Notulen MR vergadering 19 september 2017

MR-vergadering 19 september 2017 19.00 uur

Agenda

 1. Opening

Aanwezig: Frank Woud en Matthijs Assink (oudergeleding)
Saskia Boschloo (waarnemend voorzitter)
Warisha Matai (notulist)
Idelette Jol en Annelies van Eijk (teamgeleding)

Afwezig:    Petra Hietbrink

Gast:           Martine Noesen (ouder)

 

 

 1. Notulen vorige vergadering

Goedgekeurd.

Notulen komen na 10 dagen de vergadering in concept (na goedkeuring) op de website.

 1. Ingekomen post

Kalender

 

 1. Mededelingen directie (tevredenheid enquêtes, thema ouderbetrokkenheid, )

– Tevredenheid enquêtes worden binnenkort verstrekt. Dit is vanuit de Haagse scholen.

– Tip voor de nieuwe leden: wellicht een introductiecursus volgen.

– Jaarverslag ‘16/’17 ontbreekt (Deze worden door Saskia opgevraagd bij Mariëlle)

– Frank Woud wil actiepuntenlijst onderhouden/beheren

 1. Mededelingen voorzitter

– Wij zijn lid van Sppoh. Hoe gaat het met ons passend aanbod? Iedere school moet dit jaar een schoolondersteuningsprofiel maken. Iedere school biedt basisondersteuning (iedere school gaat hier invulling aan geven) en wat kan de school verder bieden aan begeleiding.
Saskia en Marlijn gaan hier een begin aan maken en daarna wordt dit verder met het team ingevuld.
Dit punt komt op de agenda in de komende vergaderingen. We zullen de status van het profiel dan bespreken.

 1. Jaarplanning MR (vaststellen data MR vergaderingen, OR/MR avond

– Dinsdag 10-10-17 vanuit de MR presenteren we de nieuwe leden en het jaarplan ’16-’17 welke Petra zal presenteren (bij afwezigheid Saskia)

Dinsdag 7-11-17, 12-12-17, 16-01-18, 20-2-18, 27-3-18, 15-5-18, 19-06-17

 1. Communicatie (waaronder nieuwsbrief/ klassenpost en website)
  – Foto’s groep/team updaten en stukje per klas veranderen
  – Martine vraagt of er een afgesloten stukje op de website kan komen. Annelies zal dit navragen bij Michiel en De Haagse Scholen.
 2. Veiligheid (verkeersveiligheid, ontruimingsplan en oefening)
  – In de zomervakantie heeft het gehele team een BHV-cursus gevolgd. Het team is gecertifieerd bhv’er. Ontruimingsoefening staat gepland.
  – Verkeersveiligheid. De hoek bij school is wat onveilig (auto’s die bijv achteruit rijden). Hoe zouden we hier wat aan kunnen doen? Annelies neemt contact op met directeur Paschalis en de gemeente over de verkeerssituatie.
 3. Rondvraag/ Afsluiting
  – Hoe bevalt het dat Johan 2 dagen werkt? Soms is het lastig (denk aan de telefoon opnemen), maar zijn eigen conciërge-taken zijn wel haalbaar in 2 dagen.

– Volgende vergadering begroting op de agenda

– In december eerste terugkoppeling schoolondersteuningsprofiel

 

20.45 afsluiting

Notulen MR vergadering 11 april 2017

MR-vergadering 11-04-2017 / 19.00 uur

Teamkamer OBS Benoordenhout

1) Opening

Aanwezig:

namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha
namens oudergeleding:
Kenza, Mariëlle, Petra
ouder gast: Anne Verbruggen

De vergadering van 21 februari 2017 is niet door gegaan. De agenda die we voor de vergadering in februari hebben opgesteld, blijft staan.

2) Notulen vergadering d.d. 10-01-2017
– De notulen zijn definitief goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst.

– Opzet voor stukje voor de werving van een nieuw MR-lid wordt door Petra aan

  Mariëlle

  doorgestuurd. Mariëlle zal dit herschrijven en aan Annelies doorsturen en Annelies zal

  dit in de nieuwsbrief plaatsen. Einddatum aanmelden wordt 30 mei a.s.

– Het samen laten komen van de groepen 2: hier is over gesproken maar er zijn nog

  geen concrete afspraken gemaakt. Collega’s hebben er wel positief op gereageerd.

