Welkom bij de ouderraad!

OBS Benoordenhout heeft al jaren een actieve ouderraad. De ouderraad is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55641466.

Als ouder bent u automatisch ingeschreven als lid van de vereniging vanaf het moment dat u uw kind aanmeldt bij ons op school.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ouders die allemaal hetzelfde willen: het beste voor onze kinderen. Binnen het bestuur is er ook een dagelijks bestuur. Dit bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Zij bereiden tevens de vergaderingen voor. Het voltallige bestuur komt samen met twee teamleden diverse keren per jaar bijeen in een vergadering, om de aankomende activiteiten te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren. Van bijna alle activiteiten is er een draaiboek die daarna ook weer wordt geactualiseerd. Op die manier hoeven we niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden. Tussentijds is er vanzelfsprekend ook veel contact tussen de bestuursleden onderling en de bestuursleden en de directie om alle activiteiten tot een goed einde te brengen.

Jaarlijks wordt een algemene ouderavond georganiseerd waarin een toelichting wordt gegeven op het jaarverslag, wordt de begroting voor het komende jaar en tevens de ouderbijdrage vastgesteld. Ook worden nieuwe leden gekozen, dan wel herkozen in het bestuur.

Leden van de ouderraad
De ouderraad is in het schooljaar 2017/2018 als volgt samengesteld:

Onze kinderen verdienen de best mogelijke start in de samenleving en dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en de school. Mijn kinderen Rommert (groep 6), Diemer (groep 5) en Hanne (groep 3) gaan met veel plezier naar de OBS ook voor de activiteiten die de Ouderraad mogelijk maakt. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is cruciaal en daar lever ik graag een bijdrage aan.

Ik ben de vader van Lars (groep 7) en Anouk (groep 4). De afgelopen 2 jaar zijn we druk geweest met 2 verhuizingen, maar nu vind ik dat de tijd is gekomen om actiever te worden op school. Het is ook om een andere reden een goed moment hiervoor. De functie van penningmeester komt beschikbaar en die neem ik graag over. Ik zat de afgelopen 2 jaar al in de kascommissie van de OR om te mogen ruiken aan het echte werk. Eerder was ik al penningmeester van een bewonersorganisatie, kinderopvang OR en een Vereniging van Eigenaars.

Ik ben de vader van Taron (Groep 5) en Isabella (Groep 2). De ouderraad biedt me de gelegenheid om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen op school en om me samen met andere enthousiaste ouders in te zetten voor alle leuke activiteiten.

Net als de meeste ouders vind ik de ontwikkeling van mijn kinderen enorm belangrijk. De basisschool speelt een grote rol in deze ontwikkeling en daarom draag ik daar graag mijn steentje aan bij. De ouderraad is een leuke en effectieve manier om de OBS te ondersteunen met raad & daad.

OBS Benoordenhout oogt als een ‘groot huis’ met een gezellig intiem schoolplein, in het hartje van de wijk. Mijn dochters, Jolie (groep 7) en Valentine (groep 3) voelen zich hier heerlijk thuis. Als ouder vind ik het leuk en belangrijk om mee te kunnen denken, én helpen bij/met activiteiten, opdat kinderen niet alleen gedegen onderwijs krijgen, maar daarbij ook zorgeloos kind kunnen zijn en plezier kunnen maken!   


Organisatie en ondersteuning bij activiteiten

Tevens biedt de ouderraad organiseert en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

• Sinterklaasfeest
• Kerstdiner en -borrel
• Paasontbijt
• Kidsclub
• Dag van het beroep
• Sportdag
• Zomerfeest
• Culturele en creatieve lessen in de klas
• Bezoek aan musea en theaterbezoek

Al deze activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de ouderraad geïnd en beheerd. Ieder jaar wordt de boekhouding van de penningmeester en daarmee het gehele bestuur, gecontroleerd door de kascommissie zodat er onafhankelijk toezicht blijft over de inkomsten en uitgaven. De ouderraad onderhoudt uiteraard goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.