Verbeterplan

Het Verbeterplan is klaar en we zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering ervan in het nieuwe jaar.
Belangrijke onderdelen van het plan zijn de aanpak van pluskinderen, de invoering van een reeks nieuwe methoden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Ik zal u hieronder een kort overzicht geven van de zaken die we volgend schooljaar gaan aanpakken, invoeren en gebruiken.

Pluskinderen
Volgend jaar zullen we voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 op donderdag een uur een leerkracht in de school hebben die speciaal voor onze pluskinderen op school komt en met die kinderen aan de slag gaat.
Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 zal juf Carine een dag per week beschikbaar zijn om met de pluskinderen te werken. Ook zal zij die dag gaan werken met kinderen die extra instructie nodig hebben voor lezen, rekenen en spelling. Daarnaast zal juf Lisanne daar volgend schooljaar ook een dagdeel voor vrij gemaakt worden.
In de kleuterbouw zal juf Jose ook 1 dag beschikbaar zijn om extra met de kleuters te werken. Op deze manier proberen we een antwoord te geven op een belangrijke vraag die leeft bij ouders maar ook bij de school.

Verder hebben we voor de hele goede rekenaars een prachtige toren met uitdagend rekenmateriaal aangeschaft waar de bollebozen zich op stuk kunnen bijten. Daarnaast bieden de nieuwe methodes die we gaan gebruiken veel meer stof voor de betere leerlingen.

In het kader van de begeleiding van pluskinderen is het wellicht ook interessant om gebruik te maken van competenties van ouders. Er zijn bij ons op school vast en zeker ouders die vanuit hun achtergrond de school en dus ook de kinderen iets te bieden hebben. Ik denk daarbij aan specifieke kennis rond een bepaald onderwerp of een ingang in een bepaalde organisatie die voor onze kinderen boeiend kan zijn.
Als u denkt dat u daar iets mee kan, laat het ons weten dan kunnen we kijken of het past binnen ons aanbod.

 

METHODEN

Rekenen
Voor rekenen hebben we als school gekozen voor de nieuwste versie van de methode “De wereld in getallen”. Dit is een methode die in het Nederlandse onderwijs het meest gebruikt wordt. Het is ook een methode die alle moderne inzichten rond rekenonderwijs in zijn aanbod verwerkt heeft. Dat betekent: onderwijs; rekening houdend met verschillen tussen kinderen, doelgericht en resultaatgericht en gebruik makend van digitale systemen.

Engels
We gaan volgend schooljaar in alle groepen Engels geven. Dat gaan we doen met de methode “Groove me”. Daarbij krijgen de kinderen een liedje uit de top-40 aangeboden wat ze samen leren zingen en waar, afhankelijk van het leerjaar, van alles met de tekst gedaan wordt. Dat kan zijn: dramatiseren, bewegen, vertalen, enz. Deze methode hebben we in enkele groepen al geprobeerd en de kinderen waren erg enthousiast.

Wereldoriëntatie
In de groepen 5 tot en met 8 wordt vanaf dit schooljaar gewerkt met drie verschillende methoden die wel allemaal op dezelfde manier worden aangeboden. We gebruiken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs en techniek geen boeken meer voor de kinderen. Alle lessen worden digitaal aangeboden. Dat betekent dat bij de kinderen een beroep wordt gedaan op diverse leerstijlen. Kijken, luisteren, onderzoeken, lezen enz. Lessen waarbij veel gebruik gemaakt wordt van filmpjes, quizen, verhalen, enz. en waarbij kinderen worden verrast door de inhoud van de les en zo gemotiveerd worden om te leren.
“Eigentijds” is de methode voor geschiedenis, “Grenzeloos” gebruiken we voor aardrijkskunde en “Binnenste Buiten” is de methode voor natuuronderwijs en techniek. Bij met name het laatste vak zal veel onderzocht en geëxperimenteerd worden door de kinderen.

Studievaardigheden
Het is belangrijk dat kinderen leren hoe ze kennis kunnen vinden, hoe ze grafieken en tabellen moeten lezen, hoe schema’s werken. Kortom hoe kom je op de goede en meest handige manier aan de gevraagde informatie. Bij de Cito-toetsen wordt dat vaak aan de kinderen gevraagd. Daarom gaan we dit jaar beginnen met de invoering van een methode voor studievaardigheden voor de groepen 6, 7 en 8. Deze methode heet Blits en zal voor alle leerlingen een mooie steun zijn in de verdere loopbaan op de basisschool maar ook voor het voortgezet onderwijs.

Begrijpend lezen
Voor het vak begrijpend lezen gaan we volgend schooljaar werken met de methode “Grip op lezen” voor de groepen 4, 5 en 6 en in de gropen 7 en 8 komt “Leeslink”. De eerste methode is nog met gewone boeken en de tweede is dezelfde methodiek maar dan digitaal en gebruik makend van teksten uit de actualiteit. Belangrijk bij het begrijpend lezen is het feit dat leerlingen de goede leesstrategieën gebruiken. Dat staat centraal bij deze methoden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
In het afgelopen jaar zou de school gaan werken met Kiva. Daarmee zouden de leerkrachten getraind worden in het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In het bijzonder zou de aanpak van pestgedrag daarin centraal staan. Het nadeel van dat programma was echter dat het alleen gericht was op de bovenbouw van de basisschool. Na overleg binnen de school vonden wij het toch beter om een integrale aanpak in de school te starten waarbij alle leerkrachten in de school getraind worden. Dat zal dus komend schooljaar gaan gebeuren. Daarnaast zullen we volgend schooljaar gebruiken om een keus te maken voor een methode voor Sociaal-emotionele ontwikkel in de school. Met die methode zullen we structureel met alle kinderen in de school gaan werken aan gedrag en omgang met elkaar. Het is de bedoeling dat de nieuwe methode dan in schooljaar 2015-2016 in de hele school wordt uitgezet.

Het is wellicht leuk om al wat zicht te krijgen op de inhoud en werkwijze van de diverse methoden. Kijkt u op internet en informeer u over de methoden die we volgend schooljaar gaan gebruiken.

Didactische vaardigheden van de leerkrachten
Volgend jaar zullen alle leerkrachten geschoold worden op het Model van Directe Instructie en Klassenmanagement. Dat model zullen ze gaan gebruiken bij alle vakken. Daarnaast zullen de leerkrachten begeleid worden bij de invoering van de nieuwe methoden. Belangrijk daarbij is het omgaan met verschillen. Met andere woorden; leren het lesaanbod aan te passen aan de ontwikkeling van het kind. De snelle kinderen ondersteunen en uitdagen; de wat tragere kinderen ondersteunen en motiveren. We streven naar een leerkracht die zich bewust is van de verschillen in de groep en daar op een goede manier mee omgaat.