– Er wordt nog gekeken of we voor de overblijft gebruik kunnen maken van het

  schoolplein van het Maerlant.

3) Ingekomen post

– Wordt verdeeld.

– Petra merkt op dat er weinig GMR post binnenkomt. Petra zal navraag doen.

4) Mededelingen directie

– Schoolfotograaf komt in mei en voor volgend schooljaar (17-18) in september.

– Werkgeversservicepoint heeft doorverwezen naar Stipt. Wij kunnen geen gebruik van

  de regeling omdat wij al een conciërge in dienst hebben.

– Voor het “Leraarontwikkelfonds” is door Marlijn een subsidie aangevraagd. Dit houdt in

  dat zij het aanbod in de klas voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben zal gaan

  vormgeven. Zij zal per week één dag vrijgesteld zijn en zal leerkrachten gaan

  coachen.

Tessa en Salena hebben een lerarenbeurs aangevraagd voor de master SEN. Zij

  zullen zich specialiseren in de richting leren en rekenen.

– Overlegmodel CAO is voor de persooneelsgeleding interessant. We werken nu met de

  normjaartaak, dit houdt in dat de uren vastgelegd zijn. Het overlegmodel geeft daar

  meer vrijheid in en draagt bij aan het verlagen van de werkdruk. De meerderheid van

  het team (een meerderheid van 80%) moet hiermee instemmen voor we hier echt mee

  aan het werk gaan. Dit model wordt, na invoer, gedurende het jaar gemonitord.

– Vanuit de oudervereniging mogen we nog vijf laptops en Ipads aanschaffen.

– De leerlingenraad heeft al twee keer vergaderd. De kinderen brengen ideeën in, het

  gaat heel goed. Stukje leerlingenraad staat voor 1 mei a.s. op de website.

– Veiligheidsplan: aandachtspunt: ontruimingsoefening doen.

– Oudertevredenheidonderzoek en medewerkertevredenheidonderzoek worden komend

  najaar verstuurd.

– Werkdruk en PO in actie: werkdruk, stress en veel administratieve druk in het primair

  onderwijs. Hoe staan wij er in ons team tegenover: we kijken binnen ons team

  regelmatig naar welke administratie wij nuttig vinden.

5) Mededelingen voorzitter

– Mariëlle zorgt, voor 1 mei a.s., dat er een opzetje voor de verkiezingen wordt

  geschreven.

6) Verkiezingen

– Zie punt 5.

7) Overblijf
– Het overblijven in groep 8 is besproken.

8) Website
– Foto’s zijn geplaatst.
– Stukje groepen wordt nog geplaatst.
– Stukje leerlingenraad wordt toegevoegd.
– Concept notulen vorige vergadering mogen definitief worden gemaakt.

9) RT binnen de school

– Begeleiding vanuit school wordt binnen de klas gerealiseerd.  Binnen school kan er

  wel (door ouders betaalde) RT worden gerealiseerd door Inge Fernhout. Wij faciliteren

  een ruimte voor haar.

10) Communicatie

– Compliment: nieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd.

– Anne meldt dat ze de klassenpost erg leuk vindt om te ontvangen. Leuk om te horen.

  Als er meer ouders zijn die af en toe een complimentje hierover willen geven:

  leerkrachten waarderen dat.

11) Rondvraag

– 27 juni a.s. is de laatste vergadering. We nemen dan ook afscheid van Kenza en gaan samen uit eten. Locatie en tijdstip wordt nog besproken. 

– Veiligheid (sociaal, fysiek, etc.): het veiligheidsplan wordt een vast agendapunt.

– Kanjertraining op laatste agenda als punt: evaluatie.

12) Afsluiting: 20.30 uur

Notulen MR vergadering 10 januari 2017

MR-vergadering 10 januari 2017 19.00uur

Teamkamer obs Benoordenhout

 1. Opening

Aanwezig team: Warisha, Saskia, Annelies

Afwezig team: Idelette

Aanwezig oudergeleding: Kenza, Petra, Mariëlle

Ouders aanwezig: Martine Noesen

 1. Notulen vergadering 22-11
 • Notulen akkoord 22-11 akkoord
 • Notulen van deze vergadering uiterlijk vr.20-1-‘17 in concept op website plaatsen.

