Notulen MR vergadering 22 maart 2016

Opening

Marielle opent de vergadering om 19.00 uur
Aanwezig: Saskia, Mirjam, Warisha, Marielle, Kenza, Petra, Annelies
Er zijn vijf ouders aanwezig voor agendapunt 1: Eliza, Daphne, Lucienne, Alexandra, John

 

 • Kanjertraining
 • Speerpunt school: ouderbetrokkenheid
 • Annelies presenteert uitgangspunten kanjertraining en vertelt dat we aanstaande donderdag op de studiedag schoolbreed regels gaan vaststellen hieromtrent
 • Vraag: waarom gekozen voor kanjertraining? Kanjer is niet alleen een methode, maar het is echt een manier die verweven is in hoe we omgaan met elkaar binnen de school. Het is bovendien een methode die preventief werkt. Resultaten van het leerlingvolgsysteem zijn ook bewezen effectief
 • Vraag: hoe Feedback naar ouders? Antwoord: algemeen via nieuwsbrief en specifiek in het tienminutengesprek

 

 • Notulen vorige vergadering
 • Website foto MR staat erop
 • Actiepunt Marielle: geeft door aan hele MR de inloggegevens postvak
 • Actiepunt Annelies vraagt Yannick : MR mail adres moet worden toegevoegd op site
 • Saskia heeft gekeken naar jaarplanning, heeft ze doorgemaild, geen bijzonderheden
 • Petra weet nog niet hoeveel mappen we nodig hebben
 • Petra heeft akkoord gevraagd voor schoolgidskalender. OR-penningmeester is akkoord. Veronique heeft bestanden hiervoor. Petra pikt dit punt verder op met Annelies en Saskia
 • Notulen goedgekeurd.

 

 • Ingekomen post
  – Geen ingekomen post.
 • Mededelingen directie
  – Geen

 

 • Mededelingen voorzitter
  – Geen
 • Verbeterplan

– Diagnostische gesprekken worden op de jaarkalender opgenomen.
– In stuurteam wordt vinger aan de pols gehouden wat betreft het verbeterplan
– Eind dit schooljaar wordt verbeterplan geëvalueerd.
– Evaluatie verbeterplan op MR-OR-ouderavond bespreken. We kunnen dit nu al plannen: dinsdag 11 oktober 2016 wordt voorgesteld. Annelies stelt deze datum voor op de OR vergadering. Als OR ok is, dan communiceren naar ouders toe

 

 • Luizenprotocol
 • Annelies past protocol aan met: ouders check je kind aan het eind v d vakantie en voor na de vakantie vraagt elke leerkracht een ouder de eerste woensdag na de vakantie in de klas te checken.
 • Annelies verwijdert het stukje uit het protocol: over dat de luizen overvliegen.
 • MR is akkoord met luizenprotocol

 

 • Begroting en MR-budget

Annelies licht printversie begroting toe.
MR heeft E546,- tot beschikking.

Petra regelt nog 2 MR-mappen
Annelies koppelt volgende keer de printversie nog even terug.

 

 • Rondvraag
 • Petra: Wordt er op school getraind in oudergesprekken met ouders?
  Antwoord: staat op verlanglijst v d leerkrachten
 • Kenza heeft mr cursus gevolgd en heeft beter inzicht in haar rol als mr lid.
 • Vraag over de plusklas: worden ouders geïnformeerd?
  Antwoord: Vanuit de plusleerkracht wordt er naar ouders een mail gestuurd.

 

 • Afsluiting
  15uur vergadering gesloten