Nieuwsbrief 4 februari 2015

                                            header_nieuwsbrief                                                                                 

4 februari 2015

 

In deze nieuwsbrief: Overblijfproblemen, MR verkiezing; Meten en Wegen; studiedagen

 

OVERBLIJFPROBLEMEN

Op dit moment blijven vrijwel alle kinderen over. Dat wordt opgevangen door vrijwilligers die daar een vergoeding voor krijgen Daarnaast doen de leerkrachten dat ook voor een vrijwilligersvergoeding.

Staatssecretaris van financiën Wiebes heeft duidelijk gemaakt dat hij de regels rond de vrijwilligersbijdragen gaat aanhalen en scholen en personen verantwoordelijk gaat stellen voor zaken die niet in de haak zijn. Daarom heb ik in overleg met de Ouderraad en de MR besloten om de overblijf anders te gaan organiseren. Daarbij staan twee dingen centraal.

  1. De nieuwe regeling moet conform de wettelijke regels zijn.
  2. De leerkrachten hebben recht op hun pauze en mogen geen andere werkzaamheden uitvoeren.

Dat leidt dan tot de volgende regeling.

Vanaf 1 maart a.s. zal Triodus 4 pedagogisch medewerkers leveren die toezicht zullen houden bij de overblijf. Daarnaast zal de school nog twee vrijwilligers hebben die ook toezicht houden. De leerkrachten zullen nog een half uur van hun pauzetijd inzetten om de overblijf te ondersteunen. Zoals het er nu uitziet, kunnen we dit budgettair neutraal doen. Geen extra kosten dus. Dat komt ook door de welwillende houding van Triodus.

Na de zomervakantie is het mijn bedoeling om in iedere groep in de school een pedagogisch medewerker aan te stellen die verantwoordelijk is voor haar of zijn groep gedurende de pauze. Daarmee is de leerkracht tussen de middag vrij en dat is ook zoals het hoort. Dan zullen er geen vrijwilligers meer zijn maar uitsluitend professionals.

Het spreekt vanzelf dat dit effect zal hebben op de hoogte van de bijdrage die ouders moeten betalen voor de overblijf. Hoeveel die bijdrage zal worden is nu nog niet bekend maar de verhoging zal substantieel zijn. Het blijft natuurlijk mogelijk om uw kind tussen de middag op te halen en thuis of elders op te vangen.

 

Ik realiseer mij dat deze verandering voor een deel van de ouders een voelbare kostenverhoging is. De wet is echter heel duidelijk en daarnaast willen we de overblijf ook goed regelen opdat uw kind op een veilige en prettige manier kan pauzeren.

 

 

MR VERKIEZING

Afgelopen periode is de MR druk bezig geweest met de verkiezing van een oudergeleding. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat we echte verkiezingen zouden krijgen. Door het terugtrekken van een kandidaat waren er uiteindelijk nog drie kandidaten over. Dat is precies het aantal dat nodig is voor onze MR. Gevolg is dus dat er geen verkiezing meer nodig was en dat de drie ouders die zich aangemeld hadden ook direct gekozen zijn in de MR. Ik heet Kenza Boussif, Petra Hietbrink en Mariëlle van der Keur daarom van harte welkom in de MR van onze school. Namens het team hoop ik op een fijne samenwerking.

 

METEN EN WEGEN

Dit schooljaar doet onze school weer mee aan het project ‘Meten en Wegen’ van het Haagse actieprogramma ‘Gezond Gewicht’.Het doel van het project is ‘vroegsignalering’. Hiermee wordt bedoeld dat we het gaan van een gezond gewicht naar een ongezond gewicht voor willen zijn.

Het project houdt in dat alle leerlingen van onze school, verspreid over het schooljaar, worden discreet gemeten en gewogen tijdens de gymles (in hun gymkleding).

Alle ouders worden op de hoogte gesteld van het meetresultaat d.m.v. een brief.

Wanneer uw kind een ongezond gewicht heeft, dat wil zeggen of te licht of te zwaar, dan neemt de gymleerkracht contact met u op.

Mocht u daar behoefte aan hebben dan wordt u doorverwezen naar de jeugdgezondheidszorg (dit is de schooldokter).

Als u hebt besloten naar de jeugdgezondheidszorg te gaan dan wordt er samen met u en uw kind gekeken naar een passende oplossing/ begeleiding.

De doorverwijzing en begeleiding zijn kosteloos.

Wanneer u niet wilt dat uw kind, tijdens de gymles in zijn/ haar gymkleding, wordt gemeten en gewogen, dan dient u een briefje in te leveren bij de groepsleerkracht.

 

STUDIEDAG

 

Vrijdag 20 februari hebben we weer een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.

Voor hen begint de Voorjaarvakantie dus op donderdag 19 februari. Maandag 2 maart gaan we weer uitgerust en vrolijk van start.

De volgende studiedag is dan weer 25 maart.

 

OUDERBIJDRAGE

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld ter financiering van al die bijzondere dingen die het voor de kinderen extra leuk en leerzaam maken op school. Te denken valt aan de verschillende vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen) maar ook aan extra lessen door een muziekmeester of een schilder. Ook wordt hiermee een deel van de (reis)kosten voor culturele vorming bekostigd. Dit zijn uitgaven die voor alle kinderen gemaakt worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage 2014/2015 van € 75,00 per kind over te maken op IBAN NL35INGB0007210564 t.n.v. Oudervereniging OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

 

OVERBLIJFBIJDRAGE

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen. Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om de overblijfbijdrage van

€ 85,00 per kind per jaar te storten op IBAN NL06INGB0002612510 t.n.v. Penningmeester Overblijfregeling OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).