Actielijst:

 • Leerlingenraad: opzet van Petra zal door Annelies worden doorgestuurd naar team en wordt in eerstvolgende teamvergadering besproken
 • Annelies benadert ‘Werkgevers Servicepunt (WSP) Haaglanden’ over conciërge werving.
 1. Ingekomen post
    Nieuwsbrief GMR wordt doorgenomen.
 1. Mededelingen directie
 • Subsidie aanvraag is nog niet afgewezen (bijv. verlengde schooldag kan hieruit worden betaald. Ook muziekles kan worden uitgebreid en ook professionalisering binnen het team kan worden uitgebreid).
 • Stukje voor nieuwsbrief over de draagvlakpeiling schrijfonderwijs kan uit na kleine taal technische aanpassing. Ook nog duidelijk aangeven in het stukje in de nieuwsbrief: gefaseerde invoer vanaf gr3 en in enquête de mogelijkheid aangeven welke groep de ouder zijn kind heeft zitten en de mogelijkheid voor evt opmerkingen.
  Hoe gaan we de enquête vormgeven? We gaan dit anoniem doen. Er komt een link in nieuwsbrief voor online enquête.
 1. Mededelingen voorzitter
 • Geen  bijzonderheden.
 1. Verkiezingen
  – Na de voorjaarsvakantie maakt Mariëlle opzetje voor verkiezingen welke uitgaat per nieuwsbrief.
 1. Overblijf
  – We werken nu met contactschriftje. Overblijfkracht schrijft voor leerkrachten opvallende punten op.
  – Gesproken over naar het bos gaan. Annelies zal met Maerlant praten over of we een gedeelte van hun plein mogen gebruiken.
  – Betere communicatie en overdracht en regelmatig een overlegmoment.’
 1. Website
  – Groepsfoto’s worden ge-update
 1. Rondvraag
  – Communicatie algemeen wordt vast agendapunt.
  – Volgend jaar worden de schoolfoto’s in september gemaakt. Dit jaar worden de foto’s in mei gemaakt. Er komt een andere fotograaf dan vorig jaar.
  – Petra vraagt zich af of het een idee is om de groepen 2 in groep 2 al samen kunnen komen, zodat er meer cohesie in een groep ontstaat. Annelies en Saskia zullen dit bespreken in het onderbouwoverleg.
  – Martine: waarover zal studiedag in februari gaan? Antwoord: Cito M toetsen worden geanalyseerd en stellen n.a.v. die analyse doelen.
 1. Afsluiting
  – Volgende vergadering 21-2
  – Sluiting:

Notulen MR vergadering 22 november 2016

MR-vergadering 22-11-2016

1) Opening

Aanwezig:

namens team OBS: Annelies, Idelette, Saskia, Warisha
namens oudergeleding:
Kenza, Mariëlle, Petra
ouder gast: Mariska Schrage, Nicoletta Morelli, Matthijs Assink, 
Martine Noesen

2) Notulen vergadering d.d. 04-10-2016
– Concept notulen binnen 10 dagen goed te keuren en daarna plaatsen op de
 website.

– Telefoongebruik: notulen worden aangepast.

Actiepunten lijst:

► Petra heeft gereageerd op een niet beantwoorde mail van een ouder aan de MR.

► Jaarverslag 14-15: niet formeel opgesteld, wel mondeling verslag van gedaan.

► Petra regelt format voor jaarverslag 15-16, dit wordt daarna per mail verzonden en

     na vaststelling kan het geplaatst worden op de website.

► Idelette nieuw MR-lid.

► Blokschrift peiling is opgenomen in nieuwsbrief.

► Kenza vertrekt eind schooljaar. Verkiezingen in maart 2017, in januari voorbereiden.

3) Ingekomen post

– Mariëlle neemt tijdenschriften mee.

– Idelette heeft zich aangemeld voor start bijeenkomst.

– Ingekomen mail van Beatrix Futak-Cambell: zij vraagt of bijvoorbeeld meegedaan kan

  worden aan de Lego Challenge en bijvoorbeeld het Museonaanbod i.v.m. meer techniek.

  ► Op korte termijn: vanuit de Kidsclub wordt dit binnenkort aangeboden, v.w.b. de   

lange termijn: wij zijn aan het oriënteren hoe we dit structureel binnen de school

willen aanpakken.

