Nieuwsbrief 24 maart 2015

header_nieuwsbrief 24 maart 2015

In deze nieuwsbrief: Informatieavond, belangrijke data, directievoering OBS Benoordenhout

INFORMATIEAVOND

In het najaar is er een informatieavond geweest waarin ik uitgebreid verteld heb over het verbeterplan dat ik geschreven heb en waar we toen net aan begonnen waren. Het lijkt mij heel goed om nu weer eens samen met u te kijken hoe de stand van zaken is ten aanzien van de uitvoering van het plan. Wat is gelukt; wat loopt nog moeilijk en wat zijn de volgende stappen.

Op deze avond wil ik ook stil staan bij de ontwikkelingen rond de Overblijf. Ik wil u informeren over de achtergrond van de nieuwe werkwijze en ik wil u informeren over wat we komend schooljaar met de Overblijf gaan doen en wat daar de consequenties van zijn. Ook wil ik kijken of we als school een rol kunnen spelen in de oplossing van mogelijke problemen die de nieuwe situatie kan opleveren.

Ik wil u daarom uitnodigen voor een bijzondere ouderavond op dinsdag 21 april om 19.30 uur in de school.

 

DIRECTIEVOERING

Zoals u weet ben ik als interim directeur in maart 2014 hier op school begonnen. Aanvankelijk zou in augustus 2014 een nieuwe directeur aangesteld worden. Vanwege de uitvoering van het Verbeterplan is echter besloten om mij nog een jaar als directeur in de school aan het werk te houden. De uitvoering van het tweejarige Verbeterplan verloopt volgens plan maar het bestuur van De Haagse Scholen heeft besloten om mijn contract toch nog met een half jaar te verlengen. Dat betekent in feite dat ik in ieder geval nog tot de Kerstvakantie aan de school verbonden zal blijven. In het najaar zal het schoolbestuur een procedure opstarten die moet leiden tot de aanstelling van een nieuwe directeur. Deze nieuwe directeur zal dan per 1 januari 2016 kunnen beginnen. Persoonlijk ben ik blij dat ik de tijd krijg om de uitvoering van het Verbeterplan nog een half jaar verder te begeleiden.

 

BELANGRIJKE DATA

25 maart                Studiedag (kinderen vrij van school)

1 april                     Rekendag op OBS Benoordenhout

2 april                    Paasontbijt

3 april                    Goede Vrijdag (kinderen vrij van school)

6 april                    2de Paasdag (kinderen vrij van school)

21/23 april            Cito centrale eindtoets

24 april                  Koningsspelen

27 april                  Koningsdag (kinderen vrij)

4 mei t/m 17 mei  Meivakantie

 

21 mei                  Schoolreisje voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7

(Dit staat anders in de schoolkalender)

22 mei                  Studiedag (kinderen vrij van school)

25 mei                  2de Pinksterdag (kinderen vrij van school)

8 en 9 juni            Schoolfotograaf op school

15 juni                  Groep 8 op werkweek

26 juni                  Sportdag

3 juli                     Zomerfeest

10 juli                   Om 12.00 uur Zomervakantie!

 

 

OUDERBIJDRAGE

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

OVERBLIJFBIJDRAGE

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te  spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van € 85,00 per kind per jaar te storten op IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).