Bijdrage Overblijfregeling

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te  spelen.

Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.

Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om – bij voorkeur aan het begin van het schooljaar- de overblijfbijdrage van € 260,00 per jaar te storten rekening NL78 INGB 0007234040 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding overblijf + naam kind(eren).