martine Noessen, Zewde (moeder Orion groep 6)
  MR oudergeleding: Petra Hietbrink, Frank Woud, Matthijs Assink,

Mr teamgeleding: Idelette Keus, Saskia Boschloo, Warisha Matai, Annelies van Eijk

 • Notulen vorige vergadering
  Actie nav agendapunt: Warisha vraagt na of er gastlessen over social media voor de kinderen in gr 6, 7, 8 mogelijk zijn bij klassenmoeder gr7 (deze moeder heeft een suggestie hiervoor gedaan)RT: Saskia heeft nagevraagd of er belangstelling is voor Nederlandse bijles, maar animo is niet heel groot.
  Saskia spreekt Nina na de vakantie over NT2 als extra aanbod op/na school. Dit punt zal dan terugkeren op de agenda.

  Schoolondersteuningsprofiel: hoe geef je binnen je school passen onderwijs vorm? Saskia: Dit ligt nog bij het bestuur ter inzage en komt weer terug.

 

 • Ingekomen post:
  – GMR Nieuwsflits waarin staat dat er op 24-1-18 a.s. een bijeenkomst voor MR-leden staat gepland, maar deze is niet verplicht.
  – Abonnement MR Magazine wordt opgezegd

 

 • Mededelingen voorzitter
  – Geen

 

 • Mededelingen directie

– Terugkoppeling nav agendapunt vorige vergadering: Info over ‘mijn schoolinfo’ nav de vraag of er een besloten deel op onze website kan zijn. De Haagse Scholen heeft één platform waar scholen gebruik van kan maken en dat is mijn schoolinfo en deze voldoet aan privacywetgeving DHS
Petra zal onderzoeken of er evt ook andere platforms zijn, zij wil graag een vollediger beeld van de te gebruiken platforms.

 • Begroting
  – nog niet vastgesteld, dus kan niet gepresenteerd worden. Dit punt op de volgende vergadering.

 

 • Klachten
  Hoe zit het eigenlijk als ik een klacht heb?
  Dit staat in de schoolgids en op de website.
  Saskia is vertrouwenspersoon in de school.

 

 • Communicatie
  – Ouderplatform is bij punt 5 over gesproken
  – Fotos op de website zullen worden ge upload
  – Nieuwe MR foto volgende vergadering

 

 • Veiligheid
  Brandblussers zijn gecontroleerd
  Binnenkort wordt een brandoefening gepland

 

 • Actielijst
  – Nieuwe actielijst : Petra maakt een opzet actiepuntenlijst

 

 • Rondvraag
  – Plusklasbijeenkomst : ouders die kinderen direct in de plusklas hebben zijn direct uitgenodigd en daarnaast zijn alle ouders middels de nieuwsbrief hierover op de hoogte gesteld.
  – Hoe loopt de kidsclub? Dit loopt goed, er zijn kleinere groepen en groepen zitten vol. Er zijn weer nieuwe dingen opgezet. Na de vakantie clubs met als thema nask en mad science
  – Zuludesk werkt en is nu op de Ipad geïnstalleerd.
  – Petra vraagt na wanneer programmeren een van de verplichte kerndoelen wordt. (actie)

– Overblijf: compliment. Het bos is een aandachtspunt: voor de kinderen. Dit wordt besproken in de leerlingenraad.

 • Afsluiting

20.05uur