Notulen MR vergadering 17 mei 2016

MR vergadering d.d. 17 mei 2016-05-23

Aanwezig: MR leden: Kenza, Marielle (voorzitter), Petra, Mirjam, Warisha

   Directie: Annelies

Ouders: Mariska Schrage (vanaf 20.00 uur)

 1. Opening
  Geen ouders aanwezig.  Geen grote agenda
 2. N.a.v. notulen 22 maart 2016
  Notulen waren nog niet goedgekeurd door Marielle en daardoor nog niet beschikbaar op de website.

N.a.v. punt in voorlopige notulen betreffende kanjertraining. Er is wat onduidelijkheid als het

gaat om communicatie naar ouders. Notulen worden aangepast. Saskia zal de website en schoolgids informatie nalezen betreffende  de rol van SMW op school en zorgen dat deze informatie correct is. Ouders worden in het nieuwe schooljaar op de volgende manier betrokken bij de Kanjertraining: 26 augustus kennismakingsronde in de klassen voor groep 3 t/m 8, 6 september ouderavond Kanjertraining, Klassenpost 1x per 2 weken.
Marielle stuurt inloggegevens MR email naar Kenza en Petra.

Datum OR-MR avond: is ook akkoord met OR en staat nu definitief op 11 oktober vast.

Mappen MR: Petra zal dit nog doen.

 1. Ingekomen post

Mail: MR bijeenkomst 9 juni MR start den haag. Deze is ook als opfriscursus geschikt. Dan is ook de culturele avond. Dus we kunnen niet deelnemen.
Verslag landelijke geschillencommissie. Ter info. Er is een exemplaar op school. Kenza neemt de andere door.
MR magazine april: Kenza leest dit.

 1. Mededelingen vanuit directie

Jaarkalender is af. Cursusdata in het kader van verbetertraject zijn vastgelegd.
Themaweken worden gekoppeld aan kijkochtenden voor ouders.
Vanuit verbeterplan gaan we werken met gezamenlijke lesvoorbereidingen, vervolg traject Ben en HCO.

 1. Mededelingen vanuit voorzitter

Data komend schooljaar, 30/8, 4/10,22/11,10/1, 21/2, 11/4,30/5,27/6
Schoolgids op agenda voor 28 juni

 1. Verbeterplan

Stand van zaken verbeterplan: We werken met een cyclisch model, het verbeterplan gaat over in kwaliteitsplan. Stuurteam wordt kwaliteitsteam. Voorbereiding mr/or avond van belang om dat de resultaten vanuit verbeterplan te presenteren. Er is ook een meer gedifferentieerd aanbod in alle groepen. Ouders zien veel verbetering.

 1. Terugkoppeling begroting

Annelies geeft volgende vergadering de terugkoppeling.

 1. Relatie SMW en Kanjertraining

Punt relatie SMW en Kanjertraining is al besproken bij het bespreken van de notulen.

 1. Website/ communicatie

Er staat regelmatig onjuiste informatie op de website of informatie ontbreekt. Annelies vraagt na bij De Haagse Scholen of daar iemand kan ondersteunen. Marielle biedt aan om Michiel te vragen. We spreken af dat de website standaard op de agenda van de MR komt.

 1. Rondvraag
 • Kenza stelt voor: 2 weken voor vergadering mailt zij de actiepunten.
 • Annelies koppelt vanuit OR opmerking terug dat MR notulen wel beknopt zijn. We gaan dit jaar door zoals afgesproken.
 • Petra vraagt of Ipads betaald moeten worden bij schade door leerling. Annelies koppelt terug dat er met leerlingen afspraken zijn gemaakt over omgaan met Ipdas en materialen in algemeen. School is hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk.
 • Luizencontrole: nog niet alle groepen zijn gecontroleerd.  Leerlingen reageren heel rustig en ontspannen tijdens de controle, dit is fijn. Annelies zorgt dat er voldoende materiaal op school aanwezig is.
 • Schoolreisje. Er waren wat vragen van ouders over een moeder die meegaat en die niet vloeiend Nederlands spreekt. Bij dit soort twijfels is het van belang deze ouders door te verwijzen naar de betreffende leerkracht, die kan direct een terugkoppeling geven en beschikt over de juiste informatie. Dit is ook gebeurd.
 • Overblijf: Er wordt in groep 5 tv gekeken, o.a. naar Spangas. Dit is niet de afspraak. Annelies koppelt dit terug naar Triodus.
 1. Afsluiting

Marielle dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.35 uur.