Notulen MR vergadering 28 juni 2016

MR vergadering 28-06-2016 19 uur teamkamer obs benoordenhout

 1. Opening

Aanwezig: Petra, Saskia, Warisha, Annelies, Mariska, Mirjam, Kenza, Mariëlle

 1. Vaststellen notulen 17 mei 2016
 • Notulen beschikbaar stellen: zijn op de website worden geplaatst  (t/m maart)
 • Actiepunt staat nog: Saskia bekijkt smw website
 • Inloggegevens = ok
 • MR-mappen besteld
 • Aan de website wordt gewerkt door Michiel
 • Kanjertraining actiepunt voor website: warisha levert dit aan
 • Luizenmateriaal is  besteld
 1. Ingekomen post
 • Magazines verdeeld
 • Mail van moeder vraag: overblijf in het bos uitdagender/aantrekkelijker maken?
  Materiaal mee en is het mogelijk om wel de speeltuin in te gaan en een spel samen spelen is een idee

Petra reageert op deze mail.

Actiepunt: Annelies stuurt Petra tso-protocol
vraag 2: roken van middelbare scholieren voor ons schoolplein is niet prettig, hoe lossen we dit op? Er wordt gekeken naar en gesproken over een nieuwe plek. Annelies is hierover in gesprek met Maerlant hierover.
Actiepunt: In nieuwsbrief benoemen dat in het kader van de gezonde school niet roken door ouders om het schoolplein/in zicht van kinderen

 1. Mededelingen vanuit directie
 2. Jaarkalender

Marielle vraagt Michiel of hij evt met Petra hiermee aan de slag kan

 1. Terugkoppeling begroting

Annelies licht toe

 1. Wegbrengen van de kleuters
 • Stukje in de nieuwsbrief naar ouders: niet  te lang in de klas blijven en we beginnen om half9.
 • Volgend schooljaar voor 1/2c de ingang van Jonas gebruiken, zodat de jonge kleuters niet door een drukke gang hoeven
 • Poster maken voor ouders en ophangen: de school begint om half9.
 1. Mededelingen vanuit voorzitter
 • Jaarverslag MR doorgeven aan GMR aan Annelies. Petra zoekt jaarverslag afgelopen schooljaar op en Marielle schrijft deze voor het huidige schooljaar.
 • Actie: maart 2017: verkiezing nieuw MR-lid oudergeleding
 1. Verbeterplan

Nu meer  het kwaliteitsborgingsplan. Jacqueline, Saskia, Marlijn en Annelies zitten een keer per maand als kwaliteitsteam samen om het plan te borgen.

 1. Schoolplan

Alle punten uit het schoolplan zijn vertaald naar jaarplan. Deze zijn ook weer vertaald naar studiedagen en vergaderingen. Deze komen aan bod in een bepaalde periode van het jaar.

 1. Website

Al toegelicht

 1. Nieuwe schrijfmethode schooljaar 16-17

Waarom is gekozen voor blokschrift: als leerlingen leren lezen lezen ze blokschrift en dit sluit aan bij de blokletters (eerder toegezonden artikel)

Voor zowel hellend- als blokschrift zijn er voors en tegens. Maar we moeten als school een keuze maken en kiezen op dit moment op basis van de voors.

De oudergeleding wil deze keus goed kunnen verantwoorden en wil daarom nog even tijd om hierover na te denken. Aanstaande maandag 4-7-16 a.s. geeft MR-oudergeleding hier uitsluitsel over. (MR heeft instemmingsrecht)

 1. Rondvraag

Petra: maximale klassengrootte wat is dat? Het maximale streven in een klas is 30. En de school is hierop ingericht.
Voor de eenaanmeldleeftijd 32 (ivm evt verhuizingen/afmeldingen).

 1. Afsluiting