4) Mededelingen directie
– Fietsactie: 28-11-2016 dit wordt georganiseerd door Nationale Nederlanden.

Eénaanmeldleeftijd mag wettelijk niet meer. Kinderen die volgend jaar 1 worden (betreft schooljaar 2019-2020), daar mogen de ouders wanneer het kind 3 jaar wordt zich op meerdere scholen aanmelden.

5) Mededelingen voorzitter

– Geen

6) Terugblik OR/MR-jaarvergadering
  Format OR/MR-vergadering is geslaagd.
   Positief: interactieve workshops. Bedoeling is ouderbetrokkenheid te vergroten.

7) Jaarverslag ’15-’16 

Zie hierboven.

8) Deelname ‘ouders aan zet’

Petra meldt ons aan.

9) Leerlingenraad
Kinderen meer eigenaarschap geven over eigen leerproces. 

MR vindt dit een leuk idee.
Petra maakt opzet voor plan van aanpak en mailt dit rond, hierna kan het team ermee aan de slag. Komt terug op volgende vergadering.

10) Draagvlak peiling schrijfmethode
Ouders zullen eerst geïnformeerd worden over visie en ideeën vanuit de school. Op basis van deze informatie kunnen ze reageren via een draagvlakpeiling.
Saskia en Annelies maken hier een opzet voor, dit zal worden besproken in de volgende vergadering. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld online stemmen.

11) Overblijf
Dit wordt een vast agendapunt.

Afspraken met Triodus staan op papier. Betere communicatie tussen school en TSO.

Dieetwensen bespreken met TSO-leidster.

12) Rondvraag
  – Op 7 december a.s. gaan Petra en Kenza naar een ouderbijeenkomst over vergroten

  ouderbetrokkenheid.

– In krantenartikel: potje voor conciërge beschikbaar. Kenza zal hierachter aangaan.

– Jacqueline is sportcoördinator en er is een subsidie.

– Petra is naar de Haagse ouderraad geweest en stuurt verslag door.

– Kenza vindt dit een levendige vergadering.

13) Afsluiting: 20.57 uur

Notulen MR vergadering 4 oktober 2016

Vastgesteld notulen MR-vergadering 04-10-2016 

1)  Opening
Aanwezig:
namens team OBS:       Annelies, Saskia, Warisha
namens oudergeleding: Kenza, Mariëlle, Petra,

ouder gast:                     Daphne Chin A Paw

2)  Ingekomen post

– Mail van ouders en onderwijs over ‘ouders aan zet’.
Vraag: wat is dit?

Antwoord: MR’en kunnen zich aanmelden en dit initiatief is bedoeld om te netwerken, te informeren en om vragen te stellen. Aanmelden is gratis. Initiatief is nog in opbouwende fase.
Mariëlle vraagt zich af wat we hier aan precies aan hebben omdat er al veel informatiepunten zijn voor MR’en. Petra over aanmelding: baat het niet dan schaadt het niet en deelname is passief tot je zelf iets actief wilt gaan doen.

  Actiepunt: op volgende vergadering definitief beslissen of we hier aan gaan deelnemen.

– Jaarverslag DHS en ingekomen tijdschriften worden verdeeld onder de leden.

3)  Mededelingen vanuit directie
– Mirjam stopt met MR. Er gaat een mail in het team rond waarin wordt gemeld dat er een vacature MR-teamlid is en er wordt gevraagd wie zich aanmelden wil voor deze openstaande vacature.

– Annelies heeft kennis gemaakt met Hester Visser, nieuw bovenschools directeur.


4)  Mededelingen voorzitter (actiepuntenlijst)

– Notulen vorige keer: akkoord. Kunnen geplaatst worden op de website.
– Actielijst afgelopen keer en status actiepunten:
  Stukje over kanjertraining is aangeleverd en staat op de website

  Saskia heeft verslag SMW geschreven en als Annelies deze goedkeurt, kan het op

  de website

  Petra zal nog reageren op een mail van een ouder over de overblijf
  TSO protocol is toegestuurd

  Jaarkalender is uit

  Jaarbegroting is toegelicht

  Jaarverslag 2014-2015 wordt nog naar gezocht en het verslag van 2015-2016

  wordt gemaakt door Mariëlle

  Kenza vertrekt in maart 2017,op tijd verkiezingen houden voor een nieuw MR

  ouderlid

5)  Verzuimprotocol
Kleine aanpassing door Annelies en dan akkoord.

