Notulen MR vergadering 11 september 2018

MR-vergadering OBS Benoordenhout 11-09-2018 1900 uur

 1. Opening
  Aanwezig: Petra Hietbrink (voorzitter), Matthijs Assink, Frank Woud, Erik Velthuijs (gast), Marlijn van Dijk, Michèle van der Laan, Warisha Matai, Annelies van Eijk

Afwezig: Idelette Keus

Welkom Michele en welkom terug van Petra

 1. Notulen vorige vergadering / Actielijst
 • Punt veiligheid aangepast
 • Notulen vastgesteld
 • Petra maakt jaarverslag 18/19
 • Actielijsten weer oppakken (week voor de mr-vergadering rondsturen): door Petra
 1. Ingekomen post
    Geen bijzonderheden
 2. Vastestellen OR –bijdrage
  – Wat willen we en wat hebben we hiervoor nodig? Is deze 75,00 Euro genoeg? Er wordt nu geredeneerd vanuit de gedachte: we hebben dit en doen dit. Maar zijn er nog meer ideeën die we uit willen voeren? Hoe gaan we om met reserves?
  – Voor nu stellen we dit bedrag vast en in mei van dit schooljaar kunnen we voor het volgende schooljaar beslissen wat de hoogte zal zijn van de ouderbijdrage schooljaar 19/20.
 3. Mededelingen voorzitter
  – Geen
 4. Mededelingen directie
  – oudertevredenheidsonderzoek (OTO) doorgestuurd en dit bespreken
 • Er is een nieuwe schoolmaatschappelijk : Sebastian Gregoire
  Kennismakingsvel voor in de nieuwsbrief vragen
 • Muiswerk aangeschaft: vanuit het OTO: structuur en doorgaande lijn missen ouders wat betreft huiswerk. Er is een huiswerk programma: Muiswerk. Adaptief. Dit willen we op school gaan gebruiken voor maak-huiswerk. Leerhuiswerk zal nog wel op papier worden uitgegeven. Per week per groep een x aantal minuten werken. Groep 4 t/m 8 zal hier gebruik van maken.
  Het programma moet gekoppeld worden aan een emailadres, deze vraag wordt uitgezet via MSI en wij willen hier over twee weken mee beginnen.
 1. Jaarplan ‘18/’19
 • Deze is besproken
 • Meerjarenplan wordt besproken in oktober in het management team. Halverwege het schooljaar wordt dit in de MR besproken.  – mr in mei beslissen over ouderbijdrage
 1. Jaarverslag ‘18/’19 opmaken
  – Petra zal deze opstellen en ze zal deze volgende week donderdag rondsturen.
 1. Veiligheid
  – Training voor leerkrachten in november: lastige gesprekken met ouders.
  – kanjertraining : nieuwe ouders krijgen informatiefolder zodat ze weten dat we een Kanjerschool zijn. Ook zullen we regelmatig een informatiebericht via de nieuwsbrief sturen.
 2. Communicatie
  – MSI
  * Als er iemand geen gebruik wil maken hiervan: krijgen een papieren versie mee
  * Klassenouders als tussenpersoon in MSI maken
  * Ouders geven 14-11 uiterlijk aan of ze zich hebben aangemeld voor MSI
 1. Ouderavond meertaligheid/ OR/MR-avond
  * Eowyn Crisfield kan niet op dinsdag 9 oktober. Wel kan ze dinsdag 2 oktober. Matthijs sluit dit z.s.m. kort.
 1. Rondvraag
  – vaststellen data mr vergaderingen komend jaar : petra stuurt deze rond
  – wc’s schoon: wellicht geen urinoirs
  – tevreden pestprotocol: ja, want geen bijzonderheden vanuit leerling vragenlijsten en sociogrammen vanuit Kanjer en leerling tevredenheidsonderzoek in groep 7 en 8.
    Frank maakt een overzicht van de klassenouders. Marlijn verzamelt deze gegevens en geeft deze aan Frank door
  – punten voor MR vergaderingen komend schooljaar: ouderbijdrage (mei), OTO (november), meerjarenplan (mei), internationale week (december)
  – entreetoets waarom in 6: inhoudelijke resultaten kun je bekijken en dan heb je heel groep 7 om hier aan te werken. In groep 6 is het resultaat geen eindadvies.
  – overblijf: niet genoeg tijd om te eten wanneer ze naar het bos gaan. Dit communiceren met de tso.
  – eten in de pauzes: hoe kunnen we hier aandacht aan besteden