Nieuwsbrief 10 februari 2017

In deze nieuwsbrief: Kidsclub, ouderbijdrage, studiedag, hoofdluis, MR, belangrijke data

KIDSCLUB ACTIVITEITEN MAART

De komende maand organiseert de KidsClub op school de volgende wekelijkse na-schoolse activiteiten:

  • programmeren voor groep 1 t/m 6;
  • een lessenreeks over wetenschap door een echte Mad Science professor!

Voor nadere informatie zie de aankondiging van de KidsClub activiteiten in maart (bijlage) 

OUDERBIJDRAGE

Vanuit de oudervereniging het verzoek, indien u nog niet betaald hebt, de vrijwillige ouderbijdrage  alsnog te betalen. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekjuf of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.
De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt overmaken op rekening NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Als u wilt controleren of u al betaald heeft, dan kunt u
een mailtje sturen naar markenalice@ziggo.nl.

MR

Dinsdag februari is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, overblijf, communicatie en rondvraag)de volgende onderwerpen bespreken: dyslexie, RT en verkiezingen MR-lid oudergeleding. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Mariëlle van der Keur (mr@obsbenoordenhout.nl)

HOOFDLUIS

Er is, ondanks de preventieve controles, in een groep hoofdluis geconstateerd. De ouders van de betreffende groep zijn hier al over geïnformeerd. Maar omdat we weten dat hoofdluis zich snel kan verspreiden vragen wij jullie de kinderen dit weekend te controleren en indien nodig te behandelen. Als uw kind hoofdluis heeft en is behandeld, geef dit dan ook door aan de betreffende leerkracht.

STUDIEDAG

Afgelopen dinsdag hebben we met het hele team een studiedag gehad. Tijdens deze dag hebben we samen gekeken naar de cito resultaten van de school. Gezamenlijk hebben we de resultaten geanalyseerd. Daarbij hebben we successen gedeeld en aandachtspunten voor de komende periode geformuleerd. Een zeer opbrengstgerichte dag waarin we van en met elkaar geleerd hebben. Op een professionele manier omgaan met feedback stond hierbij centraal.

BELANGRIJKE DATA

dinsdag 21 februari 19.00 uur MR vergadering

vrijdag 24 februari: controle leerplicht

maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie

woensdag 8 maart: 10 minuten- en rapportgesprekken groep ½ en 4 t/m 8

21/22/23 maart: rapportgesprekken groep 3 en bespreking derdegroepsonderzoek