Richtlijnen vrijstelling geregeld schoolbezoek

Sedert januari 2013 voeren de leerplichtambtenaren strenger toezicht uit op de naleving van de leerplichtwet door de directeuren. Wanneer de directeur beslist is hij ook verantwoordelijk voor die beslissing. Wanneer de directeur te ruimhartig verzoeken inwilligt, is de directeur zelf in de leerplichtwet strafbaar gesteld (niet zijn werkgever). Er geldt een boete van € 1000,– per overtreding. Deze boetes zijn al daadwerkelijk uitgedeeld.

Om dit laatste te voorkomen en om eenduidigheid in de uitvoering van de leerplichtwet binnen de stichting te bewerkstelligen heeft het bestuur in september 2013 hierover een beleidsnotitie vastgesteld.
Deze is bindend voor alle directeuren van de stichting.

Soorten vrijstelling
1. Leeftijd
Leerplicht bestaat voor leerlingen vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar oud mogen 5 uur per week worden vrijgesteld van schoolbezoek. Een beroep op deze vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij de directeur. Daar bovenop kan voor een kind van 5 jaar door de ouders aan de directeur voor nog eens 5 uur per week vrijstelling worden verzocht.
Richtlijnen: Kinderen van 4 jaar vallen niet onder de Leerplichtwet, deze notitie is dus niet op hen van toepassing. Leerplicht bestaat voor kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. De eerste 5 uur hoeven door de ouders slechts worden gemeld. De tweede 5 uur dienen te worden aangevraagd bij de directeur. Voor toewijzing van de tweede 5 uur stelt DHS de voorwaarde dat maximaal in totaal één vrije dag per week mag ontstaan, dan wel twee vrije dagdelen per week. Het normale lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk te worden verstoord. De leerling is dus altijd een volledige ochtend of middag op school. Elke dag een uurtje korter naar school wordt niet toegestaan.

2. Vakantie
Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan één keer per (school)jaar worden verleend voor maximaal 10 dagen. Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar. Het beroep van één van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakantie op vakantie kan worden gegaan.
Richtlijnen: Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met hen / het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie altijd zal moeten worden afgewezen.

Uit de rechtspraak over dit onderwerp blijkt dat er niet snel sprake is van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe moeten worden afgewezen. Wanneer er een onderbouwd verzoek ligt dat aan het wettelijk criterium lijkt te voldoen, wordt er door de directeur eerst contact opgenomen met de leerplichtambtenaar / het bestuurskantoor voor (schriftelijke) afstemming. Terzijde kan nog worden opgemerkt dat de vastgestelde schoolvakanties gelden voor alle leerlingen van de school, dus ook voor de schoolverlaters (groep 8). Het eerder vrijaf geven aan deze groep leerlingen is eveneens niet toegestaan.

3. Godsdienst of levensovertuiging
Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de directeur door de ouders om vrijstelling worden gevraagd voor de vervulling van een verplichting voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.
Richtlijnen: Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest of Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende / erkende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging (“Wij vinden het belangrijk dat ……”).

4. Gewichtige omstandigheden
Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. Dit verlof kan in totaal per leerling per schooljaar maximaal voor 10 dagen worden toegekend. Gaan de verzoeken over het maximum van 10 dagen per schooljaar heen, dan wordt het verzoek doorgezonden naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens.
Richtlijnen:

 • De directeur kent de leerling en zijn / haar ouders het best en kan dus het beste inschatten of sprake is van gewichtige omstandigheden.
 • Bij overlijden of ernstige ziekte in de familie of het gezin wordt ruimhartig toegekend.
 • Bij een (12½, 25, 40 en 50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders).
 • Bij verhuizing wordt 1 dag toegekend.
 • Wanneer aanvragen niet (meer) aannemelijk zijn, wordt om bewijzen gevraagd.
 • Niet alle gewichtige omstandigheden zijn van tevoren te bedenken. Bij twijfel over vrijstelling kan worden afgestemd met het bestuurskantoor en/of de leerplichtambtenaar.

5. Ziekte
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.
Richtlijnen:

 • Als de leerling door zijn / haar ouders / verzorgers ziek wordt gemeld, geldt hij / zij als geoorloofd afwezig en wordt dat als zodanig in de administratie vermeld.
 • Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Procedure
Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en schriftelijk of per email. Voor sommige verlofaanvragen zijn standaard formulieren (op school en via het aanvraagformulier hiernaast) beschikbaar. Leerplicht Den Haag houdt een ruime termijn van 8 weken tevoren aan. Aan de ouders zal in de schoolgids in ieder geval duidelijk moeten worden gemaakt dat een tijdige aanvraag ook tijdig duidelijkheid geeft. Een aanvraag voor een huwelijk is qua termijn natuurlijk iets anders dan een aanvraag wegens ziekte of een begrafenis.

Op het verzoek beslist de directeur ook schriftelijk of per email. Bij een afwijzend besluit kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van obs. Benoordenhout p/a het college van bestuur van De Haagse Scholen, postbus 61454, 2506 AL Den Haag. Een afwijzing wordt beargumenteerd, zo mogelijk met verwijzing naar deze richtlijnen.

Bezwaarprocedure
Tegen een beslissing van de directeur op grond van de Leerplichtwet kunnen ouders schriftelijk bezwaar maken. Normaal gesproken beslist het bestuur van DHS op een bezwaar. Bij besluiten waarbij de directeur als beslissingsbevoegde is aangewezen moet echter de directeur ook op het bezwaarschrift beslissen. Hiervoor geldt een aantal procedurele voorschriften en termijnen. Om de administratieve lasten voor de directeur tot een minimum te beperken is de volgende procedure ingericht:

 1. Een bezwaarschrift dat bij de school(directeur) binnenkomt wordt direct doorgezonden aan het bestuurskantoor, t.a.v. Peter Gunneweg (p.gunneweg@dehaagsescholen.nl / 070 – 3065210). Van een rechtstreeks bij het bestuurskantoor ingekomen bezwaarschrift wordt de directeur z.s.m. op de hoogte gesteld.
 2. Het bestuurskantoor bevestigt de ontvangst van het bezwaar aan de ouders en geeft aan dat er een adviescommissie bezwaarschriften wordt ingeschakeld en dat er binnen 12 weken wordt beslist.
 3. Het bestuurskantoor zendt het bezwaar z.s.m. na ontvangst door naar de bezwaaradviescommissie (van DHS).
 4. De bezwaaradviescommissie hoort (desgewenst) de ouders, de directeur en / of een vertegenwoordiger van het bestuurskantoor.
 5. De bezwaaradviescommissie brengt schriftelijk advies uit.
 6. Het bestuurskantoor bereidt een besluit op het bezwaar voor op basis van het advies.
 7. Dit concept besluit wordt voorgelegd aan de directeur.
 8. Wanneer de directeur zich kan vinden in het besluit wordt het concept formeel gemaakt en ondertekend door de directeur. De directeur verzendt het besluit op het bezwaar aan de bezwaarmakers en maakt daarbij gebruik van het officiële briefpapier van de school / DHS.

N.B. De ouders kunnen tegen het besluit op bezwaar nog in beroep bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Raad van State.

U kunt het verlofaanvraag formulier hiernaast downloaden