Notulen MR vergadering 22 september 2015

1) Opening
Aanwezig: Marielle, Petra, Kenza, Mirjam, Berend, Warisha en Saskia (vanaf half 8)

2) Notulen vorige vergadering
– Recente foto’s website uploaden
– Notulen voortaan in beschermde vorm op de website plaatsen
– Ouders (via Kenza) vinden overblijfbijdrage te hoog. Kenza koppelt terug naar ouders dat deze vorm van overblijven op onze school geen keus van de school is, maar een opgelegde vorm

3) Ingekomen post
– Marielle neemt magazine mee

4) Mededelingen directie
– Boekenweek voorbereidingen in volle gang
– Begroting 2016 – Berend is begonnen met het maken van de begroting. Voor eind van dit kalenderjaar proberen we begroting terug te laten komen op de agenda
– Subsidie (incl beleidsplan) wordt aangevraagd voor sportcoördinator en verlengde schooldagactiviteiten
– Plusgroep in de school wordt verbeterd. Er wordt gesproken met directeur van de Archipelschool over ideeën hoe te werken met pluskinderen.
– Samenvatting tevredenheidsonderzoek wordt door schoolbestuur genoemd als voorbeeld voor andere scholen van het schoolbestuur.

5) Sinterklaas
De besturen van alle Haagse scholen hebben afgesproken binnen enkele jaren de Pieten in de scholen aan te passen.
Wat wij nu doen: geen ringen, geen rode lippen. Piet doet geen domme dingen en is geen knecht. Dat past helemaal binnen het beleid van de besturen.
Verder zullen we het Sinterklaasjournaal volgen. We kijken hoe de Pieten er daar uitzien en wij volgen dat voorbeeld.

6) Terugblik afgelopen jaar
– Vaste formatie MR is terug
– Mariëlle kijkt uit naar een constructief jaar
– Kenza vindt het een positief jaar
– Leerling-groei boven prognose, veel instroom midden en bovenbouw.

7) Jaarplanning mr 2015 2016
– Voor 12 okt invullen Quickstart door iedereen
– Begroting 2016
– Schoolgids
– Jaarplanning vorig jaar wordt op volgende vergadering besproken en aan de hand van de planning bespreken we jaarplanning 15-16 uitgebreider

8) Profielschets en status verloop benoeming nieuwe directeur
Bac is in 2014 gevormd, maar is toen stil komen te liggen. Saskia Schenning verzocht afgelopen zomer de werving-en selectieprocedure opnieuw op te starten.
Tot 1-10 staat de vacature voor nieuwe directeur intern open.
In de eerste week van oktober wordt een selectie uit de brieven gemaakt en daarna worden gesprekken gevoerd binnen de DHS.
Vlak voor de herfstvakantie wordt aan de BAC doorgegeven welke kandidaten in aanmerking komen voor de gesprekken op Benoordenhout.
Saskia Schenning en Berend zullen met de BAC (Marielle, Saskia, Marlijn) bij deze gesprekken ook aanwezig zijn

9) Vaststellen vergaderdata schooljaar 1516
3-11
15-12
2-2
22-3
17-5
28-6

10) Rondvraag
– Pestweek; doen we er wat aan. Antwoord: nee. We kunnen niet aan alles meedoen.

11) Sluiting
21.00 uur