6)  Methodisch schrift

Stand van zaken: methodisch hellend schrift wordt aangeboden. Onder ouders heerst het gevoel dat op dit moment in groep 3 sneller dan voorheen geschakeld (als dat nodig is) wordt naar blokschrift.

Vraag Daphne: waarom wil de school over op blokschrift?

Antwoord: blokschrift is vaak duidelijker leesbaar. Bovendien schrijven we minder dan vroeger.

In de MR/OR jaarvergadering van 11 oktober 2016 wordt naar ouders toe gecommuniceerd waarom school kiest voor blokschrift. In de week erna komt een nieuwsbericht waarin peiling onder ouders over dit onderwerp wordt aangekondigd.

Typecursus aanbieden in de hoge groepen is misschien een idee? Dit omdat we minder schrijven dan vroeger en meer typen.

7) Telefoongebruik
Het telefoongebruik door leerlingen tijdens de lunchpauze (TSO) buiten in het bos is door een aantal ouders als ongewenst ervaren. Hoewel gebruik van digitale middelen steeds meer onderdeel wordt van communicatie meent de MR dat de doelstelling met betrekking tot Sociale Vaardigheden (samen spelen, aandacht hebben voor het individu/medeleerling, sociaal contact onderling) tijdens TS hiermee onvoldoende kan worden bereikt.

Tevens ziet de MR een verhoging van risico’s op ongelukken omdat leerlingen onvoldoende aandacht hebben waar ze bijvoorbeeld lopen.

Aangezien de school en TSO ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid dragen adviseert de MR dan ook het gebruik van telefoons te ontmoedigen”.

8)  Jaarplanning MR

Mariëlle doet in de OR/MR vergadering van 11 oktober 2016 verslag van vorig jaar.

9)  Rondvraag

Kenza: website: fotos updaten en aandacht voor teksten op de website.

10)  Afsluiting

Notulen MR vergadering 28 juni 2016

MR vergadering 28-06-2016 19 uur teamkamer obs benoordenhout

 1. Opening

Aanwezig: Petra, Saskia, Warisha, Annelies, Mariska, Mirjam, Kenza, Mariëlle

 1. Vaststellen notulen 17 mei 2016
 • Notulen beschikbaar stellen: zijn op de website worden geplaatst  (t/m maart)
 • Actiepunt staat nog: Saskia bekijkt smw website
 • Inloggegevens = ok
 • MR-mappen besteld
 • Aan de website wordt gewerkt door Michiel
 • Kanjertraining actiepunt voor website: warisha levert dit aan
 • Luizenmateriaal is  besteld
 1. Ingekomen post
 • Magazines verdeeld
 • Mail van moeder vraag: overblijf in het bos uitdagender/aantrekkelijker maken?
  Materiaal mee en is het mogelijk om wel de speeltuin in te gaan en een spel samen spelen is een idee

Petra reageert op deze mail.

Actiepunt: Annelies stuurt Petra tso-protocol
vraag 2: roken van middelbare scholieren voor ons schoolplein is niet prettig, hoe lossen we dit op? Er wordt gekeken naar en gesproken over een nieuwe plek. Annelies is hierover in gesprek met Maerlant hierover.
Actiepunt: In nieuwsbrief benoemen dat in het kader van de gezonde school niet roken door ouders om het schoolplein/in zicht van kinderen

 1. Mededelingen vanuit directie
 2. Jaarkalender

Marielle vraagt Michiel of hij evt met Petra hiermee aan de slag kan

 1. Terugkoppeling begroting

Annelies licht toe

 1. Wegbrengen van de kleuters
 • Stukje in de nieuwsbrief naar ouders: niet  te lang in de klas blijven en we beginnen om half9.
 • Volgend schooljaar voor 1/2c de ingang van Jonas gebruiken, zodat de jonge kleuters niet door een drukke gang hoeven
 • Poster maken voor ouders en ophangen: de school begint om half9.
 1. Mededelingen vanuit voorzitter
 • Jaarverslag MR doorgeven aan GMR aan Annelies. Petra zoekt jaarverslag afgelopen schooljaar op en Marielle schrijft deze voor het huidige schooljaar.
 • Actie: maart 2017: verkiezing nieuw MR-lid oudergeleding
 1. Verbeterplan

Nu meer  het kwaliteitsborgingsplan. Jacqueline, Saskia, Marlijn en Annelies zitten een keer per maand als kwaliteitsteam samen om het plan te borgen.

