Nieuwsbrief 15 februari 2019

Personeelsinformatie: Na de voorjaarsvakantie zal Idelette Jol, leerkracht van groep 6, langere tijd (in ieder geval tot de meivakantie) afwezig zijn omdat zij geopereerd moet worden. Binnen de school hebben we met het team en directie de mogelijkheden besproken om dit voor alle leerlingen in de school zo goed mogelijk op te vangen. Zoals wellicht al bekend liggen vervangers, i.v.m. het lerarentekort, niet voor het oprapen en hebben we daarom ook intern naar een oplossing gezocht. We zijn als school erg blij met een aantal flexibele collega’s (Marlijn van Dijk, Martijn Rotteveel, Patricia van der Harst, Salena Warmenhoven, Marijke Enninga en Pinar Dursun) die bereid zijn hun taken aan te passen, dagen te ruilen of extra te werken. Om de continuïteit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zal Patricia van der Harst (leerkracht groep 4,5,6 en 7) tot de zomervakantie alle dagen gaan lesgeven in groep 6. Voor de andere groepen hebben we de volgende invull! ing kunnen vinden:

  • groep 4: maandag Pinar Dursun (onder begeleiding van Tessa van Duijnhoven en Marlijn van Dijk), dinsdag t/m vrijdag: Tessa van Duijnhoven
  • groep 5: maandag t/m donderdag Marijke Enninga, vrijdag Martijn Rotteveel
  • groep 6: maandag t/m vrijdag: Patricia van der Harst
  • groep 7: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Salena Warmenhoven, donderdag Marlijn van Dijk

Ouderbijdrage: Vanuit de oudervereniging hebben we gehoord dat inmiddels ruim de helft van de ouders de ouderbijdrage heeft betaald voor dit schooljaar. Voor degenen bij wie dit wellicht aan de aandacht is ontsnapt, alsnog het verzoek dit te doen.

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. We hebben onlangs nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek gekocht, waaronder ook Engelse boeken en willen dit nog verder uitbreiden en ook een kast met dyslexie boeken maken.

De bijdrage van € 75,00 per jaar per kind kunt overmaken op rekeningNL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Dit jaar kun je ook met een tikkie betalen. Hiervoor kun je een WhatsApp sturen naar de penningmeester (06-24211361). Je maakt dan ook rechtstreeks over op bovengenoemde OR rekening. In beide gevallen graag onder vermelding van de naam van het kind en de groep. Voor vragen kun je terecht bij Mark Drabbe (penningmeester OR) or@obsbenoordenhout.nl

Medezeggenschapsraad: Dinsdag 5 maart is om 19.00 uur de volgende MR vergadering. Tijdens deze vergadering zullen we naast de vaste agendapunten (notulen, mededelingen voorzitter/directie, ingekomen post, communicatie en rondvraag) de volgende onderwerpen bespreken: blokschrift evaluatie, studiedagen 2019-2020, protocol voorkomen lesuitval en instemming begroting. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om bij de MR vergadering aan te sluiten. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter: Petra Hietbrink (mr@obsbenoordenhout.nl)De data voor de rest van het schooljaar: 5 maart,  16 april, 28 mei en 9 juli.

Lesuitval: Zoals sommige ouders al gemerkt hebben is het op dit moment vanwege ziekte van leerkrachten en gebrek aan invallers soms niet te vermijden dat dit leidt tot lesuitval. Wij doen uiteraard ons uiterste best dit te voorkomen. In de eerstvolgende MR vergadering zullen we dit onderwerp en het protocol voorkomen lesuitval ook bespreken.

Belangrijke data:

  • vrijdag 22 februari studiedag: alle leerlingen vrij
  • maandag 25 februari t/m vrijdag 29 februari voorjaarsvakantie
  • dinsdag 5 maart 19.00 uur: MR vergadering
  • vrijdag 15 maart: mogelijke stakingsdag