Nieuwsbrief 16 november 2018

Aanmelden schooljaar 2019-2020

Als u kinderen heeft die 3 jaar worden dan heeft u een brief ontvangen van de gemeente over het aanmelden op een school. Denkt u eraan dat u dat moet doen volgens de nieuwe regels van één aanmeldleeftijd. Meer informatie kunt u vinden op scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-basisschool-kiezen/aanmelden-op-de-basisschool

OVERBLIJF HERINNERING

Hierbij een herinnering voor ouders die de overblijf nog niet betaald hebben. Vriendelijk verzoek ik dit z.s.m. te doen. De kosten voor deze overblijf bedragen € 245,– per jaar per kind. Dit bedrag kan in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (€ 125,–) in september, de tweede (€120,–) in januari. Het bedrag moet gestort worden op rekening NL78INGB0007234040 t.n.v.  DHS Benoordenhout onder vermelding van naam van kind(eren) en groep. Als u geen gebruik maakt van de overblijf wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? U kunt dit doorgeven aan Veronique Frowein via administratie@obsbenoordenhout.nl

Kanjertraining:

Zelfredzaamheid:

De Kanjertraining richt zich op meer dan pesten alleen. Leerlingen leren om te gaan met vervelend gedrag van een ander. Leerlingen die zich misdragen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en hun verlangen het goede te doen. De meeste leerlingen bedoelen het goed, maar het kan er behoorlijk brutaal uitkomen. Daarin wijkt een kind niet af van veel volwassenen. Als zoiets zich voordoet, dan is het goed dat de leerling wordt gecorrigeerd. Omdat leerkrachten en ouders niet alles zien is het van belang dat leerlingen zelf ook enige zelfredzaamheid vertonen. Leerlingen kunnen best aan elkaar vertellen dat ze last hebben van bepaald gedrag. Omdat leerlingen, op een enkeling na, niet vervelend willen doen, zijn op dit niveau de meeste problemen op te lossen.

Rollenspellen en de petten:

In de Kanjertraining wordt expliciet geoefend in rollenspelen hoe je kunt reageren op vervelend gedrag. Dit gebeurt met gedragsrollen met behulp van verschillende petten. Leerlingen leren rechtop te staan, de ander aan te kijken en te zeggen: ‘Ik vind dit vervelend, wil je ermee stoppen?’. Vervolgens lopen ze naar een andere leerling die ze kunnen vertrouwen (een maatje, buddy). Daar gaat de leerling niet zeuren, maar gaat samen met het maatje / de buddy iets anders doen. Als het op deze manier niet oplost, dan gaat de leerling samen met zijn maatje naar de leerkracht. Tijdens dit rollenspel hebben medeklasgenoten de neiging om te giechelen om het grensoverschrijdend gedrag van de uitdager. Aan deze leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat dit giechelgedrag het pestgedrag van de uitdager versterkt. Ze geven op zo een moment als het ware benzine aan een vervelend lopend motortje. De leerlingen leren geen voeding (benzine) meer te geven aan vervelend gedrag. Zo oefent niet alleen de gepeste, maar ook de omstander.