 1. Schoolplan

Alle punten uit het schoolplan zijn vertaald naar jaarplan. Deze zijn ook weer vertaald naar studiedagen en vergaderingen. Deze komen aan bod in een bepaalde periode van het jaar.

 1. Website

Al toegelicht

 1. Nieuwe schrijfmethode schooljaar 16-17

Waarom is gekozen voor blokschrift: als leerlingen leren lezen lezen ze blokschrift en dit sluit aan bij de blokletters (eerder toegezonden artikel)

Voor zowel hellend- als blokschrift zijn er voors en tegens. Maar we moeten als school een keuze maken en kiezen op dit moment op basis van de voors.

De oudergeleding wil deze keus goed kunnen verantwoorden en wil daarom nog even tijd om hierover na te denken. Aanstaande maandag 4-7-16 a.s. geeft MR-oudergeleding hier uitsluitsel over. (MR heeft instemmingsrecht)

 1. Rondvraag

Petra: maximale klassengrootte wat is dat? Het maximale streven in een klas is 30. En de school is hierop ingericht.
Voor de eenaanmeldleeftijd 32 (ivm evt verhuizingen/afmeldingen).

 1. Afsluiting

Notulen MR vergadering 17 mei 2016

MR vergadering d.d. 17 mei 2016-05-23

Aanwezig: MR leden: Kenza, Marielle (voorzitter), Petra, Mirjam, Warisha

   Directie: Annelies

Ouders: Mariska Schrage (vanaf 20.00 uur)

 1. Opening
  Geen ouders aanwezig.  Geen grote agenda
 2. N.a.v. notulen 22 maart 2016
  Notulen waren nog niet goedgekeurd door Marielle en daardoor nog niet beschikbaar op de website.

N.a.v. punt in voorlopige notulen betreffende kanjertraining. Er is wat onduidelijkheid als het

gaat om communicatie naar ouders. Notulen worden aangepast. Saskia zal de website en schoolgids informatie nalezen betreffende  de rol van SMW op school en zorgen dat deze informatie correct is. Ouders worden in het nieuwe schooljaar op de volgende manier betrokken bij de Kanjertraining: 26 augustus kennismakingsronde in de klassen voor groep 3 t/m 8, 6 september ouderavond Kanjertraining, Klassenpost 1x per 2 weken.
Marielle stuurt inloggegevens MR email naar Kenza en Petra.

Datum OR-MR avond: is ook akkoord met OR en staat nu definitief op 11 oktober vast.

Mappen MR: Petra zal dit nog doen.

 1. Ingekomen post

Mail: MR bijeenkomst 9 juni MR start den haag. Deze is ook als opfriscursus geschikt. Dan is ook de culturele avond. Dus we kunnen niet deelnemen.
Verslag landelijke geschillencommissie. Ter info. Er is een exemplaar op school. Kenza neemt de andere door.
MR magazine april: Kenza leest dit.

 1. Mededelingen vanuit directie

Jaarkalender is af. Cursusdata in het kader van verbetertraject zijn vastgelegd.
Themaweken worden gekoppeld aan kijkochtenden voor ouders.
Vanuit verbeterplan gaan we werken met gezamenlijke lesvoorbereidingen, vervolg traject Ben en HCO.

 1. Mededelingen vanuit voorzitter

Data komend schooljaar, 30/8, 4/10,22/11,10/1, 21/2, 11/4,30/5,27/6
Schoolgids op agenda voor 28 juni

 1. Verbeterplan

Stand van zaken verbeterplan: We werken met een cyclisch model, het verbeterplan gaat over in kwaliteitsplan. Stuurteam wordt kwaliteitsteam. Voorbereiding mr/or avond van belang om dat de resultaten vanuit verbeterplan te presenteren. Er is ook een meer gedifferentieerd aanbod in alle groepen. Ouders zien veel verbetering.

 1. Terugkoppeling begroting

Annelies geeft volgende vergadering de terugkoppeling.

