Notulen MR vergadering 19 september 2017

MR-vergadering 19 september 2017 19.00 uur

Agenda

 1. Opening

Aanwezig: Frank Woud en Matthijs Assink (oudergeleding)
Saskia Boschloo (waarnemend voorzitter)
Warisha Matai (notulist)
Idelette Jol en Annelies van Eijk (teamgeleding)

Afwezig:    Petra Hietbrink

Gast:           Martine Noesen (ouder)

 

 

 1. Notulen vorige vergadering

Goedgekeurd.

Notulen komen na 10 dagen de vergadering in concept (na goedkeuring) op de website.

 1. Ingekomen post

Kalender

 

 1. Mededelingen directie (tevredenheid enquêtes, thema ouderbetrokkenheid, )

– Tevredenheid enquêtes worden binnenkort verstrekt. Dit is vanuit de Haagse scholen.

– Tip voor de nieuwe leden: wellicht een introductiecursus volgen.

– Jaarverslag ‘16/’17 ontbreekt (Deze worden door Saskia opgevraagd bij Mariëlle)

– Frank Woud wil actiepuntenlijst onderhouden/beheren

 1. Mededelingen voorzitter

– Wij zijn lid van Sppoh. Hoe gaat het met ons passend aanbod? Iedere school moet dit jaar een schoolondersteuningsprofiel maken. Iedere school biedt basisondersteuning (iedere school gaat hier invulling aan geven) en wat kan de school verder bieden aan begeleiding.
Saskia en Marlijn gaan hier een begin aan maken en daarna wordt dit verder met het team ingevuld.
Dit punt komt op de agenda in de komende vergaderingen. We zullen de status van het profiel dan bespreken.

 1. Jaarplanning MR (vaststellen data MR vergaderingen, OR/MR avond

– Dinsdag 10-10-17 vanuit de MR presenteren we de nieuwe leden en het jaarplan ’16-’17 welke Petra zal presenteren (bij afwezigheid Saskia)

Dinsdag 7-11-17, 12-12-17, 16-01-18, 20-2-18, 27-3-18, 15-5-18, 19-06-17

 1. Communicatie (waaronder nieuwsbrief/ klassenpost en website)
  – Foto’s groep/team updaten en stukje per klas veranderen
  – Martine vraagt of er een afgesloten stukje op de website kan komen. Annelies zal dit navragen bij Michiel en De Haagse Scholen.
 2. Veiligheid (verkeersveiligheid, ontruimingsplan en oefening)
  – In de zomervakantie heeft het gehele team een BHV-cursus gevolgd. Het team is gecertifieerd bhv’er. Ontruimingsoefening staat gepland.
  – Verkeersveiligheid. De hoek bij school is wat onveilig (auto’s die bijv achteruit rijden). Hoe zouden we hier wat aan kunnen doen? Annelies neemt contact op met directeur Paschalis en de gemeente over de verkeerssituatie.
 3. Rondvraag/ Afsluiting
  – Hoe bevalt het dat Johan 2 dagen werkt? Soms is het lastig (denk aan de telefoon opnemen), maar zijn eigen conciërge-taken zijn wel haalbaar in 2 dagen.

– Volgende vergadering begroting op de agenda

– In december eerste terugkoppeling schoolondersteuningsprofiel

 

20.45 afsluiting