 1. Relatie SMW en Kanjertraining

Punt relatie SMW en Kanjertraining is al besproken bij het bespreken van de notulen.

 1. Website/ communicatie

Er staat regelmatig onjuiste informatie op de website of informatie ontbreekt. Annelies vraagt na bij De Haagse Scholen of daar iemand kan ondersteunen. Marielle biedt aan om Michiel te vragen. We spreken af dat de website standaard op de agenda van de MR komt.

 1. Rondvraag
 • Kenza stelt voor: 2 weken voor vergadering mailt zij de actiepunten.
 • Annelies koppelt vanuit OR opmerking terug dat MR notulen wel beknopt zijn. We gaan dit jaar door zoals afgesproken.
 • Petra vraagt of Ipads betaald moeten worden bij schade door leerling. Annelies koppelt terug dat er met leerlingen afspraken zijn gemaakt over omgaan met Ipdas en materialen in algemeen. School is hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk.
 • Luizencontrole: nog niet alle groepen zijn gecontroleerd.  Leerlingen reageren heel rustig en ontspannen tijdens de controle, dit is fijn. Annelies zorgt dat er voldoende materiaal op school aanwezig is.
 • Schoolreisje. Er waren wat vragen van ouders over een moeder die meegaat en die niet vloeiend Nederlands spreekt. Bij dit soort twijfels is het van belang deze ouders door te verwijzen naar de betreffende leerkracht, die kan direct een terugkoppeling geven en beschikt over de juiste informatie. Dit is ook gebeurd.
 • Overblijf: Er wordt in groep 5 tv gekeken, o.a. naar Spangas. Dit is niet de afspraak. Annelies koppelt dit terug naar Triodus.
 1. Afsluiting

Marielle dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.35 uur.

Notulen MR vergadering 22 maart 2016

Opening

Marielle opent de vergadering om 19.00 uur
Aanwezig: Saskia, Mirjam, Warisha, Marielle, Kenza, Petra, Annelies
Er zijn vijf ouders aanwezig voor agendapunt 1: Eliza, Daphne, Lucienne, Alexandra, John

 

 • Kanjertraining
 • Speerpunt school: ouderbetrokkenheid
 • Annelies presenteert uitgangspunten kanjertraining en vertelt dat we aanstaande donderdag op de studiedag schoolbreed regels gaan vaststellen hieromtrent
 • Vraag: waarom gekozen voor kanjertraining? Kanjer is niet alleen een methode, maar het is echt een manier die verweven is in hoe we omgaan met elkaar binnen de school. Het is bovendien een methode die preventief werkt. Resultaten van het leerlingvolgsysteem zijn ook bewezen effectief
 • Vraag: hoe Feedback naar ouders? Antwoord: algemeen via nieuwsbrief en specifiek in het tienminutengesprek

 

 • Notulen vorige vergadering
 • Website foto MR staat erop
 • Actiepunt Marielle: geeft door aan hele MR de inloggegevens postvak
 • Actiepunt Annelies vraagt Yannick : MR mail adres moet worden toegevoegd op site
 • Saskia heeft gekeken naar jaarplanning, heeft ze doorgemaild, geen bijzonderheden
 • Petra weet nog niet hoeveel mappen we nodig hebben
 • Petra heeft akkoord gevraagd voor schoolgidskalender. OR-penningmeester is akkoord. Veronique heeft bestanden hiervoor. Petra pikt dit punt verder op met Annelies en Saskia
 • Notulen goedgekeurd.

 

 • Ingekomen post
  – Geen ingekomen post.
 • Mededelingen directie
  – Geen

 

 • Mededelingen voorzitter
  – Geen
 • Verbeterplan

– Diagnostische gesprekken worden op de jaarkalender opgenomen.
– In stuurteam wordt vinger aan de pols gehouden wat betreft het verbeterplan
– Eind dit schooljaar wordt verbeterplan geëvalueerd.
– Evaluatie verbeterplan op MR-OR-ouderavond bespreken. We kunnen dit nu al plannen: dinsdag 11 oktober 2016 wordt voorgesteld. Annelies stelt deze datum voor op de OR vergadering. Als OR ok is, dan communiceren naar ouders toe

 

 • Luizenprotocol
 • Annelies past protocol aan met: ouders check je kind aan het eind v d vakantie en voor na de vakantie vraagt elke leerkracht een ouder de eerste woensdag na de vakantie in de klas te checken.
 • Annelies verwijdert het stukje uit het protocol: over dat de luizen overvliegen.
 • MR is akkoord met luizenprotocol

 

 • Begroting en MR-budget

Annelies licht printversie begroting toe.
MR heeft E546,- tot beschikking.

Petra regelt nog 2 MR-mappen
Annelies koppelt volgende keer de printversie nog even terug.

 

 • Rondvraag
 • Petra: Wordt er op school getraind in oudergesprekken met ouders?
  Antwoord: staat op verlanglijst v d leerkrachten
 • Kenza heeft mr cursus gevolgd en heeft beter inzicht in haar rol als mr lid.
 • Vraag over de plusklas: worden ouders geïnformeerd?
  Antwoord: Vanuit de plusleerkracht wordt er naar ouders een mail gestuurd.

 

 • Afsluiting
  15uur vergadering gesloten

Notulen MR vergadering 22 september 2015

1) Opening
Aanwezig: Marielle, Petra, Kenza, Mirjam, Berend, Warisha en Saskia (vanaf half 8)

2) Notulen vorige vergadering
– Recente foto’s website uploaden
– Notulen voortaan in beschermde vorm op de website plaatsen
– Ouders (via Kenza) vinden overblijfbijdrage te hoog. Kenza koppelt terug naar ouders dat deze vorm van overblijven op onze school geen keus van de school is, maar een opgelegde vorm

3) Ingekomen post
– Marielle neemt magazine mee

4) Mededelingen directie
– Boekenweek voorbereidingen in volle gang
– Begroting 2016 – Berend is begonnen met het maken van de begroting. Voor eind van dit kalenderjaar proberen we begroting terug te laten komen op de agenda
– Subsidie (incl beleidsplan) wordt aangevraagd voor sportcoördinator en verlengde schooldagactiviteiten
– Plusgroep in de school wordt verbeterd. Er wordt gesproken met directeur van de Archipelschool over ideeën hoe te werken met pluskinderen.
– Samenvatting tevredenheidsonderzoek wordt door schoolbestuur genoemd als voorbeeld voor andere scholen van het schoolbestuur.

5) Sinterklaas
De besturen van alle Haagse scholen hebben afgesproken binnen enkele jaren de Pieten in de scholen aan te passen.
Wat wij nu doen: geen ringen, geen rode lippen. Piet doet geen domme dingen en is geen knecht. Dat past helemaal binnen het beleid van de besturen.
Verder zullen we het Sinterklaasjournaal volgen. We kijken hoe de Pieten er daar uitzien en wij volgen dat voorbeeld.

6) Terugblik afgelopen jaar
– Vaste formatie MR is terug
– Mariëlle kijkt uit naar een constructief jaar
– Kenza vindt het een positief jaar
– Leerling-groei boven prognose, veel instroom midden en bovenbouw.

7) Jaarplanning mr 2015 2016
– Voor 12 okt invullen Quickstart door iedereen
– Begroting 2016
– Schoolgids
– Jaarplanning vorig jaar wordt op volgende vergadering besproken en aan de hand van de planning bespreken we jaarplanning 15-16 uitgebreider

8) Profielschets en status verloop benoeming nieuwe directeur
Bac is in 2014 gevormd, maar is toen stil komen te liggen. Saskia Schenning verzocht afgelopen zomer de werving-en selectieprocedure opnieuw op te starten.
Tot 1-10 staat de vacature voor nieuwe directeur intern open.
In de eerste week van oktober wordt een selectie uit de brieven gemaakt en daarna worden gesprekken gevoerd binnen de DHS.
Vlak voor de herfstvakantie wordt aan de BAC doorgegeven welke kandidaten in aanmerking komen voor de gesprekken op Benoordenhout.
Saskia Schenning en Berend zullen met de BAC (Marielle, Saskia, Marlijn) bij deze gesprekken ook aanwezig zijn

9) Vaststellen vergaderdata schooljaar 1516
3-11
15-12
2-2
22-3
17-5
28-6

10) Rondvraag
– Pestweek; doen we er wat aan. Antwoord: nee. We kunnen niet aan alles meedoen.

11) Sluiting
21.00 uur